Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет по въпроси, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет се предвижда създаване на Консултативен съвет по въпроси, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела. Съветът ще консултира и подпомага Министерския съвет по въпроси, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела и ще осигурява координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други органи. Съветът ще се състои от председател, заместник-председател и членове, като поименният му състав се определя със заповед на министър-председателя. Председател на съвета ще е министърът на финансите, а заместник-председател – министърът на правосъдието. Членове на съвета ще бъдат заместник-министър на финансите, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на икономиката и индустрията, заместник-министър на енергетиката, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, които ще се определят от съответния министър. Председателят на съвета ще представлява съвета, ще определя дневния ред, ще насрочва и ръководи заседанията на съвета и ще организира и контролира изпълнението на решенията на съвета. При отсъствие на председателя неговите функции ще се изпълняват от заместник-председателя. Предвидена е възможност с решение на съвета да се създават работни групи, които да подпомагат неговата работа, като подготвят общи стандарти и правила за възлагане на представителството на българската държава по международни арбитражни дела, включително при наличие на рамкови споразумения, да разглеждат и оценяват различни сценарии във връзка с международните арбитражни дела и да подпомагат съвета по други въпроси от негова компетентност. Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета ще се осигурява от дирекция „Съдебна защита“ на Министерството на финансите, която ще изпълнява функциите на секретариат.

 

 

Отговорна дирекция:"Човешки ресурси и административно обслужване"
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 6.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари