Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Приемането на проекта на ЗИД на НК е необходимо за да бъдат въведени изискванията на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ, L 335/1 от 17 декември 2011 г.; попр., ОВ, L 18/7 от 21 януари 2012 г.) във връзка с установено от Европейската комисия (ЕК) несъответствие в някои разпоредби от релевантното българско законодателство. От Европейската комисия е образувана процедура за нарушение на № 2019/2136 за частично неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2011/93/ЕС, предвид което следва да се предприемат действия за пълното транспониране в националното законодателство на чл. 3, пара. 5, чл. 9, буква б) и буква ж), чл. 12, пара. 1 и 2, чл. 15, пара. 2 и чл. 20, пара. 3, букви г) – е) от Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца с цел прекратяване на наказателната процедура. Също така е необходимо да се транспонират напълно разпоредбите на чл. 5, пар. 3; чл. 20, б. „б“; чл. 23, пар. 2, б. „а“, „б“ и „в“ от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ, L 135/57 от 14 ноември 2012 г.). За неизпълнение на задължението от Европейската комисия е образувана процедура за нарушение на № 2016/0023, която е на етап мотивирано становище, който е последният етап преди сезиране на Съда на ЕС. Необходимо е да се предпиемат действия за пълното въвеждане на Директива 2012/29/ЕС и прекратяване на наказателната процедура. Необходимо е да се предприемат законодателни мерки във връзка с осигуряване изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета. (ОВ, L 309/1 от 24.11.2009 г.). В случай, че не се предвиди наказателна отговорност за нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита (ПРЗ) ще е налице риск за живота и здравето на хората, както й за околната среда, поддържането на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата. Със законовите промени следва да се отстрани и техническа грешка във връзка с приетите изменения в разпоредбите на чл. 172а, ал. 7 и чл. 172б, ал. 2 и 3 НК, обнародвани в ДВ, бр. 67 от 2023 г. и в чл. 320, ал. 3 НК във връзка с измененията обнародвани в ДВ, бр. 84 от 2023 г. Необходимо е да се предвиди изменение в разпоредбата на чл. 172б, ал. 2, като размерът на минималното наказание лишаване от свобода да бъде намален от „пет“ на „две“ години съобразено с Решение на Съда на Европейския съюз от 19 октомври 2023 г. (дело С-655/21). Също така е необходимо е извършването на законова промяна в разпоредбите на чл. 212б, ал. 1, т. 3 НК и чл. 343а, ал. 1, б. „в“ и б. „г“, които препращат към чл. 343, ал. 2 НК, поради установено неправилно преномериране в текстовете направено със ЗИД на НК, обн, ДВ, бр. 92 от 2002 г.


Дата на откриване: 15.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 ноември 2023 г. 20:40:14 ч.
buenova

предложения

Правя следните предложения за промени:

§ 1. В ал.1 на член 342 думите „моторно превозно средство“ се заменят с „пътно превозно средство“ - все пак тук става въпрос за ПТП, а съгласно ЗДвП ПТП не стават само с МПС, а с всяко ППС

 

Пълно безумие е да се отнема автомобилът, ако си просто пиян, а да не се отнема, ако си пиян и си убил човек умишлено.

§ 2. В член 342 се създава нова алинея 5, която гласи:

(5) В случаите по ал. 3 съдът отнема в полза на държавата пътното превозно средство, послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик - присъждаравностойността му.“

Предлагам разделянето на кварифициращите обстоятелства в две групи, защото след последните изменения всеки един от Вас, ако направи нелепо ПТП, при което загине един и друг е със счупена ръка, ще лежи в затвора наравно с пияните и дрогираните. Считам това за несправедливо и предлагам това да се промени чрез следните изменения:

§ 3. Ал.3 на чл.343 се изменя по следния начин:

„Ако от деянието е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице или деянието е извършено на пешеходна пътека, наказанието е:

В б.а думата „шест“ се заменя с „четири“, а думата „десет“ се заменя с думата „седем“ 

В б.б думата „пет“ се заменя с „три“, думата „петнадесет“ се заменя с „дванадесет“, думата „десет“ се заменя с „пет“, а думата „двадесет“ се заменя с думата „петнадесет“.

§ 4.  Ал.5 на чл.343 се изменя по следния начин:

„Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или лицето без медицински причини откаже да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, когато такава се изисква по закон, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 50 км/ч или ако деянието е извършено след преминаване на червен сигнал на светофарната уредба, наказанието е: 

а) при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода от три до шест години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до десет години;

б) при смърт - лишаване от свобода от седем до петнадесет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от десет до двадесет години.

§ 5. Ал.5 на чл.343 става ал.6, а разпоредбата се променя по следния начин:

„В случаите по ал. 5 съдът отнема в полза на държавата пътното превозно средство, което е послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик - присъждаравностойността му.“

§ 6. В чл.343а, ал.1, б.в и в б.г думите „ал.2“ се заменят с „ал.3“ - това го има и във проекта и трябваше да се случи още преди години

§ 7. В чл.343а, ал.1, б. б пред думите „до четири“ се добавя „ от 2 до“

§ 8. В чл.343а, ал.1, б. б думата „две“ се заменя с „ три“, а думата „три“ се заменя с „ четири“

§ 9. Ал.5 на чл.343б става ал.6 и числото 4 се заменя с числото 5, а думите „да присъди“ се заменят с „присъжда“.

§ 10. Ал.6 на чл.343б става ал.5

§ 11. В чл.343г досегашният текст става ал.1.

Създава се нова ал.2, коато гласи: „Лишаването от права се налага задължително и в случаите на чл.55, ал.3 и чл.78, ал.4.“

Създава се нова ал.3, която гласи: „Ако деянието по ал.1 е извършено от лице без необходимата правоспособност, същото се налага и глоба до 5000лв.“

Считам за несправедливо, ако някой убие човек и има свидетелство да му се отнема, а ако няма да няма реципрочно наказание и същият индивид дори може веднага да си извади свидетелство за правоуправление и да започне да шофира. Това поставя нередобните в привилегировано положение спрямо редовните и правоспособни водачи.

 

И моля Ви не ми пишете, че предложенията ми идзлизат извън рамките на проекта, защото все някой трябва да оправи поне глупостите, които забъркаха депутатите преди да излязат в лятна ваканация.

Благодаря

 

26 ноември 2023 г. 21:18:16 ч.
zainteresovan_grazhdanin

Post hoc ergo propter hoc

Предложение:

 1. В Чл. 343. ал. (3) думите  "в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози" се заменят с "в нетрезво състояние под въздействието на алкхол, наркотични вещества или техни аналози".
 2. В Чл. 343б. ал.(3) думите "след употреба на наркотични вещества или техни аналози" се заменят с "в нетрезво състояние под въздейстието на наркотични вещества или техни аналози."
 3. В Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, Чл. 23 ал. (2)  думите "включително за техни метаболити, доказващи употребата им" се заличават.

Мотиви:

 1. Същността на общественоопасното престъплението е грубата непредпазливост на шофьори, седнали зад волана в неадекватно състояние, с което създават опсаност на себе си и околните на пътя.
 2. Текущата дефиниция "след употреба "  не определя еднозначно престъплението и вкючва гранични случаи, които не представляват опсаност и чието наказателно преследване е ненужно.

Предложените промяни целият да прецизират дефиницията, за да може да се избегно ненужно наказателно преследване в някои гранични случаи и системата да се фокусира върху сериозните общественоопасни прояви.

Долу съм посочил някои примерни казуси, произтичащи от дефиницията "след употреба":

1. Хипотези попадащи в дефиницията "след употреба на наркотични вещества", които не прествляват общественоопасно престъпление:

 • Шофьор е  употребил преди няколко седмици, но е напълно адекватен; спазва правилата за движение и не създава проблеми на пътя. Такъв шофьор неизвършва престъпление, поради липсата на наркотичен ефект, влияещ върху способността му да шофира, но може да попадне под ударите на Закона, ако бъде засечени метаболити* в кръвта му,
 • Шофьор, страда от "Паническо разстройтво"  и приемащ бензиодиазепини по лекарско предписание в терпевтични дози - не представялява опсаност на пътя според листовката на медикамента.
 • Шофьор с диагноза "Дефицит на вниманието и хиперактивност" след употреба на метилфенидат или амфетамин в терпевтични дози по лекарско предписание - установен е положителен ефект върху способността на шофиране при такива пациенти от това медикаментозно лечение.

 

2. Хипотези извън дефиницията "след употреба", но с подобна степен на обществена опасност:

 • Шофьор, страдащ от епилепсия, не употребява наркотици, но получава епилептичен гърч, докато шофира и причинява тежко ПТП. Той е седнал зад волана знаейки, че може да получи гърч и да убие някого.
 • Страдащ от Инсомния шофьор не си пие припивателните, за да може да шофира законно, но след 2-3 дни безсъние, заспива зад волана и причинява тежко ПТП.
 • Шофьор с дефицит на вниманието  спира лекарствата си, понеже трябва да шофира. По пътя се разсейва и причинява тежка катастрофа. Седнал е зад волана знаейки, че ще има проблем с концентрацията без да си пие хапчетата или ще има проблем с Полицията, ако ги пие. Като избвре да спазва Закона, той излага себе си и околните на по-голям риск.

Надявам се да оправим този важен Закон, за да може системата ни да се фокусира върху истинските общественоопасните престъпни и да не се преследват напразно хора, които не създават проблеми.