Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

Общественият съвет по правата на пациента (Съвета) е консултативен орган към министъра на здравеопазването, създаден на основание чл. 86а от Закона за здравето. Със Заповед № РД-02-240 от 22.08.2023 г. на министъра на здравеопазването е актуализиран поименният състав на Съвета, като със същата заповед се възлага на Съвета да изготви и представи на министъра на здравеопазването за утвърждаване проект на правила за организацията и дейността на Съвета.

Във връзка с изпълнение на горепосочената заповед, на 13.09.2023 г. на свое редовно заседание, Съветът прие актуализиран Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента, който следва да бъде утвърден от министъра на здравеопазването.

Цели, които нормативният акт си поставя:

Общественият съвет по правата на пациента е консултативен орган към министъра на здравеопазването, който осъществява следните функции:

1.         наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента;

2.         изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и го предоставя на министъра на здравеопазването;

3.         анализира прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвя предложения за изменението и допълнението й, които предоставя на министъра на здравеопазването;

4.         обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.

На първо място целта на изготвения Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента е да оптимизира процеса по изпълнение  на посочените по-горе функции, като създаде ясни правила за работа, съобразени с действащата нормативна уредба.

Прецизирането на отделните текстове има за цел оптимизиране на всеки един от етапите по анализ на дейностите и процесите в системата на здравеопазване, свързани с правата на пациентите, както и своевременното идентифициране на техните дефицити, което от своя страна ще даде възможност на консултативния орган да предложи на министъра на здравеопазването подходящи решения за тяхното компенсиране и минимализиране.

Не на последно място, следва да се има предвид, че Съветът функционира чрез тясна колаборация между отделните представители и участници в здравната система. Целта на изготвения Правилник и неговото актуализиране е да гарантира, че Съветът, като консултативен орган към министъра на здравеопазването, ще провежда своите заседания и ще изпълнява своите функции съобразно нормативните изисквания, което от своя страна ще осигури прозрачност и легитимност на предложенията и решенията, които взима.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: achongova@mh.government.bg


Дата на откриване: 3.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 ноември 2023 г. 16:59:24 ч.
Илиян Сл.

Къде и как се комуницира с този така наречен Обществения съвет по правата на пациента?

Къде и как се комуницира с този така наречен Обществения съвет по правата на пациента?

Въпреки ,че съществува от толкова години Правата на почти всички пациенти остават Отнети!

1. Неграмотните лекари които явно не си познават Занаята!

2. Ограничения интелект на заетите в Менистерство на Здравеопазването водени от Ограничения интелект на Всичмки министри застанали на този пост!

3. Липса на Наука която да укаже какво трябва да е поведението на цялата тази инстиуция и нейните подвластни структури включително и НЗОК, ТЕЛК и НЕЛК и т.н.

4. Липса на фантазия да се види реалността за връзката между различните науки за функционирането на отделните органи и системи на човешкия организъм! 

5. Непознаване на Законодателството и Конституцията на Република българия освен от този Орган! Но и от страна на Министерство на Здравеопазването и всички лица оторизирани от него по някакъв начин!

6 Къде е системата за обратна връзка пациент - тази структура? Къде е регламентирана методиката за начина по който да става това! Очевидно така наречените Неправителствени организации са нещо което е непричем  по всичките тези въпроси. И е необходима Директна обратна връзка Палциент- Обществен съвет по правата на пациента! Особено след като самия той изглежда си няма представа как да разбира постановеното от Законодателството в тази страна. И Основния Закон за Здравето!