Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Предложеният законопроект има за цел да транспонира в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право, с която се изменя Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право.

В тази връзка са предложени изменения и допълнения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с които се допълват правилата на българското законодателство за предоставяне и получаване на безплатна информация чрез системата за взаимно свързване на регистрите чрез включване в обмена и на информация за лицата, лишени от права да осъществяват функцията на управител и директор в капиталови търговски дружества.

Със законопроекта се създава единен регистър на лицата, лишени от управленски права, воден от Агенцията по вписванията. В него ще се вписват обстоятелства относно физическите лица, за които са налице пречки да бъдат управители или членове на съвет на директорите, на надзорен или на управителен съвет на капиталови търговски дружества.

Наред с това се въвежда и  задължение за Агенцията по вписванията да осигурява техническа възможност за съхраняване в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на наличните в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел подлежащи на обявяване актове и документи, въз основа на които са настъпили подлежащи на вписване обстоятелства.

 


Дата на откриване: 30.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 ноември 2023 г. 11:41:39 ч.
Consultant_mihaylov

Публичността на регистъра

Какво налага разрешението регистърът да не бъде публичен? Транспонираната Директива (ЕС) 2019/1151 не предвижда изискване формата на достъп, поради което условията ще се поставят от националния законодател. Специфичното достъпване до информация в регистъра ще забави процеса по изследване на възможността определени лица да бъдат реализират управленски права, като е възможно дори тази стъпка да се прескача, което ще създаде рискове за сигурността на оборота и няма да се изпълни основната превантивна цел на европейската норма. Също така, в Мотивите към проекта въпросът за публичността на регистъра дори не е засегнат, което противоречи на практиката на Конституционния съд.