Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

С проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците се цели:

- привеждане на правилата за подбор и професионална квалификация на синдиците в съответствие с реформите на производствата по несъстоятелност, стабилизация и опрощаване на задължения, приети със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.);

- въвеждане на методология относно минималните стандарти за оценката на потребностите от обучение на синдиците и рамка за непрекъснатото им професионално развитие;

- създаване на правила за контрол относно спазването на Етичния кодекс на синдиците и доверените лица, насочени към утвърждаване на техните компетентност и морал при осъществяване на дейността им.

   С приемането на Наредбата ще се изпълнят възложените ангажименти на Министерството на правосъдието със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.) и ангажиментите, поети с Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), приет с Решение № 656 на Министерския съвет от 17 септември 2020 г.

Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията на Наредба № 3 от 2005 г. са:

-  повишаване на квалификацията на лицата, упражняващи дейност като специалисти по несъстоятелност и преструктуриране;

- повишаване на качеството, бързината и ефективността на производствата по несъстоятелност, стабилизация и опрощаване на задължения.

 


Дата на откриване: 3.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 ноември 2023 г. 13:49:33 ч.
akmail

Актуализация на условията за застраховане на синдици

Отговорността на синдика по чл. 663, ал. 3 и 4 от ТЗ е вид деликтна отговорност, сходна на тази на ЧСИ, уредена в чл. 74 от ЗЧСИ. И е логично изискванията към застраховането на синдиците да бъдат като тези към застраховането на ЧСИ, които се съдържат в Наредба №2 от 2006 г. (обн. ДВ. бр. 16 от 21 Февруари 2006 г., изм. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019 г.).

Ето защо предлагам в чл. 22 на Наредба №3 от 2005 г. да се направят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 да се създаде второ изречение:

Застраховката се сключва за срок от най-малко три застрахователни периода, като всеки един от тях е една година.“

Мотиви: Член 663а, ал. 1 от ТЗ изисква синдикът да се застрахова за цялото време, през което е назначен за синдик по конкретно производство. А това означава, че не следва да се допуска застраховане за срок, който е по-кратък от обичайния за приключването на едно производство. И тъй като производствата по несъстоятелност обичайно протичат между 2 и 3 години, сключването на договор за застраховка за срок от 3 едногодишни застрахователни периода би било в пълно съответствие с целите на чл. 663а, ал. 1 от ТЗ. От това ще има и допълнителни ползи, тъй като ще се намали:

- административната тежест за синдика: няма да му се налага периодично да търси застраховател, който да го застрахова, а след това да представя заверено копие от новата застраховка в съда по несъстоятелността, както изисква ал. 5.

- рискът от прекъсване между периодите на застрахователно покритие, което е възможно да се получи при подновяване на застраховката, ако срокът на новата полица не се припокрива с този на предходната.

 

03 ноември 2023 г. 13:51:32 ч.
akmail

Актуализация на условията за застраховане на синдици - продължение

Ето и другите промени, които предлагам да се направят в чл. 22. 

  • Алинея 3 да се промени на:

(3) Минималната годишна застрахователна сума, за която синдикът сключва договор за застраховка, е в размер на 1 200 000 лв.“

Мотиви: Потенциалният размер на вредите, които могат да се причинят от действие или бездействие на синдика, може да надхвърли размера на застрахователните суми, определени в действащата Наредба № 3 от 2005 г. Налице е необходимост от установяване на минимална годишна застрахователна сума, която да съответства на стойността на потенциалните вреди, за да бъде осигурено адекватно обезщетение на претърпелите вреди граждани и юридически лица. (Същите аргументи са изложени и в доклада от 2019 г. към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г., за да се мотивира определянето на по-висок размер на минималната застрахователна сума за ЧСИ.)

  • В ал. 4 след думите „доброволна застраховка“ да се добави „за по-висока застрахователна сума от тази по ал. 3“.

Мотиви: В настоящия вариант нормата на чл. 22, ал. 4 е неясна и може да се тълкува като възможност синдикът да сключи застраховка и за по-ниска застрахователна сума от минималния задължителен размер. А чрез предлаганото допълнение ще се поясни, че доброволната застраховка по чл. 22, ал. 4 трябва да осигурява покритие, равно най-малко на изискуемото по закон.

  • В ал. 5 след думите „съда по несъстоятелността“ да се добави „и в Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт“.

Мотиви: По този начин ще се засили контролната дейност върху синдиците от страна на министъра на правосъдието.