Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване се предлагат промени, свързани с подобряването на безопасната експлоатация на плувните басейни, прецизиране на текстове в наредбата и привеждането й в съответствие със Закона за туризма:

  • По отношение на лицата, стопанисващи плувни басейни ще се добави изискването същите да определят персонал, който е отговорен за безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към  плувните басейни.
  • Ще се прецизират дефинициите на прилежащ плувен басейн към място за настаняване и самостоятелен плувен басейн и ще се преодолее дублирането на разпоредби, които са идентични по своя смисъл.
  • Ще се прецизира кръгът от лица, на които може да бъде връчен констативен протокол от извършена проверка от контролните органи на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
  • Ще се установи в Наредбата, като подзаконов нормативен акт, възможността, регламентирана в Закона за туризма  за налагане на принудителната административна мярка „временна забрана за ползване на плувния басейн“ при установени нарушения в резултат на контролната дейност.

 


Дата на откриване: 3.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 ноември 2023 г. 17:54:08 ч.
ka_petrov

промени в Наредбата

Съгласно УП на ДАМТН в дирекциата същестуват :

Председател 

Заместник-председател 

Главен секретар 

Финансов контрольор 

Обща администрация 

в т.ч.:

дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на проекти"

дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

Специализирана администрация 409

в т.ч.:

Главна дирекция "Метрологичен надзор" 

дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието" 

Главна дирекция "Надзор на пазара" 

Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" 

Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" 

Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях"

 Главна дирекция "Контрол на качеството на горивата за битово отопление"

 

ДАМТН е специализиран орган за контрол и надзор.

 

Част от дейностите по контрол и надзор се реализира, чрез лица получили разрешение за това по реда на ЗТИП, като във всички случай на констатиране на несъотетствия, само и единственно ДЪРЖАВНИ контролни органи, могат да да съставят актове за установяване на административни нарушения и налагат глоби и имуществени санкции и прилагат принудителна административна мярка.

В тази връзка, изменението на чл. 13 от цитирананта наредба може да се счита за началото на порочна практика, юридически лица регистрирани по ТЗ да упражняват държавни правомощия.

Наред с това отбелязвам, че ДАМТН осъществява контрл на СПО и ресурси със стратегичаско значение за РБ.

Кадрите, които работят в Агенцията са експерти в техните области, и този контрол за тях е нехарактерен.

Предвид гореизложеното, считам че предложените промени в чл. 13 от Наредбата, не само, че няма да внесът яснота в нормативната база, но и ще бъдат предпоставки за тълкуване.

Също така, използвайки възможността за обсъждане на проекта, обръщам внимание на вносителите от ДАМТН, за работа в насока вменяване на отговорностт за контрола на тези съоръжения в ресора на Мининстерство на туризма, тъй като те(елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) по никакъв начин не могат да бъдат причислени към СПО или стратегически за РБ

 

С уважение

Калин Петров

0888148895