Обществени консултации

Изменение на таксите за държавните и частни съдебни изпълнители

Проект на Постановление на Министерски съвет в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители и в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.


Дата на откриване: 11.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.1.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 януари 2013 г. 17:24:25 ч.
Maria Mincheva

Становище на Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес (БСК)

Към публикувания проект на ПМС не са приложени мотиви, въпреки императивното изискване на Закона за нормативните актове. Това затруднява преценката относно необходимостта и обосноваността от изменение на този вид такси, както и съответствието с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от ЗОАРАКСД. Предложените изменения в т.13 и т. 17 на §1, предвиждащи двойно увеличение на таксите, могат да осуетят, вместо да стимулират съответните изпълнителни действия и като цяло да се отразят негативно на възможностите за удовлетворяване на кредиторите чрез изпълнителния процес. БСК счита, че преструктурирането на съдебните такси, включително тези по принудителното изпълнение е важна мярка за преодоляване на проблема с междуфирмената задлъжнялост. Към тези промени трябва да се подхожда с оглед създаване на по-благоприятна бизнес среда, при отчитане баланса на интересите на ЧСИ и потребителите на този вид услуга. Изп.председател, Божидар Данев