Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на сппмо

Информационният център на Министерството на отбраната (ИЦ) е създаден с ПМС № 54 от 01.04.2010 г., в което са определени и неговите функции. С въвеждането в сила на „Концепция за реализиране на информационната политика на отбраната“, крайно изострената и динамична среда за сигурност, руската инвазия в Украйна и неконвенционалните и хибридни действия, които агресивно използват най-съвременни средства за въздействие, а също развитието на технологиите и на средствата за комуникация, налагат оптимизиране на функциите на Информационния център на МО. Тези функции са разписани в чл. 5б, ал. 2 от ПМС № 54 на МС от 01.04.2010 г.

С цел провеждане на интензивна, координирана и целенасочена информационна политика за навременно, пълно, фактологично и разбираемо информиране на обществото, както и за ефективно противодействие на неконвенционалните и хибридни информационни атаки и дезинформационни кампании срещу Въоръжените сили и срещу политиката за национална сигурност и отбрана, е необходимо да се измени ПМС № 54 от 01.04.2010 г., като в чл.5б, ал.2,  съществуващите функции бъдат заменени с новоформулирани такива в съответствие с днешната мисия на Информационен център на Министерството на отбраната, а именно - да осъществява информационната политика на Министерството на отбраната чрез възможностите на военните печатни, аудио-визуални и електронни средства за масова комуникация. За целта на Информационния център на МО се възлагат следните функции:

1. Организира и осъществява мониторинг и анализ на информационната среда за ефекта от осъществяваната информационна политика, включително за наличие на хибридни информационни атаки и дезинформационни кампании, насочени срещу въоръжените сили и срещу политиката за национална сигурност и отбрана;

2. Планира осъществяването на информационната политика на отбраната в интерес на изграждането и поддържането на модерни, боеспособни и мотивирани въоръжени сили, като прилага Стратегия за стратегически комуникации и План за стратегически комуникации, изготвени в Министерството на отбраната.

3. Организира продукцията на информационно съдържание, което разпространява чрез Военния телевизионен канал, вестник „Българска армия“ и чрез съвременните електронни форми на разпространение –уеб сайт, социални мрежи и софтуерни приложения.

Действащата нормативна рамка и действащият Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната не позволяват решаване на проблема в пълнота, защото не отразяват новосъздадената среда за сигурност, формирала се като следствие от руската агресия в Украйна, както и не отразяват условията на неконвенционалните и хибридни информационни атаки и все по-комплексните дезинформационни кампании срещу Въоръжените сили и срещу политиката за национална сигурност и отбрана.

С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Този съкратен срок се налагаше поради спешната необходимост системата на отбраната и Въоръжените сили да придобият възможност за ефективно противодействие на неконвенционалните и хибридни информационни атаки и дезинформационни кампании срещу Въоръжените сили и национална сигурност и отбрана като цяло. Интензивността на тези злонамерени действия се увеличава постоянно, като опасения за намеса в избори, кампании за дезинформация, злонамерени кибернетични дейности, посегателство срещу критична инфраструктура и опити на извършителите на хибридни актове да радикализират уязвими членове на обществото, за да изпълняват техни поръчения. Засилените кампании за дезинформация и систематичното разпространение на фалшиви новини, особено в социалните медии, са главните хибридни тактики с незабавен ефект на създаване на объркване в нашите общества и дискредитиране на нашите демократични правителства и нашите структури и институции, и особено на Българската армия.


Дата на откриване: 10.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари