Обществени консултации

Проект на изменение и допълнение на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране

С проекта на Постановление се предлага осигуряване на допълнителен кадрови ресурс за дирекция „Радиационна защита“ от специализираната администрация, с цел обезпечаване на увеличения обем от работа на дирекцията, свързан с осъществяване на функции, по контролиране на издадени лицензии и разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения, както и функционални промени в специализираната и в общата администрация в АЯР, с цел постигане на по-добра ефективност на административните процеси в агенцията.
Част от дейностите на дирекция „Международно сътрудничество“, свързани с функциите по координиране на подготовката или самостоятелно изготвяне на проекти на нормативни актове, включително изготвяне на становища по тях, както и изготвяне на проекти на нормативни актове, с които се осигурява изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в други международни организации и по международни договори, по които Република България е страна, преминават в дирекция „Обща администрация“.


Дата на откриване: 3.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 3.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 ноември 2023 г. 12:50:33 ч.
NadejdaS

Проект на ПМС на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регу

Здравейте,

по проекта на ПМС на МС предлагам следното:

С §1 на проекта на ПМС ,с т.1-4 се прехвърлят дейности по разработване на нормативни актове и координация по подготовката им, вкл. изготвяне на становища и т.н.  от специализирана дирекция в обща администрация, което е незаконосъобразно.

Съгласно чл.5, т.17 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия това е основна компетентност на председателя на АЯР и на основание чл.5 от Закона за администрацията структорно се обособява в специализирана администрация, която подпомага органа на власт при осъществяване на неговата компетентност.

Незаконосъобразно е прехвърлянето на дейността в обща администрация, която подпомага специализираната администрация.

С §1, т.5 се прехвърля дейност-подготовка на международни договори за сътрудничество с други държави, което също е незаконосъобразно да се прехвърли в обща администрация, отново поради гореизложеното.

Във връзка с гореизложеното предлагам да се заличи целия §1 на проекта на ПМС на МС.като незаконосъобразен в противоречие с чл.5 от Закона за администрацията.

Мотиви на вносителя липсват. В доклада на вносителя мотиви също липсват.

Съгласно чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове мотивите, съответно докладът, съдържат причините, които налагат приемането и целите, които се поставят, очакваните резултати от прилагането...

Проект на нормативен акт към който не са приложени мотиви, съответно мотивиран доклад не се обсъжда от компетентния орган.

Предлагам Министерския съвет на основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове да не обсъжда този проект на ПМС на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране поради нарушение на процедурата, липса на мотиви и незаконосъобразност на предложението по същество.

 

 

 

02 декември 2023 г. 13:07:29 ч.
NadejdaS

Проект на ПМС на МС

Коментари по обществените консултации по проекта на ПМС на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране са заведени в Агенцията за ядрено регулиране от заинтересована страна с Доклад №РД-35-299/17.11.2023 и с Доклад №РД-35-299/27.11.23г.

03 декември 2023 г. 13:18:29 ч.
NadejdaS

Проект на ПМС на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регу

Моля, да бъдат отразени и коментарите, бележките и предложенията в доклад №35-311/27.11.2023 г. от 17 стр., допълващ доклад №РД35-299/17.11.2023 г. от 10 стр., подадени в срока на обществената консултация в АЯР.