Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на  газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове се предлагат промени, свързани с подобряването на устройството и безопасната експлоатация на този вид съоръжения с повишена опасност. Новата уредба ще осъвремени изискванията за устройство и безопасна експлоатация на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и ще отрази настъпилите промени в българските държавни стандарти, приложими в областта на производството, монтажа и експлоатацията им.             Ще се въведе изискване проверка на изправното действие и настройката на предпазните клапани, монтирани на газови съоръжения и инсталации да се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП.

Ще бъде нормативно установено изискването органите за технически надзор да въвеждат извършените от тях технически прегледи в Информационно-комуникационна система за предоставяне на електронни услуги и регистри на ДАМТН.


Дата на откриване: 3.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 ноември 2023 г. 22:57:50 ч.
Valentinov

Промени в 2 разпоредби

Предлагам промени в две разпоредби на наредбата, като промяната е продиктувана от уеднаквяване на практиката между наредби по чл. 31 от ЗТИП, третиращи представителството на ползватели на съоръжения с повишена опасност (СПО) пред органите за технически надзор и определянето на персонал, обслужващ газовите съоръжения и инсталации, който е обучен или инструктиран. Считам, че така ще се подобри и безопасната експлоатация на тези СПО.

Чл. 136. Ползвателят на газови съоръжения и инсталации в промишлени и селскостопански обекти е длъжен:

…..

2. лично да отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации и да го представляват пред органите за технически надзор;

…..

8. да определи със заповед обслужващ персонал, обучен за изпълнение на изискванията на наредбата и инструкцията по т. 1;

9.  да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на лицата по т. 8, които обслужват съоръжения.

Чл. 147. Ползвателят на общественообслужваща, административна и офис сграда е длъжен:

1. лично да отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации и да го представляват пред органите за технически надзор;

2. да установи ред и да осигури и документира първоначален и ежегоден инструктаж на лицата, които ще обслужват газовите съоръжения и инсталации.