Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г.

Причините, които налагат приемането на проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10) са свързани с изменения в разпоредбата на чл. 45 от Закона за здравното осигуряване  (ЗЗО).

В резултат на  изменението се прие Условията и редът за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред) между директора на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да се обнародват в „Държавен вестник“ от управителя на НЗОК. По този начин промяната в ЗЗО дава възможност да се договарят цени на дейности за отпускането на определени лекарствени продукти в аптеките в самостоятелен акт, които в момента се определят от Наредба №10 от 2009 г.

Предишният законов ред постановяваше, че НЗОК заплаща на лицата, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, за всяко отчетено електронно предписание с предписани лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък с ниво на заплащане 100 на сто по ред и в размер, определени в Наредба № 10 от 2009 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 1.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари