Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия

С предлаганите промени се осигурява съответствие с Регламент (ЕС) 651/2014 с оглед изменението му с Регламент (EС) 2023/1315 на Комисията от 23 юни 2023 г. ,  прецизират  се  разпоредбите, регламентиращи процедурите  по предоставяне на държавни помощи и  се  създават условия за по-ефективна работа на консултатитвно-експертните органи към изпълнителния директор на ИА "Национален филмов център".


Дата на откриване: 2.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 2.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 ноември 2023 г. 11:46:12 ч.
SBFD

Становище на СБФД

Във връзка с обществените консултации по проекта на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, СБФД е депозирал  пред Министерство на културата и ИА «НФЦ» своето становище и конкретни текстове, които молим да се имат предвид при подготовката на окончателния проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия. Становището на СБФД може да се прочете на страницата на СБФД: https://www.filmmakersbg.org/documents/sbfd/Stanoviste_SBFD_ZID_PPZFI_23052023.pdf, както и на страницата на ИА «НФЦ»: https://www.nfc.bg/wp-content/uploads/2023/05/23.05.23-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%A1%D0%91%D0%A4%D0%94.pdf

Съюз на българските филмови дейци

 

27 ноември 2023 г. 10:07:42 ч.
cholakov.georgy

Промени правилник

Не виждам направените от мен предложения. Явно страницата съществува само за парлама, когато не допускаш никакви други становища!

27 ноември 2023 г. 10:09:55 ч.
cholakov.georgy

Промени в параграф 5

в § 5. В чл. 14 да се направят следните изменения и допълнения:

във внесеното от вносителя предложение се създава нова т.1 със следния текст:

 1. в ал.1 се заличава текста: „с мотивирано решение за всеки проект“
 2. точките на вносителя от 1 до 4 стават съответно 2, 3, 4 и 5.

Мотиви: В редица съдебни решения по издадени административни актове на изпълнителния директор се посочва като съществен пропуск липсата на мотивирано решение по чл.14, ал.1. В тази посока тази промяна е наложителна или като алтернатива трябва в чл.48 да се създаде нова ал.4, която да определя стенограмата от аузиозаписа като мотивирано решение за всеки проект.

 

27 ноември 2023 г. 10:11:02 ч.
cholakov.georgy

промени в параграф 16

в §16. т. 1 от предложението на вносителя в чл.37, ал. 2, т. 2 да се измени така:

„2. трима експерти, определени по реда на глава шеста „в", след проведен жребий от експертите, вписани в раздел „Продуценти“, като всеки един е представител на различни подраздели на регистъра по чл. 40е, ал. 5, т. 2.“

Мотиви: С оглед задълженията на финансовата комисия определи в чл.13, ал.4 от Закона за филмовата индустрия чл.13, ал.4 „финансовата комисия извършва финансова оценка на проектите“ и „извършва проверка за съответствие с условията на схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 4, 5 и 6 и с Регламент (ЕС) № 651/2014 и проверка за съответствие с условията на схемата по чл. 26, ал. 1, т. 5 и с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013“, както и в чл.54, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия присъствието на режисьори, които нямат отношение към икономическите и правните параметри на проектите не е необходимо. 

27 ноември 2023 г. 10:12:05 ч.
cholakov.georgy

промени в параграф 25

в § 25. в предложението на вносителя за изменение на чл.40м, т. 5. да се измени така: „Досегашните алинеи 5 и 7 стават алинеи 6 и 8, като ал.6 се изменя така: „(6) За тегленето на жребия се използва непрозрачна кутия, в която се поставят еднакви непрозрачни пликове с имената на експертите. Пликовете се поставят непосредствено преди провеждането на жребия. Името на всеки експерт се прочита на глас, преди листчето с името му да се постави в плик с размер С8 и да се запечата. Името на едно лице не може да присъства повече от веднъж в кутията, от която се тегли жребият. Пликовете се пускат в кутията и се разбъркват.“

Мотиви: досегашната практика за използване на пликове С5 (162 х 229 мм) или DL (110 х 220 мм) не позволява разбъркването им в непрозрачната кутия, което в определени случаи може да се използва за дирижиране на жребия. Пликовете с размер С8 (57 х 81 мм) са значително по малки и това би разрешило лесното им разбъркване в непрозрачната кутия.

 

27 ноември 2023 г. 10:13:10 ч.
cholakov.georgy

да се създаде нов параграф 25а

Създава се нов § 25а. В чл. 40н се правят следните изменения и допълнения:

 1. в ал. 1, т. 1÷8, ал. 2, точки 1÷10, ал. 3, точки 1÷5 и в ал. 4, точки 1÷4 думата: „пликове“ се заменя се с думите „пликове формат С8“;
 2. ал. 6 и 7 се отменят;
 3. досегашната ал. 8 става ал. 6;
 4. досегашната ал. 9 става ал. 7 и се заличава текста: „и 6“;
 5. досегашната ал. 10 става ал. 8;
 6. ал. 11 се отменя.

Мотиви: по т.1: досегашната практика за използване на пликове С5 (162 х 229 мм) или DL (110 х 220 мм) не позволява разбъркването им в непрозрачната кутия, което в определени случаи може да се използва за дирижиране на жребия. Пликовете с размер С8 (57 х 81 мм) са значително по малки и това би разрешило лесното им разбъркване в непрозрачната кутия;

по т.2: при запазването на досегашните алинеи 6 и 7 се нарушават изискванията за квотите на отделните професии определени в чл.10 от Закона за филмовата индустрия. Това е отразено на стр.12, последен параграф в одитния доклад „за извършване на одитен ангажимент за увереност „Анализ и оценка за законосъобразност на сключените договори със средства за държавно подпомагане на филмопроизводство по Закона за филмовата индустрия и изпълнението им“ в Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ от м. август 2023;

по т.3, 4 и 5: измененията са технически;

по т.6: отмяната на ал.11 би позволила участието на едно лице в повече от една комисия и би разрешило проблема с липсата на достатъчно специалисти за отделните консултативни органи.

 

27 ноември 2023 г. 10:15:10 ч.
cholakov.georgy

промени в параграф 29

§ 29. В чл. 46 да добавят следните изменения и допълнения:

 1. създава нова т.1 със следния текст:

а) в ал. 1, т. 1, 2 и 3:

i) в буква „а“ след думата „сценарий“ се заличава съюза „за“ и добавя текста: „и развитие на проект за производство на“;

ii) заличава се буква „б“;

2. досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4

Мотиви: от практиката по прилагане на Закона за филмовата индустрия и Правилника за прилагането му, преди измененията и допълненията отразени в ДВ. бр.67 от 2021 г., подпомагането за предпроизводствен етап се прилагаше само при проекти определени за финансиране за производство. Допускането на проекти за предпроизводствен етап на отделен конкурс създава предпоставки за пилеене на значителни по размер средства без гаранция за по-нататъшното финансиране на проекта. По същество държавната помощ в размер на 5 на сто от средностатистическия бюджет предполага и развитие на проекта за производство. При добросъвестно използване на средствата, освен възнаграждението на автора за написване на сценария средствата могат да се използват за избор на места, кастинг на актьори и всички дейности свързани с предпроизводствения етап.

 

27 ноември 2023 г. 10:16:07 ч.
cholakov.georgy

промени в параграф 30

в § 30. в чл. 47, ал.11 - т. 2 от предложението да се заличи изречението: „Обжалването не спира изпълнението.“

Мотиви: С този текст практически се допуска предварително изпълнение на административния акт на изпълнителния директор, което по същество е нарушение на чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс: „В административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.“, защото нито едно от описаните по-горе обстоятелства не е налице и не е свързано с производството на филми. Тези мотиви могат да се видят и в Определение по административно дело № 6927/2023 г. от 26 юли 2023 г. на Върховния административен съд. Освен това, ако съдът приеме, че административният акт на изпълнителния директор е неправомерен, бенефициерите на държавна помощ ще трябва да я възстановят, тъй като тя ще е предоставена неправомерно с всички произтичащи от това последици.

 

27 ноември 2023 г. 10:16:59 ч.
cholakov.georgy

нов параграф 30а

Създава се нов § 30а със следното изменение:

В заглавието на глава девета думата „НАЦОНАЛНИТЕ“ се заменя с думата „НАЦИОНАЛНИТЕ“.

Мотиви: Не пречи правописната грешка да се поправи.

 

27 ноември 2023 г. 10:18:07 ч.
cholakov.georgy

промени параграф 31

в § 31. В чл. 48 да се направят следните изменения и допълнения:

1.      ал. 2 се изменя съгласно текста на вносителя;

2.      създава се нова ал. 4 със следния текст:

„(4) Стенограмата от аудиозаписа по ал.3 за всеки проект се счита за мотивирано решение на Националната художествена комисия за проекта.

Мотиви: В редица съдебни решения по издадени административни актове на изпълнителния директор се посочва като съществен пропуск липсата на мотивирано решение по чл.14, ал.1. В тази посока тази промяна е наложителна или като алтернатива трябва в чл.14, ал. 1 да се заличи текста: „с мотивирано решение за всеки проект“.

27 ноември 2023 г. 11:06:23 ч.
cholakov.georgy

промени параграф 32

в § 32. В чл.49 измененията и допълненията да се формулират така:

1.      ал. 1, т.4 се изменя така:

„4. участва в заседанията, като по време на заседанието при всяко свое изказване назовава името си, името на проекта, за който ще се изказва, съобщава общата му оценка и устно мотивира поставената оценка на проекта.“;

2.     ал.2 се изменя така:

„(2) След нанасянето на всички оценки на членовете на комисията за даден проект в обобщената оценъчна карта се изчислява общата оценка на всеки член от комисията, получена от сбора на индивидуалните му оценки. От общите оценки се отстраняват оценките, които са с по-голямо средно квадратично отклонение от средната оценка изчислено по формулата: (не може да се приложи-когато средната оценка плюс минус средноквадратичтото отклонение определя максималното и минималното допустима отклонение на оценката и всяка оценка извън тази граница е равна на нула), където:

 1. формла като Оср е средната оценка получена от сбора на общите оценки на всеки член на комисията разделен на броя на членовете на комисията;
 2. формула (корен квадратен от сбора на квадратите на съответната оценка минус средната оценка разделен на броя на членовете на комисията = Ссрк) Ссрк е средно квадратичното отклонение от общите оценки на всеки член на комисията и се изчислява като корен квадратен от сбора на квадратите на всяка оценка минус средната оценка: (формула)  разделен на броя на членовете на комисията;
 3. Полученото число се умножава с коефициент, който се определя ежегодно от Националния съвет за кино;
 4. като оценките с по-голяма отклонение от средната оценка от числото по т.3 и оценката по-малка средната оценка минус числото по т.3 се отбелязват в обобщената оценъчна карта и всички оценки по-големи от Омакс и по-малки от Омин са равни на нула. От оценките по-големи от нула се изчислява крайната средна оценка  и тя е окончателна за класирането на проекта.
 5. ал.4 се изменя така:

„(4) Когато са необходими поправки в картите, те се извършват по начин, даващ възможност да се установи в какво се състои всяка поправка, съответно всяка поправка се удостоверява с подпис от съответния член на комисията. Корекциите по тази алинея се извършват не по-късно от деня последващ заседанието по ал. 1, т. 4.“

Мотиви по т.1: промяната на текста: „и устно мотивира позицията си като изрази подкрепя или не подкрепя проекта“ с текста: „съобщава общата му оценка и устно мотивира поставената оценка на проекта“ е мотивирано с това, че общата оценка определя най-точно дали даден проект се подкрепя или не и последващото изказване би трябвало да обясни мотивите на конкретния член на комисията за поставената оценка. Много често в досегашната практика в устните си изказвания, членовете на комисиите твърдят, че подкрепят даден проект, а оценките им са с 20 или 30 точки по-ниски от тези на другите им колеги.

по т.2: доста често по личностни или други взаимоотношения оценките за даден проект на отделни членове на комисиите са твърде крайни спрямо оценките на останалите им колеги, за което давам следния конкретен пример от първа конкурсна сесия през 2022 година, когато е възприета нерегламентираната практиката проектите да се оценяват по средната си оценка:

Както е видно от горната обобщена оценъчна карта оценките на отделни членове се отклоняват от високите оценки на колегите им с над 60 точки за проект 16 и за  Резултата от крайната субективност е понижаване на средната оценка и лишаване на отделен проект от възможността да бъде финансиран.

примерите не могат да бъдат приложени

Ако приложим предложения от нас метод за оценяване, който считаме за по-справедлив и отстраняващ крайната субективност, ще получим следните резултати:

примера не може да се приложи защото системата е ограничинелна

И както виждаме по-горе крайната средна оценка за проект 16 – с 18,657 точки. Тези промени е ясно, че ще се отразят и в класирането на съответните проекти.

по т.3: Отпадането на изречението: „Корекции извън случаите по ал. 3 са недопустими.“ е наложително, тъй като ал. 3 изисква коригираните карти да се предават преди заседанието на комисията, а в предложения от вносителя текст се допуска предаването им да е в деня последващ заседанието на комисията.

пълна глупост е, че не могат да се поставят формули в графичен вид

27 ноември 2023 г. 11:07:41 ч.
cholakov.georgy

промени в параграф 33

в § 33. член 50 да се измени и допълни така:

 1. ал. 1 да се формулира:

„(1) След приключване на заседанието на комисията и предаване на всички оценъчни карти секретарят на художествените комисии попълва обобщената оценъчна карта по чл. 49, ал. 1, т. 2 и изчислява крайната средна оценка, съгласно чл. 49, ал. 2. за всеки проект.

 1. Създава се нова ал.2 със следни текст:

„(2) Секретарят на художествените комисии извършва служебна оценка, изразена в точки за всеки проект съгласно критерии, посочени в карта за служебна оценка Приложение № 19. Получената служебна оценката се прибавя към крайната средната оценка на отделен проект по ал.1, като служебната оценка не може да бъде по-голяма от 5 на сто от крайната средна оценка, изчислена съгласно чл. 49, ал. 2. От сбора на крайната средна оценка и служебната оценка се получава крайна оценка и тя определя окончателното класиране на проектите.“

 1. Досегашната ал.2 става ал.3

Мотиви: Промяната на чл.49, ал.2 налага и промяната на чл.50 като ясно се определи изчисляването на средната, служебната и крайната оценка. Налагането на максимум на служебната оценка е наложително с оглед създаване на равнопоставеност за младите автори. До момента за тях има единствено предимство по реализацията на първия им филм и ако той няма добър фестивална или екранен успех младият автор е обречен. Освен това от най-съществено значение е качеството на проекта, което се оценява от комисията. Ролята на предишните фестивални успехи не са никаква гаранция, че при слаб проект те ще бъдат повторени. Обикновено от лош сценарий трудно става добър филм.  Същевременно е наложително и промяната на приложения № 8 към чл. 49, ал. 1, т. 2 и от тях да се премахне част втора, която формално отразява служебната оценка, а на практика тя се изготвя от продуцента на проекта съгласно изискваната справка по чл.27, ал.1, т. 5 в заявлението за кандидатстване с даден проект (Приложение № 4 към чл. 42, ал. 1, т. 3, т.1.8.). В този смисъл е наложително създаването на ново регламентирано приложение, в което да залегнат с пропорционална тежест критериите по чл.27, ал.1, т.5.

27 ноември 2023 г. 11:08:40 ч.
cholakov.georgy

нов параграф 33

нов §33а. В чл.51, ал.1 думите: „по чл. 50, ал. 2“ се заменят с думите: „по чл. 50, ал. 3“

Мотиви: изменението е техническо за съгласуване промените в чл.50;

27 ноември 2023 г. 11:11:50 ч.
cholakov.georgy

промени в параграф 34

в § 34. член 51а да се измени и допълни така:

 1. ал.2 се изменя така:

„(2) Заседанията на комисията по ал. 1 се провеждат регулярно най-малко един път месечно, в случай че има постъпили заявления. Заседанието е редовно, ако на него присъстват 3/4 от членовете на комисията - лично или при условията на чл. 14, ал. 10. Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите членове. За всяко заседание се прави аудиозапис на обсъжданията. За решенията на комисията се прилага чл. 47, ал. 8 и 9.“;

 1. в ал.3 числото „4“ се заменя с числото „8“.

Мотиви по т.1: изменението е на вносителя;

по т.2: нормалната практика за допустимост на един проект е поне 50 на сто от критериите да са изпълнени, досегашната норма от 4 точки покрива една 25 на сто от изискването за създаване на културен продукт. Създава се неравнопоставеност между българските проекти, които реално се явяват на конкурс и проектите за възстановяване на разходи, където на практика няма никакво оценка за културната стойност на проекта

 

27 ноември 2023 г. 11:13:01 ч.
cholakov.georgy

промени в параграф 36

в § 36. В чл. 54, ал. 3, т.1 да се формулира така:

„1. проект за етап написване на сценарий или предпроизводствен етап за създаване на игрален филм, като взема предвид:“

Мотиви: от практиката по прилагане на Закона за филмовата индустрия и Правилника за прилагането му, преди измененията и допълненията отразени в ДВ. бр.67 от 2021 г., подпомагането за предпроизводствен етап се прилагаше само при проекти определени за финансиране за производство. Допускането на проекти за предпроизводствен етап на отделен конкурс създава предпоставки за пилеене на значителни по размер средства без гаранция за по-нататъшното финансиране на проекта. По същество държавната помощ в размер на 5 на сто от средностатистическия бюджет предполага и развитие на проекта за производство. При добросъвестно използване на средствата, освен възнаграждението на автора за написване на сценария средствата могат да се използват за избор на места, кастинг на актьори и всички дейности свързани с предпроизводствения етап. Същевременно, ако остане без регламентиране финансирането за предпроизводствен етап се създава възможност за своеволни тълкувания и пилеене на средства.

 

27 ноември 2023 г. 11:14:09 ч.
cholakov.georgy

промени в параграф 38

в § 38. В чл. 57 измененията и допълненията да се формулират така:

1.      в ал. 1 се създава второ изречение: „Заседанието е редовно, когато присъстват всички членовете на комисията - лично или при условията на чл. 14, ал. 10.“;

2.      алинея 2 се изменя така:

„(2) Заявлението по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 16а, заедно с приложен към него Квалификационен тест – раздел Б. Заявлението се подава, след като кандидатът е получил удостоверение за регистрация по чл. 51а, ал. 5. Заявлението подлежи на проверка за допустимост относно спазване на изискванията на чл. 42 и 43.“;

3.      в ал.3, т.2 изменението да се отмени;

4.      Алинея 7 се изменя така:

„(7) Вторият състав на финансовата комисия извършва експертна оценка на всеки отделен проект като проверява и оценява:

1. Квалификационния тест - раздел „Б“, съгласно Приложение № 16а и кандидатът трябва да е постигнал най-малко 18 точки общо от Квалификационния тест - раздели „А“ и „Б“, за да бъде проектът допустим.

2. с мотивирано решение предлага на изпълнителния директор размера на допустимите разходи и размера на държавната помощ за проекта като разглежда и оценява съответствието между:

а) сценария;

б) бюджета и

в) календарния план.“

5.      Алинея 8 се изменя, както е предложена от вносителя;

6.      Алинея 10 се изменя, както е предложена от вносителя;

7.      Създадените алинеи 13 и 14 да бъдат, както са предложени от вносителя.

Мотиви по т.1: Не е целесъобразно намаляване броя на присъстващите членове на комисията, тъй като състава на финансовата комисия се състои практически от трима служители на агенцията и двама продуценти, при състав от 2/3 означава, че на практика решенията могат да се взимат само от служителите на агенцията, които са зависими от изпълнителния директор и от там като следствие възможности за корупционна практиката, без възможност за външен контрол. Не трябва да се забравя, че размера на максимално отпусканата държавна помощ е 2 000 000 (два милиона) лева;

по т.2: както за финансова комисия първи състав, така и за втори състав е задължително да извършва проверка за допустимост по чл.42 и чл.43 – това е задължение по чл.13, ал.4 от Закона за филмовата индустрия;

по т.3: за започване на работа и отпускане на държавна помощ за всички останали схеми се изисква осигуряването на 100% от бюджета на проекта;

по т.4: Нормалната практика за допустимост на един проект е поне 50 на сто от критериите да са изпълнени. Има неравнопоставеност при оценяването на проектите по чл.26, ал.1, т.1, 3-6 и проектите по чл.26, ал.1, т.2. Освен това е наложително да има изискване на базата на какви документи комисията да определя размера на допустимите разходи на базата, на които се отпуска държавна помощ до 2 000 000 (два милиона) лева.

27 ноември 2023 г. 11:15:20 ч.
cholakov.georgy

парграф 48 да се отмени

§ 48. Приложение № 3а към чл. 42, ал. 1, т. 2 се отменя.

Мотиви: от практиката по прилагане на Закона за филмовата индустрия и Правилника за прилагането му, преди измененията и допълненията отразени в ДВ. бр.67 от 2021 г., подпомагането за предпроизводствен етап се прилагаше само при проекти определени за финансиране за производство. Допускането на проекти за предпроизводствен етап на отделен конкурс създава предпоставки за пилеене на значителни по размер средства без гаранция за по-нататъшното финансиране на проекта. По същество държавната помощ в размер на 5 на сто от средностатистическия бюджет предполага и развитие на проекта за производство. При добросъвестно използване на средствата, освен възнаграждението на автора за написване на сценария средствата могат да се използват за избор на места, кастинг на актьори и всички дейности свързани с предпроизводствения етап. Същевременно, ако остане без регламентиране финансирането за предпроизводствен етап се създава възможност за своеволни тълкувания и пилеене на средства.

 

27 ноември 2023 г. 11:46:14 ч.
cholakov.georgy

промени параграф 49

§ 49. Приложение № 4 към чл. 42, ал. 1, т. 3 да се измени така:

Мотиви: Следващата част от заявлението да отпадне, тъй като информацията се съдържа в предходната част.

Заглавие на проекта:

(рег. номер на проекта)

Продуцент (име, фамилия)

наименование, фирма

(рег. номер в ЕПР/НФЦ)

Мобилен телефон:

Е-mail: 

Бюджет:  лв.

Искана субсидия: лева % (от бюджета)

Kопродукция:

1.

2.

3.             

Дялово участие (лв.):

(%)

Местонахождение на проекта (населено място)

Период на изпълнение на проекта Брой снимачни дни: дни 

Продължителност/времетраене:

...................... мин.

Формат на оригиналния носител:

......................          Видео/дигитален формат:

............................... (моля, опишете)

Формат за разпространение: 35 mm/DCP/video             

27 ноември 2023 г. 12:03:45 ч.
cholakov.georgy

промени в параграф 52

§ 52. Приложение № 5б към чл. 42, ал. 1, т. 6 да се измени така:

1. в буква Ж от заявлението да се впише текста: "Пълномощно за представляване пред ИА „Национален филмов център“, ако заявителят при подаване на заявлението се представлява от друго лице."

2. в раздел втори КВАЛИФИКАЦИОНЕН ТЕСТ - РАЗДЕЛ А уводния текст да е следния: "Минимално изискване, за да бъде допустимо кандидатстващото произведение, е да бъдат получени най-малко общо 8 точки раздел „А“ Културно съдържание."

3. от теста да отпадне текста:  "Сценарият се основава на събитие (реално или измислено) от всемирен характер или световна значимост. (Кандидатът трябва да посочи кое е това събитие и по какъв начин то е от всемирен характер или световна значимост)"

Мотиви: по т.1 нормалната практика за допустимост на един проект е поне 50 на сто от критериите да са изпълнени, досегашната норма от 4 точки покрива една 25 на сто от изискването за създаване на културен продукт. Създава се значителна неравнопоставеност при оценяването на проектите по чл.26, ал.1, т-1,3,4, 5 и 6 и проектите по чл.26, ал.1, т.2 от ЗФИ.

по т.2 Упълномощеният представител трябва да има изрично упълномощаване да представлява кандидатстващия пред ИА „Национален филмов център“ с изричното условие, че отговаря напълно за всички права и задължения произтичащи от упълномощаването.

по т.3 Текстът противоречи на чл.35е, ал.2, т.2 от ЗФИ и следва да отпадне

27 ноември 2023 г. 15:06:30 ч.
cholakov.georgy

промени по параграфи 57, 58, 59, 60, 61 и 62

не могат да бъдат публикувани, поради невъзмогността да се качват файлове в табличен вид.

Страницата би трябвало да позволява да могат да се качват в интегрален вид документи на уърд или адоб акробат, но тъй като явно всяко обществено обсъждане е формално и явно нищо не се взима под внимание - страницата е такава, каквато е.