Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2023/2024 година

Съгласно чл. 5 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и във връзка с чл. 54 от Закона за предучилищното и училищното образование Списъкът със защитените детски градини и защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.

            За защитена детска градина се определя детска градина, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които организират задължително предучилищно образование.

            За защитено училище за учениците от I до VII клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от I до VII клас ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас.

            За защитено училище за учениците от VIII до Х клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 15 ученици от VIII до Х клас ще пътуват повече от 30 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се провежда обучение в съответния клас.

С проекта на Решение се предлага Списъкът със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2023/2024 година да включва 78 защитени детски градини и 24 части от детски градини, от 102 населени места, от 72  общини, от 26 области, и 124 защитени училища, от 124 населени места, от 88 общини, от 25 области, или общо 226 защитени институции.


Дата на откриване: 10.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 ноември 2023 г. 14:36:33 ч.
HristinaLazarova

Защитено училище ОУ "П. Р. Славейков", село Церова кория, общ. Велико Търново

Основно училище "П. Р. Славейков",село Церова кория, общ. Велико Търново е със статут "защитено училище" от 2008 г., шестнадесет години без прекъсване, а сега не попада в проекта за защитени училища и детски градини. Училището е средищно и приема деца от селата Миндя и Къпиново, които са в планински район, и от селата Пчелище и Церова кория, които се намират в полупланински район. Училището е наследник на 240 години традиция, при  които борбата за просвета е равнозначна на борбата за запазване на българската идентичност. 

Въведена е целодневна организация на учебния ден и учениците са включени, в различни форми на извънкласна дейност. Участват във всички празници и чествания в селата Церова кория, Пчелище, Къпиново и Миндя, като по този начин се чувстват значими и оценени. За тях училището  е като втори дом, спокойни и уверени. 

Учебната сграда е голяма, а базата съвременна. Тя включва гараж за училищния автобус, столова, спортна площадка, компютърен кабинет, голям двор с парк. Сградата е с локално парно отопление. Ако училището бъде закрито, учениците ще трябва да пътуват повече от  21 км до най- близкото училище, което в планински и полупланински район е повече от 30 минути.

Молим да преразгледате отново становищата изпратени за Основно училище "Петко Рачев Славейков" село Церова кория.

01 декември 2023 г. 14:11:51 ч.
ЛилиПетрова

Защитено училище ОУ "П. Р. Славейков", село Церова кория, общ. Велико Търново- молба

Ние родитилите на учениците, които учат в ОУ "П. Р. Славейков", село Церова кория се обръщаме  към Вас с молба да преразгледате Проекта с решението за защитените училища в България за учебната  2023/2024 г., съгласно който  училището в Церова кория не попада в списъка на  защитените училища.

Ние, родителите , сме силно притеснени от този факт, защото децата ни ще трябва да пътуват много  километри, за да учат  в друго училище .Освен това  подобно нещо ще се отрази и върху психическото  и душевно състояние на учениците. Вярно е ,че те са малко на брой, но това е повече в плюс за децата,отколкото минус,защото всяко едно дете е обградено с нужното внимание и обич,както би се чувствало в семейна среда. Много важно е първите години на детето в училище да протичат в спокойна и сърдечна атмосфера,за да не изпита то дискомфорт и нежелание за учене.Освен това малкият брой деца дава възможност за  опознаване на всяко едно дете като индивидуалност, характера му ,способностите му ,възможностите му,за да може то да получава във всеки един момент необходимата подкрепа и да се тласка развитието му напред. Освен това училището дава възможност децата да участват в различни извънкласни форми и дейности,което им носи морално удовлетворение.

Вярваме ,че  написаното ще повлияе върху вашето решение в името на доброто за децата ни.

04 декември 2023 г. 14:21:28 ч.
obchavdar

Предложение за промяна на Решение на МС за приемане Списък със защитени детски градини и училища

В проект на решение на Министерски съвет, относно актуализиране списъка на защитени училища и детски градини за учебната 2023 / 2024 година, не е включено основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, община Чавдар, поради този факт внасяме следните пояснения:

 1. В училището има изградена смесена подготвителна група, състояща се от две деца от трета възрастова група и шест деца от  четвърта възрастова група, три от които са със СОП, а едно дете пътува от община Златица.
 2. Съгласно чл.1, ал.1 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране,  децата от задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра до най-близката друга градина, или училище, които организират задължително предучилищно образование.
 3. Съгласно чл.1, ал.3 от същото постановление, съседното училище в с. Челопеч, общ.Челопеч няма капацитет да приеме допълнителния брой деца в предучилищна възраст.  Трите деца със специални образователни потребности са с диагноза аутизъм и не е удачно да сменят учебното заведение.
 4. Наличната пътна мрежа до с. Челопеч е изключително натоварена, с движение на камиони, обслужващи големите медодобивни предприятия в района. Пътуването е затруднено и заради честите мъгли, които падат и се задържат в котловината, в която е разположено селото ни.

Училището в Чавдар е единствено в рамките на общината и е защитено от 2008 г. до сега след изложените пояснения., Моля ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, община Чавдар да бъде добавено в списъка на защитените училища, като защитено за децата от задължителна предучилищна възраст.

  

 

 

 

07 декември 2023 г. 17:45:18 ч.
Диана Узунова

Предложение за промяна на Решение на МС за приемане Списък със защитени детски градини и училища

    В  проект на решение на Министерски съвет, относно актуализиране списъка на защитени училища и детски градини за учебната 2023 / 2024 година, не е включено основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Горно Дряново, общ. Гърмен, поради този факт правим следните пояснения:

 1. В училището има създадена смесена подготвителна група, състояща се от деца от трета и четвърта възрастова група.
 2. Съгласно чл.1, ал.1 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране,  децата от задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра до най-близката друга градина, или училище, които организират задължително предучилищно образование.
 3. Наличие на неблагоприятни природни и транспортни дадености – суров климат, пътят е тесен, минава през силно пресечен, планински терен с множество остри и опасни завои. При зимни условия пътуването до най- близкото населено място може отнеме почти час в едната посока.
 4. Наличие на образователни предпоставки водещи до преминаването на СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гърмен (приемащо училище ) от една на две смени на обучение.
 5. При евентуално закриване на ОУ „Св. Паисий  Хилендарски“ с. Горно Дряново, всички ученици от ромския кв. Кремиковци ще бъдат пренасочени  към  СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гърмен, което е в противоречие с плана на общината за съсредоточаване на малцинствени групи в едно училище.
 6. Липсата на редовен обществен транспорт. През зимния сезон единственият официален превозвач в с. Горно Дряново, често отказва да пътува, поради лоши пътни и климатични условия.
 7. Нежеланието на родителите децата им да учат в СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гърмен. Техните предпочитания са за учебни заведения в гр. Гоце Делчев, който е на около 20 км. от с. Горно Дряново.
 8.   По-големи финансови разходи за родителите, свързани с транспорта и изхранването на техните деца по време на учебния ден. Те няма да могат да се прибират за обяд вкъщи, ще тръгват с час по-рано и ще се прибират с час по-късно от обичайното време за учебни занимания (общественият транспорт е с разписание 7:10 ч. от с. Горно Дряново и 17:00 ч. от гр. Гоце Делчев).
 9. Не без значение е и фактът, че 20 души – педагогически и непедагогически персонал ще останат без работа, а търсенето и предлагането на работа в района е изключително ограничено.

През последните години материалната база е подобрявана многократно - разполагаме с компютърен кабинет,  в най-скоро време ще бъдат оборудвани кабинети по природни науки, математика и информатика и ще бъдат инсталирани мултимедийни технологии във всички класни стаи. Сградата е с локално парно отопление, външна изолация и нова дограма.

Молим Ви да преразгледате решението си и училището в с. Горно Дряново да бъде добавено в списъка на защитените училища, като защитено за децата от задължителна предучилищна възраст. Закриването на  училището в дадено населено място, е първият и основен фактор за обезлюдяването му.

 

08 декември 2023 г. 09:37:02 ч.
2307255

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", село Антон, общ. Антон, София област

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Антон е

включено в списъка на защитените училища с РМС № 999 от 18.11.2016г.

 

Пътната мрежа е планинска и полупланинска, при зимни условия пътищата са силно обледени, с много и силни навявания и затруднения при превозване на пътници.

Най-близкото приемащо училище, което има капацитет да приеме учениците ни /61 на брой/ е СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица на разстояние 18км. от с. Антон.

Броят на пътуващите ученици от I до VII клас към училището, което се предлага да бъде защитено, е 3 ученици, от следните населени места:

гр. Пирдоп на 16 км.от с. Антон – общо 1 ученик в 6 клас

гр. Златица на 20 км. от с. Антон –общо 1 ученик в 5кл.

с. Душанци /училището е закрито/ на 12км от с. Антон –общо 1 ученик в 7кл.

Училището е просторно, санирано с новоизграден и дълго чакан физкултурен салон, но учениците са малко и бюджета не достига за издръжката му. Ще бъде жалко да се закрие училище със 140 годишна история.

Има становище и от обществен съвет, които също смятат това за недопустимо и са разтревожени за статуса на училището в общ. Антон.