Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (Наредбата) е изготвен на основание чл. 76 от Закона за пощенските услуги.

В проекта са предвидени следните по-съществени промени:

● Направено е допълнение в чл. 2, ал. 3 от Наредбата, свързано с увеличаване на броя на критериите, на които следва да отговарят предложенията за пощенско-филателните издания за включване в Годишния тематичен план за следващата календарна година. По този начин ще се редуцира броя на направените предложения, ще се избегне интерпретирането на едни и същи издания през кратък период от време, ще спомогне за по-голяма атрактивност на Плана и ще се обхване по-голямо разнообразие от теми, което би представлявало интерес за филателния пазар. Също така, ще се постигне и съответствие с изискванията на Всемирната пощенска конвенция, съгласно която темата на пощенската марка трябва да бъде от съществено значение за държавата издател;

● Изменения, свързани с промяна в сроковете и начина на отпечатване на едно филателно издание, във връзка с развитието на цифровите технологии;

● Изменения, свързани с осъвременяване на съществуващите дефиниции, както и добавянето на нови;

● Прецизира се наименованието на издателя на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати във връзка с изменението на Закона за пощенските услуги от м. август 2023 г. и др.;

 Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки  може да се види в Приложението.

 

Лице за контакт:

Пламен Стоянов

Главен експерт в дирекция "Съобщения"

Министерство на транспорта и съобщенията

Тел.: 02/940 9274

E-mail: pstoyanov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 10.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 ноември 2023 г. 10:43:07 ч.
Antarian

Промяна в чл.9

В чл.9 се добавя нова ал. 7 със следния текст:
"При утвърждаване на проектите за пощенски издания, специализирания експертен съвет по маркоиздаване стриктно се ръководи от фактологията отразяваща темата на изданието. Не се допускат художествени интерпретации на имена, титли, звания и длъжности на личности към датата на пускане в употреба на изданието."
 
Мотиви: Пощеската марка е е знак за цена за заплащане на пощенски услуги, който се поставя върху пощенски пратки като доказателство за платена цена на пощенски услуги. Това налага коректното изписване на имена, титли, звания и длъжности при изобразяване на личности. С предложената промяна ще бъде избегната фактологична грешка от типа на грешно изписаното звание на полковник Дрангов в пощенското издание от 2023г. „150 години от рождението на Борис Дрангов“, в което същия е изписан със звание "подполковник". Подобен казус съществува и в изданието от 2008 г. "90 години от рождението на капитан Димитър Списаревски", в което поручик Димитър Списаревски е изписан правилно с посмъртно присъденото му звание към 2008г. "капитан".

14 ноември 2023 г. 10:45:09 ч.
Antarian

Промяна на предложената промяна на чл.15 ал.1

Моля, да бъде коригирано предложението за промяна на чл.15 ал.1 поради липса на смисъл в сегашната корекция.
 
Мотиви: Чл.15 ал.1 с предложената промяна би изглеждала така: "Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга отпечатва пощенските марки в срок и пощенските продукти в срок до 30 дни, считано от датата наполучаване на проектите."

14 ноември 2023 г. 10:48:09 ч.
Antarian

Промяна в чл. 19

Моля, в чл. 19 след изречението "Информация за пусканите в употреба пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в пощенските служби на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга." да бъде добавено ново изречение със следното съдъържание: "Информацията да се публикува поне 7 календарни дни преди пускането в употреба. Същата да включва минимум следната информация: дата и час на пускането в употреба, тема, вид, размер, перфорация (при нужда), техника на отпечатване, вид хартия, номинална стойност, тираж, художник и изображение на проекта на изданието надпис "Образец"."

Мотиви: Предложената промяна би предотвратила ситуации с некоретно или грешно изработени издания, като предварително същите могат да бъдат огледани от филателисти, художници и други членове на гражданското общество и при нужда да подадат сигнал за фактологична или друг вид грешка. Пресен пример за това е грешката с пощенско издание от 2022 г. „125 години от рождението на Иван Милев и Иван Пенков и 80 години Съюз на българските художници“, при което ако съществуваше въпросната промяна, нямаше да се случи.

14 ноември 2023 г. 10:50:56 ч.
Antarian

Промяна в параграф 1 т.1 на Допълнителната разпоредба

В параграф 1 т.1 на Допълнителната разпоредба, изречението "Пощенската марка задължително съдържа надписите "България", "Bulgaria", "Поща", име на автора на проекта и годината на издаване." да бъде изменено по следния начин:
"Пощенската марка задължително съдържа надписите "България", "Bulgaria", "Поща", име на автора на проекта и годината на издаване, а при пощенските марки изобразяващи годишнини - и годишния времеви период на събитието."
 
Мотиви: Предложената промяна дава възможност в текущата година да бъде валидира годишнина която е била с период завършващ през  предходната или друга година без да се наруши фактологията на изданието или разпоредбата на текущия параграф 1 т.1 на Допълнителната разпоредба. 
Например през 2023г. бяха валидирани издания от Тематичния план за 2022г. В три от тях е нарушена разпоредбата на параграф 1 т.1 на Допълнителната разпоредба като за година на издаване беше отбелязана 2022г. а реално изданията са издадени (валидирани) през 2023г. Това са:
- „125 години от рождението на Асен Разцветнико"
- „150 години от рождението на Борис Дрангов“
- „200 години от рождението на Добри Чинтулов“
Предложената промяна би решила и проблема с валидирано издание „110 години от създаването на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, където годината на издаване (валидиране) е 2023 г., но годишнината е с крайна година на периода 2022 г. В случая независимо чия е била инициативата за пощенското издание, същото така изобразено е с грешна фактология.