Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта

С проекта на Постановление се предвиждат изменения в Устройствения правилник на Агенцията по заетостта (АЗ) с цел привеждането му в съответствие с настъпили нормативни промени в Закона за насърчаване на заетостта, оптимизиране на организационната структура и прецизиране на функционалните задължения на отделни административни звена в агенцията.

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн. - ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г, в сила от 01.01.2024 г.), Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ се преобразува чрез вливането му в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, създаден с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.

С цел да бъдат спазени нормативните изисквания на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта и с оглед обезпечаване необходимата численост на персонала за вливането на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) към МТСП се налага щатната численост на Агенцията по заетостта да бъде намалена с 60 щатни бройки.

С проекта на Постановление се предлага да бъде извършено преструктуриране и деконцентриране на териториалните административни звена на Агенцията по заетостта като форма на децентрализация, с оглед привеждането им в съответствие с районите за планиране в рамките на териториалната основа на регионалното развитие. Към настоящия момент съществуват 9 дирекции „Регионална служба по заетостта“, които са образувани в следствие на административното деление от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Наличието на 9 дирекции „Регионална служба по заетостта“ и дирекции „Бюро по труда“ (106 ДБТ в страната и 135 филиала към тях), които са на тяхно подчинение, не кореспондира с районите за планиране съгласно Закона за регионалното развитие.

Предлага се числеността на заместник изпълнителните директори да бъде увеличена с една щатна бройка, което ще допринесе за по-равномерно разпределение на отговорностите и ще доведе до повишаване качеството на услугите за крайните потребители.

С цел спазване на изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава звено „Мрежова и информационна сигурност“.

Предвиждат се промени в Главна дирекция „Услуги по заетостта“, с премахването на деветте дирекции „Регионална служба по заетостта“ и преструктурирането им, съобразно районите за планиране, програмиране, управление, ресурсно осигуряване, държавно подпомагане, наблюдение, контрол и оценка на регионалното развитие (NUTS 3).

Дирекция „Европейски фондове“ се преструктурира в Главна дирекция „Европейски фондове и международни връзки“ с териториални звена.

Дирекция „Мониторинг на дейностите по заетостта и трудовата миграция“ се преобразува в две отделни дирекции – Главна дирекция „Мониторинг и контрол“ с териториални звена и дирекция „Разрешителни и трудова миграция“.

Със създаването на Главна дирекция „Мониторинг и контрол“ и нейните териториални звена ще се обезпечи и гарантира ефективната контролна дейност на национално ниво при изпълнение на държавните политики по заетост, както и оказване на своевременно методическо подпомагане на териториалните поделения на АЗ относно правилното прилагане и спазване на действащата законова уредба във връзка с дейността на администрацията.

Дирекция „Разрешителни и трудова миграция“ ще прилага административните процедури по отношение на достъпа до пазара на труда и наемането на чужденци, граждани на трети държави на територията на Република България.


Дата на откриване: 15.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 декември 2023 г. 13:19:45 ч.
StefanYordanov

Становище от служители на ДБТ подчинени в сегашната структура към ДРСЗ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

с настоящото писмо желаем да изразим пълната си подкрепа в изготвения проект на УП на Агенция по заетостта, с който се регламентира нова йерархична структура на АЗ.

Към настоящия момент съществуващите 9 Дирекции "Регионална служба по заетостта" са абсолютно излишна и паразитна структура. На нас служителите в Дирекции "Бюра по труда" се вменява пряко подчинение на регионалния директор. Абсолютно се изгубва връзката с Централната администрация и ръководството на Агенцията в гр. София.

ДРСЗ изпълняват функцията на пощенска кутия (стопер) на дейностите на ДБТ. Всичко, което регионалния директор приеме се копира 1:1 и само се сменя подателя от директор на ДБТ на Директор на ДРСЗ и се насочва към ЦА в гр. София. 

Директорите на ДРСЗ залагат и по тяхна ЛИЧНА преценка резултатите на дадено ДБТ - нагледен пример: ако харесваме директора на ДБТ слагаме реализируеми индикатори, ако не харесваме директора на ДБТ слагаме нереализируеми. Неизпълнението на нереалистичните цели и индикатори води до вътрешни проверки и санкции. Този субективизъм трябва да спре и чрез предложения проект на УП на АЗ ние, обикновенните служители виждаме визия за промяна.

В заключение, считаме, че с новите промени в УП на АЗ ще се подобри микроклимата в Агенцията и ние служителите в най-ниските нива (ДБТ) ще можем да се почувстваме част от администрацията на Агенция по заетостта, а не от чиновниците на регионалния директор!

С уважение,

служители на ДБТ

07 декември 2023 г. 12:07:26 ч.
Портакалена

бележка

С новия УПАЗ не е уреден горестоящ орган за административен контрол на актовета на директорите на т.нар. " областни" ДБТ по чл. 81 от АПК. При това тези бюра стават като кентаври - хем човек, хем кон: това са размножени  умалени нови версии на Регионални служби  по заетостта, които обаче си остават и с функции на обслужване на клиенти.

11 декември 2023 г. 00:27:24 ч.
svetlinraykoff

Несподелена илюзия

Ако и 9-те ДРСЗ да не са били напълно излишни, то ползата от тях при реализацията на конкретните политики е наистина повече от скромна. Това обаче, с още по-голяма сила ще важи за предвидените в документа нови 28 ДРСЗ, ако ще и да ги наречете областни ДБТ с добавени контролни функции. На това как областният директор ще съвместява контролните си функции спрямо всички ДБТ в областта, с прякото ръководство на дейността на само една от тях, предстои да се "насладите".
 
На областните ДБТ ще бъдат възложени още някакви административно-финансови функции, но за организационно методически май не става дума, сигурно предвид свиването на мащабите. Последното обаче е послужило за неаргументирано допускане, че те (областните ДБТ) ще познават по-добре местния пазар на труда, който се схваща като понятие по-скоро на интуитивно ниво и очевидно съвсем повърхностно.
 
Изглежда, че няма да мине без непреднамерен анализ и балансирана визия за устройството на Агенцията по заетостта и нейното бъдещо развитие, които да будят доверие. И тук не може да става дума само за административната структура и конфигурацията на отделните подразделения, а и за професионалните перспективи пред служителите и изискванията към тях, вън от концепцията за "правоверно подчинение". Все пак, остава надеждата, че в края на краищата ще се намери мяра, разум и добра воля за вземане на правилните решения.

12 декември 2023 г. 09:22:10 ч.
boogie_man

И една друга гледна точка...

По повод първия коментар на "StefanYordanov & Co":

Не смятам, че ДРСЗ-тата са просто пощенска кутия, още по-малко пък "стопер" на дейността на ДБТ! Напротив, много често директорът на ДРСЗ отнася калая заради така мислещи служители на ДБТ, които вместо да свършат нещо, предпочитат да "анализират" кой за какво им е виновен ..... 

Интересно ми е, ако попитате за мнение служител, започнал работа в ДБТ и после преназначен в щата на ДРСЗ, дали мисли така?

Не мисля и че регионалните директори залагат показатели на ДБТ по своя прищявка, в края на краищата всички показатели, които гони региона се спускат и съгласуват от по-горе! И на ДРСЗ се залагат показатели ...

С така написания нов УП ми се струва, че ще се поусложни работата и на ЦА, едно е да изискваш и обобщаваш данни, потребности, проблеми и т.н. от 9 региона, съвсем друго ще е от 28.... но тогава няма да го има директора на ДРСЗ, който да е виновен....

Винаги е по-лесно да говориш, смислено или не, отколкото да си вършиш работата и да помагаш с коквото можеш!

Нека се приеме промяната, да мине малко време, друга песен ще се запее от сега недоволните...

13 декември 2023 г. 10:33:08 ч.
Rafaela

Необходимо е уточняване

Моля да уточните някои от функциите на областните бюра по труда:

Правилно ли разбирам, че в областните бюра няма да се извършват регистрации на безработни лица, както и всички други дейности, които до този момент се извършваха от служителите на бюрата по труда – например приемане на заявки за работни места, изпращане към работодатели на подходящи безработни хора?

Никъде не видях текст в новия устройствен правилник дали служителите на ДБТ (областните и другите) ще ходят на проверки на място по сключените договори с работодатели и на обучения. Не Ви ли се струва нелогично да няма контролна дейност от ДБТ? Или замисълът е друг?

13 декември 2023 г. 15:48:35 ч.
ghristov_1

Становище на Националния статистически институт

Агенцията по заетостта е част от Националната статистическа система на Република България, която се състои от НСИ, органите на статистиката и Българска народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звeна, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация. Националната статистическа система осъществява статистическата дейност на държавата чрез провеждане на статистически изследвания и дейности, включени в Националната статистическа програма.

През 2022 година Евростат проведе третата поред Партньорска проверка за България в рамките на членството на НСИ в Европейската статистическа система. Като резултат от проверката са представени доклад и препоръки, както и е разработен План за действие за подобряване на Националната статистическа система, които са достъпни на интернет сайта на НСИ в рубрика За НСИ – Партньорска проверка 2022 – Документи: https://www.nsi.bg/bg/node/19132/basic-page/ .

Според Препоръка 5 органите на статистиката трябва да разграничат статистическите отговорности и задачи в своите организации; организационната структура и правилата следва да съдържат ясно разграничение между тяхната роля в изготвянето на европейска статистика и други роли.

След като подробно се запознахме с проекта на Устройствен правилник на Агенцията по заетостта установяваме, че горното по никакъв начин не е залегнало в проекта на изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, което би имало негативни последици за България при мониторинга на изпълнение на Плана за действие относно препоръките от Партньорска проверка.

В изпълнение на препоръките е необходимо организационната структура и устройственият правилник да разграничат  статистическите и административните дейности на структурните звена на Агенцията по заетостта.

14 декември 2023 г. 06:43:41 ч.
П.Маринова

Проблем 1 в ЧПОВ

Като Проблем 1 в ЧПОВ е посочено: „Необходимост от промяна на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта във връзка с нормативна промяна в Закона за насърчаване на заетостта“.В Законодателната програма на МС, приета с Решение № 682/04.10.2023 за периода септемеври-декември е включено приемане на ПМС за промени в УП на АЗ във връзка с промени в Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, касаещо единствено „оптимизиране и преразпределение на числеността на администрацията към МТСП във връзка с преобразуването на държавно предприятие „Българо–германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) и осъществяване на промени в УП на ЦРЧРРИ – Кремиковци. Промените в Устройствения правилник на Центъра също са публикувани за обществено обсъждане, с краен срок 28.12.2023 г.

Тази промяна е ясна, вече заложена и е необходимо да бъде извършена, защото произтича от §2, ал. 4 от Закона за публичните предприятия и Решение № 574 на Министерския съвет от 1 август 2022 г., което предвижда конкретни действия във връзка с изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II) и с изпълнението на мярка 236 по Реформа С10.R7 от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Приемане на програма за преобразуване на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон“.

Въпреки, че очакваме отнеманите 60 щатни бройки от АЗ да са от незаетите такива, считаме, че те не трябва да бъдат само и единствено от определени териториални поделения, които пряко предоставят посредничeски и други услуги.

14 декември 2023 г. 06:51:42 ч.
П.Маринова

Проблем 2 в ЧПОВ

Като Проблем 2 в ЧПОВ е посочено: „Необходимост от преструктуриране и деконцентриране на териториалните административни звена на Агенцията по заетостта като форма на децентрализация, с оглед привеждането им в съответствие с районите за планиране в рамките на териториалната основа на регионалното развитие“.

По отношение на описанието на проблема следва да се има предвид следното:

 • ЧПОВ не кореспондира с предложения проект на ПМС за изменение на УП на АЗ по отношение преструктурирането на териториалните поделения на АЗ - в същата се описва извършване на промяна съобразно определените в Закона за регионално развитие /ЗРР/ региони за планиране /които съгл. чл. 4, ал. 3 от ЗРР са ниво 2, NUTS2/, но по отношение на дирекции „Регионална служба по заетостта“ се посочват с абривиатура NUTS 3, което съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРР представляват административно-териториални единици и обхващат територията на отделните области, т.е. има несъответствие между наименованието на региона и неговото ниво;
 • Освен това ЗРР не се явява специален спрямо Закона за администрацията, чрез който се регламентира структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност. Законът за администрацията също не регламентира конкретни параметри или ограничения относно териториалните поделения, което означава, че няма нормативно несъответствие, което да налага промяна в структурата на АЗ.
 • Цитираният по Проблем 2 Закон за регионално развитие /ЗРР/ не регламентира административното деление на Р България, а определя райони за статистически цели, в съответствие с изискванията на общата класификация на Европейския съюз на териториалните единици, както е посочено и в самата ЧПОВ. В чл. 4 от Закона са определени 6 региона за планиране, ниво 2/NUTS 2 (за които изрично е посочено, че не са административно-териториални единици) и техният териториален обхват от административни области, но не е посочено конкретно населено място, в което да се обособява седалище, център или някаква друга структура с постоянна дейност по този закон. В чл. 18 от ЗРР се определя органа за координация – регионален съвет за развитие, като в него не е предвидено участие на представители на Агенцията по заетостта /АЗ/, още по-малко на териториалните й поделения.
 • Изобщо цитираният Закон за регионално развитие не кореспондира с предложението в проекта на ПМС за промени в УП на АЗ във връзка с механичното прехвърляне на функциите на настоящите дирекции „“Регионална служба по заетостта“ /ДРСЗ/ на дирекции „Бюра по труда“ /ДБТ/ със седалище в областен град, т.е. вероятно вносителят се позовава на Закона за административно-териториалното устройство на Р България и Указ  № 1/ 05.01.1999 г. на президента за определяне границите на областите и техните административни центрове; 
 • В проекта на ПМС се предвижда прехвърляне на функциите на 9-те ДРСЗ на 30 областни дирекции „Бюро по труда“, чийто обхват съгласно Приложение 2 към проекта на УП на АЗ не включва всички територии от съответната административна област, а и броят им не съответства на определените по Закона за административно-териториалното устройство на Р България /ЗАТУРБ/ и Указ № 1/ 05.01.1999 г. на президента за определяне границите на областите и техните административни центрове, т.е. същите нямат нищо общо и с районирането по ЗРР; 

​Извод: основният аргумент за предложените промени въз основа на ЗРР е безсъдържателен.

14 декември 2023 г. 06:53:56 ч.
П.Маринова

Още по Проблем 2 в ЧПОВ

Както е посочено в ЧПОВ, „9-те дирекции „Регионална служба по заетостта“ /ДРСЗ/ са образувани в следствие на административното деление от края на 80-те и началото на 90-те години“. Всъщност същите стартират дейността си като такива от 1995 г., след поне двугодишна предварителна подготовка за регламентиране и осигуряване на необходимата структура, функции, численост, длъжности, вътрешни документи, кадрово, материално и техническо обезпечаване и т.н. Т.е. ДРСЗ функционират вече 28 години, в които са се утвърдили като ефективни и необходими структури, с експертиза и авторитет на местно, областно и регионално ниво. Досега няма възникнал какъвто и да е проблем на което и да е от досегашните ръководства на АЗ, МТСП или която и да е друга администрация, социален партньор, бизнес или гражданин.

В ЧПОВ вносителят на предложението също не е посочил проблем, свързан с функционирането и работата на 9-те ДРСЗ.

14 декември 2023 г. 06:58:30 ч.
П.Маринова

Допълнително по Проблем 2

Планирането на дейността и финансовите ресурси на АЗ нормативно е уредено в Закона за насърчаване на заетостта  и Правилника за прилагането му и предлаганите промени в териториалното разпределение не кореспондират с тях. Изложената в предварителната оценка относимост и препращане единствено и само към ЗРР води до неглижиране на разпоредби на Закона за администрацията, Закона за насърчаване на заетостта, както и неспазване на Правилника за прилагането му, предвид наличието в него на изрично регламентирани функции на дирекции „Регионална служба по заетостта“.

Например текстът в ЧПОВ относно чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, който не само не отговаря на тази разпоредба в ЗНЗ, но насочва и към внушаване на досегашното му неспазване от Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие, предвид участието в тях на представители на дирекция „Регионална служба по заетостта /ДРСЗ/ и всички дирекции „Бюро по труда“ /ДБТ/ от съответната административна област, а не само на областните ДБТ.

Би следвало поне ЗНЗ и ППЗНЗ да се познават или предложените промени в УП на АЗ да предвиждат промени и в тези нормативни актове.

14 декември 2023 г. 07:00:59 ч.
П.Маринова

Пак по Проблем 2

Неясни и неточни обосновки показващи непознаване функциите на централната администрация, на ДРСЗ и ДБТ – например: всички текстове /вкл. част от Цел 2/ многократно описващи дублиране на дейности на регионално и централно ниво, което всъщност е разпределение и възлагане на дейности в съответния териториален обхват. Последното е нормативно регламентирано, осъществява се във всички административни структури не само в страната, но и в ЕС; препоръчва се във всички доклади и изследвания във връзка с публичните администрации и предоставяните от тях услуги, с цел децентрализация и деконцентрация на адмиинстративни дейности и особождаване на управлението на съответната администрация от рутинни дейности и фокусиране на дейността му към формулиране и създаване на условия и организация за изпълнение на стратегически и планови цели по формиране и прилагане на цялостни политики в съответната област на въздействие (напр. в доклади от регулярни прегледи по метода Бенчлърнниг /ОИСР/, въведен с Решение № 573/2014/ЕС от 15 май 2014 г. и прилаган в АЗ от 2016 г. с цел оценка на оперативните процеси, управленския подход, информацията и системите за оценка; Доклад "Преглед на съответствието на текущия модел за организация на централната администрация" на Агенция СТРАТЕГМА, възложен от ЕК чрез Службата за подкрепа на структурните реформи  и т.н.). 

14 декември 2023 г. 07:07:00 ч.
П.Маринова

В заключение, но само по Проблем 2 от ЧПОВ

В заключение: няма посочен ясен и съществуващ проблем; няма идентифициран проблем относно нормативно несъответствие на териториалната структура на АЗ, като още веднъж искам да отбележа, че не е задължително и необходимо, териториалната структура на АЗ да бъде съобразена със ЗРР, няма налично нормативно изискване, респ. нарушение и проблем по тази тема.

Още по-важното тук е, че предложените промени категорично не кореспондират и даже са в противоречие със Стратегията за развитие на държавната администрация /надявам се, че стратегическите документи са създадени именно да задават посоката на развитие, а не да се неглижират и подминават/, както и на политиките и действията, свързани с намаляването на големия брой териториалните звена на централната администрация и на служителите. Мултиплицирането на функциите на 9 регионални структури в 30 такива, едва ли може да се приеме като действие съответстващо на политиката, провеждана от правителството, в т.ч. от Министерство на финансите /например мултиплицирането на финансово – стопанските дейности, които ще се изпълняват вече от 30 поделения/.

В редица други администрации наистина са сфомирани и функционират структури на регионално ниво, които са съобразени с административното деление на страната. Примери: регионалните дирекции за социално подпомагане към АСП – 28 на брой; регионалните управление на образованието – 28 на брой, областнтите дирекции на МВР – 28 на брой. Забележете, че регионалните структури в тези администрации са отделни звена от териториалните/локалалните им поделения. С предложените промени в УП на АЗ се предлага бюрата по труда в областните градове да изпълняват функциите на предоставящи целия спектър от услуги към работната сила и бизнеса в посочените в Приложение 2 към УП на АЗ обхват от една или няколко общини, като едновременно с това изпълняват и функциите на регионална структура, на територията на съответната административна област!!! Считам, че по-скоро другите администрации могат да ползват примера на Агенция по заетостта като успешен такъв и дейностите на регионално ниво да се изпълняват от много по-малко на брой регионални звена, а не от 28.

Посочените в ЧПОВ „дублирания“ на дейностите, осъществявани от ДРСЗ с финансов или стопански характер с такива, вменени на дирекциите на централно ниво, както и за „увеличаващи административната тежест за служителите и гражданите“ са напълно нелогични. В която и да е система, включително посочените по-горе структури на АСП към МТСП, ОД на МВР, РУО на МОН и др. в т.ч. и на АЗ, териториалните поделения са създадени, за да изпълняват функциите на органа, към когото са създадени, на определената им територия и да предоставят административни и други специфични за съответната институция услуги на граждани и юридически лица. В този смисъл, напълно логично е, дори задължително, аналогични дейности да се изпълняват на различни нива, съобразно техния териториален обхват, съставляващи ги процеси, партньори, контрагенти и получатели. Тук е мястото да отбележа, че във възложените на централните дирекции преобладаващи са организационните, координационни и контролиращи функции в съответната общо административна дейност (финансовата, стопанската, правната, управление на персонала и др.), докато на регионално ниво са вменени предимно изпълнителски функции. Единственият извод, който мога да направя е, че е налице непознаване на същността, ролята и функциите на централното и регионалното ниво.

От друга страна териториалните поделения Дирекции „Бюро по труда“ ще се делят на два вида „областни“ и да ги наречем „обикновени“, като първите освен настоящите си функции ще съчетават дейности в качеството на регионални структури при равни други условия. Имам предвид численост на персонала и заплащане.

14 декември 2023 г. 07:17:17 ч.
П.Маринова

Сравнение относно разпределението на щатните бройки

От сравнението на разпределението на щатните бройки в Общата и Специализирана администация, вкл. по дирекции - настоящо състояние спрямо предложенте промени, могат да се направят следните изводи:

 • Намалението на общата численост на персонала на АЗ от 60 щатни бройки всъщност се предлага да е изцяло за сметка на специализираната администрация. Същевременно се увеличава броят на служителите на централната администрация. Тава предложение не мога да охарактеризирам като „децентрализация“;
 • Създаването на още две главни дирекции и отдели към тях, разпределени някъде по територията на страната /не става ясно къде/, означава, че заплатите на тези служители ще трябва да бъдат определени и съобразени с достигнатите такива  на ниво централна администрация, т.е. по-високи. Това е реално увеличение на заплатите на 265  служители /276 бр. от ДРСЗ минус  11 бр., които се разпределят на ниво ДБТ= 265 щатни бройки, разпределени към различни дирекции от общата и специализирана администрация на централно ниво/. Това разбира се е чудесно, стига да има осигурен финансов ресурс. В тази връзка трябва да подчертая, че няма публикувана, одобрена от Министъра на финансите, финансова обосновка (съгласно Ръководството за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България и Насоките за подпомагане процеса по изготвяне на финансова обосновка на Министерство на финансите). Директорските позиции и тези на н-к отделите в регионалните служби от една страна намаляват с по 9 бр., но от друга страна се предлага да има в повече един заместник изпълнителен директор, плюс 2 нови главни директори и поне 33 нови н-к отдели, от които 12 за 6-те отдела извън централата към 2-те нови главни дирекции и вероятно други нови 30 общоадминистративни отдела в областните бюра по труда.
 • Щатните бройки от дирекциите „Регонална служба по заетостта“ не се добавят към тези на дирекциите „Бюро по труда“. Персоналът на последните се увеличава само с 11 бройки. Това означава, че на 30 – те „Бюра по труда“, които се натоварват с много допълнителни функции, не се осигурява необходимия човешки ресурс. Ще работят и изпълняват функции „2 в 1“, но със същия административен капацитет! И със същите заплати! От друга страна това неминуемо ще доведе до отлив на служители. Всички работодатели, включително от държавната администрация, изпитват недостиг на персонал с небходимите качества и професионален профил. С тези действия, Агенция по заетостта ще загуби такъв, както от редиците на регионалните служби, така и от бюрата по труда, които ще са в новото качество „областни“ бюра.

14 декември 2023 г. 10:45:27 ч.
Petrovv

Мнение

Работил съм в системата и темата ми е до болка позната. Според мен, с тези промени най-после ще се направи крачка напред към оптимизиране на работните процеси като се даде възможност служителите в ДБТ да работят целенасочено за решаването на конкретните проблеми на безработните лица.

Според мен в чл. 24 (за областните ДБТ) могат да се добавят алинеи от чл. 26 (за другите ДБТ), както по отношение на седалищата и териториалния обхват, така и по отношение издръжката, която е със средства от бюджета на АЗ и в двата случая.

А във връзка с организацията на работа, не мислите ли, че би трябвало да се уточни, че областните дирекции „Бюро по труда“ също могат да имат филиали и/или ИРМ, защото те така или иначе имат?

14 декември 2023 г. 12:09:23 ч.
П.Маринова

Проблем 3 в ЧПОВ

Като Проблем 3 в ЧПОВ е посочено: „Необходимост от структурни промени и прецизиране на функционалните задължения на административните звена в Агенцията по заетостта“

 • Няма посочени причини и основания за драстичното увеличаване обхвата на контролните дейности, предвид, че такива са вменени освен на бъдещата Главна дирекция „Координация и контрол“, но и на всички териториални поделения на АЗ. Освен тях още и  на 6-те бъдещи екипа/сектори към бъдещата ГД ЕФМВ, както и на някои дирекции в централна администрация;
 • Не е посочен проблем,  не е обосновано закриването на дирекция „Стратегическо планиране, анализи и прогнози“. Тази дирекция е създадена с УП на АЗ от 16.05.2023 г. с цел именно укрепване и създаване на единна точка за стратегическо развитие на база изпълнение на национални оперативни цели и споделен опит при членството и взаимодействието на АЗ с редица международни и чужди организации във връзка с реализираната държавна политика по заетостта и произтичащите от това функции на АЗ. Тази цел е приложима за дейността на цялата Агенция, независимо от финансовите източници, особено предвид временния характер на тези от европейски и други фондове.
 • С новия УП на АЗ от май тази година, бе извършена промяна в статута на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“, като тя се преобразува в дирекция „Европейски фондове“. Аргументите, към онзи момент, за тази промяна бяха следните: „1) От началото на втория програмен период на ОПРЧР, Агенция по заетостта има качество само на конкретен бенефициент, т.е. не е и междинно звено. 2) Второ ниво на проверка /след ДБТ/ на документи /заявки, договори, плащания/, свързани с ОПРЧР/ПРЧР е, може и трябва да бъде на регионално ниво ДРСЗ. Секторите „Верификация“ са позиционирани в регионалните служби Промяната няма да наруши правилата за изпълнение на ПРЧР 2021 - 2027; 4) Функциите, задачите и отговорностите, на секторите исторически са били в ДРСЗ – до 2012 г.“

С настоящите предложения за промени в УП се предлага отново дирекцията да има статут на Главна дирекция с териториални поделения. Не е ясно защо се прави това предложение. Няма анализ на предходните промени и установени и доказани принципни проблеми по отношение на функцинирането на дирекцията към момента. Считам, че с настоящото предложение се цели единствено и само възстановяване на предишното статукво, без да е доказана потребността от това.

 • По отношение на предложението за сформиране на Дирекция „Разрешителни и трудова миграция“ с численост от 20 служители, следва да се има предвид следното: С промените в УП на АЗ от преди шест месеца бе извършена промяна, като отделът, който извършваше  дейностите по различните разрешителни режими за достъп до пазара на труда на граждани от трети страни  и който разполагаше с 6 служителя се трансформира в  дирекция с 22 щатни бройки. Факт е, че на въпросната дирекция са вменени и други функции.

От друга страна е известно, че по силата на договор между Министерство на електронното управление и „Информационно обслужване“ АД предстои финализирането на нова електронна платформа, която ще се ползва от всички заинтересовани страни /отговорни институции и работодатели/ и която значително ще облекчи документооборота. Ще улесни и съответно намали сроковете по обработка на преписките.

Въпреки това, и с оглед очакваното увеличение на броя чужди граждани, работещи за български работодатели, е резонно да се обсъди и прецизира това предложение. 

14 декември 2023 г. 12:43:34 ч.
П.Маринова

Изводи и предложение

Настоящите изводи и предложения се отнасят за всички коментари, направени от настоящия профил по-горе:

Проблемите (номер 2 и 3 от ЧПОВ), касаещи преструктурирането на АЗ не са част от законодателната/оперативната програма на правителството, поради което може да се счита, че нуждата от тяхното решаване е възникнала допълнително и е наложителна. Последното не обуславя предлаганите промени, тъй като едната касае отмяна на структурен модел, прилаган вече 28 години без да са възниквали каквито и да е проблеми, вкл. и във връзка с динамиката в държавното управление и неговите органи на национално и областно ниво. Другата промяна засяга реално преструктурирани само преди 4-5 месеца дейности, поради което не е възможно още да бъде анализирана и оценена тяхната ефективност. Ако е отчетена извънредна и спешна потребност от някаква промяна, то тя би следвало да е свързана и да е само на ниво централна администрация.

Липсват дефинирани конкретни проблеми по повечето предложения за промени, посочване на тяхната същност, обхват, засегнати области или страни, както и на кого, с какво и как би допринесло решаването им по предлагания в проекта на ПМС начин - Проблем 2 и 3 не отговарят на определението за „проблем“, тъй като посочената в тях „необходимост“ остава неясно от кого, защо и за кого ще бъде удовлетворена. В оценката на въздействието не е дефиниран какъвто и да е (нормативен, административен, финансов или друг) фактически проблем, тъй като както АЗ, така и която и да е друга изпълнителна агенция няма нормативна или друга причина да организира структурата или дейността си в съответствие с регионите за планиране, не участва пряко в техния координационен орган, няма никакви регулярни функции и форми на взаимодействие с него. /проблем и цел № 2/

В законодателната/оперативната програма на правителството е предвидено изготвянето на нов Закон за насърчаване на заетостта. Сформирането, функциите, дейностите и услугите, които Агенция по заетостта предоставя са дефинирани именно в този закон.

Предлагам извършването на съществени структурни промени, които ще се отразят както на услугите на Агенцията, така и на процесите по предоставянето им, да се извърши след приемане на новия закон и да бъде съобразено с разпоредбите му. 

Предлаганите промени, както стана ясно, не се основават на извършен анализ, извеждащ  потребност от спешното им реализиране в настоящия момент. Предлагам такъв да бъде извършен от външна, независима организация, базиран на научен подход, който да обследва териториалните поделения, тяхната икономическа и социална ефективност, услугите и времето за предоставяне, процесите, както във фронт офиса, така и в бек офиса, възможностите за осъвременяване, надграждане и развитие и предложения за прекратяване на нефективни, ако има такива и т.н. и т.н.

Подобен сериозен и задълбочен анализ може да се финансира, чрез Операция „Повишаване на административния капацитет и модернизиране на услугите, предлагани от Агенцията по заетостта“, одобрена от Комитета за наблюдение на ПРЧР на 23.11.23 г.

От друга страна, абсолютно идентични дейности вече са предвидени по проект "Оптимизиране на процесите и услугите на Агенция по заетостта в контекста на глобалните предизвикателства, свързани със зеления и дигиталния преход", който се изпълнява съвместно с ОИСР и Генералната дирекция за подкрепа на структурните реформи (ГД „Реформи”) на Европейската комисия. Този проект включва /информацията е от официалната страница на АЗ/: 

"-преглед на съществуващите процеси и услуги на АЗ чрез проучване, консултации със заинтересованите страни и анализиране на данни;

-разработване на план за действие за предлагане на нов оперативен модел на АЗ;

-разработване на план за внедряване на дигитален инструмент;

-извършване на анализ на нуждите на АЗ в подкрепа на зеления преход на пазара на труда;

 

-извършване на оценка на въздействието на Активните мерки на пазара на труда."

Считам за целесъобразно първо да се изготви подобен подробен анализ, въз основа на който да се правят структурни промени. Осъществяването на настощето предложение сега и след кратък период от време стартиране на следващи промени ще се отрази крайно негативно - на всички нива и звена на Агенция по заетостта, но най-вече на всички външни и вътрешни клиенти. 

14 декември 2023 г. 16:52:40 ч.
П.Маринова

Спазване на Закона за нормативните документи

Агенция по заетостта има нов Устройствен правилник /а не изменен и допълнен/ от 16.05.2023 г.

Съгласно Закона за нормативните документи /чл. 18б и чл. 22/ е задължително да се изърши последваща оценка на въздействието на новите закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на МС /какъвто е УП на АЗ/ ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО И АКО Е НЕОБХОДИМО се предлага отмяна, изменение или допълнение. Последващата оценка на въздействието се извършва в срок 5 години след влизането в сила на новия нормативен акт на Министерския съвет или в по-кратък срок, определен от органа, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния акт. Няма публиквана информация кога, как и от кого е определен този по-кратък срок за последваща оценка на приетия преди 6 месеца нов УП на АЗ. Освен това, проверката, която се извършва чрез последващата оценка се публикува на интернет страницата на съответния орган и на Портала за обществени консултации в срок до 30 дни от изготвянето й. Такава последваща оценка на въздействието за новия УП на АЗ от 16.05.2023 г. НЕ Е публикувана. Въз основа на това считам, че не са спазени разпоредбите на Закона за нормативните документи.

14 декември 2023 г. 17:40:28 ч.
KreKalcheva

Факти, които да се имат предвид

В допълнение на горните коментари, считам,  че при вземането на правилно решение по направените предложения е необходимо да се вземат предвид и следните факти и обстоятелства:

1.    Предложението за промени в УП на АЗ/ се внася само 6 месеца след приемане на новия такъв, в сила от 16.05.2023 г. Към момента на подготовка и подаване на проекта за промени в УП на АЗ процесът на  преструктуриране не е напълно завършил, съответно няма обективен анализ на неговите плюсови и минуси;

1.    През тези 6 месеца, АЗ е имала 3 ръководства за по 2 месеца, всяко от които с различни цели и лични мнения относно УП на АЗ от м. май т.г. В този смисъл изложените доводи относно предлаганите промени в настоящите дирекции „Европейски фондове", "Стратегическо планиране, анализи и прогнози" и "Мониторинг на дейностите по заетостта и трудовата миграция" на този етап са на практика напълно субективни;

2.    Абсурден е срокът за влизане в сила на Постановлението от деня на обнародването му в ДВ, тъй като това означава от този момент закриване на ДРСЗ, отпадане на правомощията им, в т.ч. на счетоводните отдели в тях, съответно блокаж на изплащането на средства на десетки хиляди работодатели, обучаващи организации, обучавани и наети на работа безработни лица. Това ще предизвика съществено недоволство и социално напрежение.

3.    Пренастройването на информационните системи на АЗ ще окаже продължително негативно влияние и върху обхвата клиенти на АЗ, а оттам и рязко спадане на пазарния дял и имиджа на АЗ и МТСП по отношение прилаганата социална политика на пазара на труда.

4.    Ще са нужни и продължителни обучителни и практически процеси за формиране на необходимата професионална експертиза и опит на новоназначен или преназначен персонал.

5.    Възможен е и отлив на служители. Обещанията за запазване на работните им места е много силен, но недостатъчен аргумент за служителите, желаещи заплата, справедлива и адекватна на работата им, професионалните им знания, умения и опит.

6.    Ще е необходим значителен финансов ресурс за пренастройване на всички системи на Агенцията, както на човешките ресурси, така и на стопанската, финансовата и особено на скъпите информационни системи. А одобрените около 100 мил. лв. европейски и национални средства би следвало да се разходват за модернизация и надграждане на съществуващите системи и процеси, а не за възстановяне след дестабилизиране;

7.    Периодът за структурни промени е напълно неподходящ, тъй като предстои изготвянето на проект на нов ЗНЗ, промени в Закона за чужденците, Закона за професионално образование и обучение, Закона за държавния служител, респ. на правилниците за прилагането им, а на МТСП и АЗ предстои стартирането и реализирането на важни и мащабни държавни задачи по НПДЗ 2024 г., одобрените проекти по НПВУ, ПРЧР 2021-2027, Инструмента за техническа подкрепа на ЕК и др. реализирани с европейска финансова помощ.

Предлагам предложенията по проблеми 2 и 3 да се анализират и преработят съобразно нормативната уредба и обективните фактори за тяхното дефиниране. 

14 декември 2023 г. 17:45:42 ч.
KreKalcheva

Механично прехвърляне на функции

 1. Механичното прехвърляне на функциите им на „областни“ дирекции „Бюро по труда“ водят до:
  • Нарушаване на разпоредби в Правилника за прилагане на ЗНЗ /ППЗНЗ/, в който дефинирани „областни ДБТ“, а ДРСЗ фигурират с възложени отговорности в чл. 5 т.3,  чл. 6, ал.3, чл. 8, ал.2,  чл. 13, ал.6, чл. 27 от ППЗНЗ/;
  • Липса на възложена отговорност, кой ще се явява горе- или висшестоящ административен орган на областните ДБТ/техните директори по смисъла на АПК;
  • Необходимост от наемане на нов персонал с подходяща квалификация в поне 21 от областните ДБТ, създадени извън седалищата на настоящите 9 ДРСЗ (в т.ч. за финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси, аналитични и други дейности/ и за неговата подготовка (обучения) за изпълнение на общо 33-те прехвърлени от ДРСЗ нови за ДБТ дейности.
  • Вследствие на горното в специализираната администрация значително ще се увеличи броя на работещите вместо по основни само по допълнителни функции, които са типични за общата администрация съгласно Закона за администрацията;
  1. Предлагано намаление с общо 265 бройки /с 13%/ на настоящата обща численост на персонала в териториалните поделения (ДРСЗ и ДБТ – 2135) спрямо предлаганата численост на персонала във всички 106 ДБТ - 1770, с което необосновано се намалява капацитета на АЗ за предоставяне на посреднически и други услуги на пазара на труда.
  2. Успоредно с това ще се наложи:
  •  преквалифициране на трудови посредници или тяхното заменяне с новонаети служители за изпълнение на общоадмиинстративните функции прехвърлени от ДРСЗ на областните ДБТ.
  • персоналът от закриваните ДРСЗ /за който публично се твърди, че няма да бъде освободен/ също ще трябва да се преквалифицира, например от счетоводител в контролиращ служител, ако бъде преназначен в някое от 6-те нови звена към ГД „Мониторинг и контрол“.

14 декември 2023 г. 17:50:31 ч.
KreKalcheva

Неясна и сложна нова структура

 

Предлагат се неясни и сложни структура, връзки и взаимодействие между дирекции в ЦА, поделения и звена на АЗ, тъй като се формират 3 различни териториални разпределения по вертикала и хоризонтала на структурите, персонала и функциите им (ЦА на АЗ, в т.ч. с по 6 отдела/сектора в двете нови главни дирекции, „областни“ ДБТ и „необластни“ ДБТ);

 • Увеличена (а не намалена, както многократно е посочено в обосновката и доклада) административна тежест за служителите и финансовата система на АЗ. Пример за това е запазената численост на финансовите контрольори (3 на централно + 9 на регионално ниво), което значи че за поне 21 областни ДБТ ще има допълнително ниво на обработка на отчетни и счетоводни документи във веригата ДБТ - областна ДБТ без финансов контрольор – областна ДБТ с финансов контрольор /бивша ДРСЗ/, вместо настоящата: ДБТ – ДРСЗ.
 • В проекта на ПМС е налице реално дублиране на възлагани дейности на областните ДБТ и на дирекции на централно ниво (например: еднакви функции възложени на Главна дирекция „Услуги по заетостта“ и на областните ДБТ по атестиране на директори на ДБТ /вж.  §14 в проекта на ПМС относно чл. 25, т. 21 и чл.20, т. 26 от настоящ УП на АЗ/, като остава неуточнено кой ще оценява директорите на областните ДБТ; методическо подпомагане на ДБТ, /§14, чл.20 т.17 и чл.20 т.4. от настоящ УП; ), съдействие за поддържане и развитие на Информационната система "Национална база данни на пазара на труда и Европейския социален фонд" (§14, т. чл. 20 т. 19 от настоящ УП на АЗ   и §14, т.14) и др.

14 декември 2023 г. 17:57:09 ч.
KreKalcheva

Нужни и ненужни териториални поделения и звена

В допълнение на коментарите по-горе относно закриването на дирекции "Регионална служба по заетостта" следва да се отбележи че, 

Изложението по Проблем 2 няма обосновка и не става ясно чий проблем или потребност ще бъде удовлетворена със замяната на 9 регионални служби с други 30 областни ДБТ. Основният мотив е осигуряването на съответствие със Закона за регионално развитие /ЗРР/, но е видно, че:  

 • с предлаганата промяна се прехвърлят функциите от 9 Дирекции „Регионална служба по заетостта“ /ДРСЗ/ на 30 областни дирекции „Бюро по труда“ /ДБТ/, което не съответства на броя, съответно на обхвата на определените в ЗРР 28 района /административни области/, ниво 3 /NUTS 3;
 • съгласно чл. 8, ал.2 от ЗРР, системата за документиране на стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие обхваща национално ниво, ниво 2 NUTS 2 и ниво „община“, но не и ниво 3/ NUTS 3, т.е. създаването на областни ДБТ по никакъв начин няма да съдейства за прилагане на ЗРР.

На тази основа и в Доклада до Министър-председателя погрешно е посочено, че предлаганото преструктуриране е „съобразно районите за планиране, програмиране, управление, ресурсно осигуряване, държавно подпомагане, наблюдение, контрол и оценка на регионалното развитие (NUTS 3)“, тъй като съгласно ЗРР на ниво 3 (NUTS 3)/административна област не се извършва нито една от посочените дейности. Планирането се извършва за регионите за планиране от ниво 2 (NUTS 2) като се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие и за общините чрез План за интегрирано развитие.

Оценката на въздействието, въпреки спазения формат за изготвяне, в разделите по проблеми 2 и 3 не съдържа конкретни доказателства и количествени данни обосноваващи предлаганото преструктуриране на 9 „ненужни междинни звена /ДРСЗ/“ в други 30 неясно на кого и защо „нужни?“ областни ДБТ, както и създаването на 2*6 изнесени отдела към 2-те нови главни дирекции или закриването на дирекцията за стратегическо планиране. Няма и разписан конкретен и измерим начин, времеви график за решаването на посочените проблеми, потенциалните рискове при изпълнението на препоръчителния вариант по всеки поставен проблем (въпреки, че е посочено, че няма идентифицирани такива), а множеството повторени грешни, необосновани и неясни текстове, не ги правят съответно верни, обосновани и конкретни.

14 декември 2023 г. 18:20:10 ч.
KreKalcheva

Заключение и предложение

Публикуваните документи съдържат неясна, некоректна и необосноваваща предлаганите промени информация, чиято същност и цел, обаче по никакъв начин не се обвързва с целите за подобряване или развитие на основната функция на Агенцията по заетостта като публичен посредник на пазара на труда, изпълняващ държавната политика по заетостта. Законът за насърчаване на заетостта, както и посредническите услуги за гражданите и бизнеса почти не се споменават и видимо не са обективна причина за предлаганите промени.

Агенцията по заетостта има 33 годишна професионална история, почти 29 от тях с настоящата структура, с която е устоявала на редица световни и национални кризи. Скорошен факт е как в COVID - пандемията, украинската бежанска вълна и др.под., Агенцията, чрез 9-те регионални служби и 106-те бюра по труда с техните филиали, отново беше сред първите, най-ангажираните и постоянно действащи институции, които с голям интезитет, ефективност и на първа линия непрекъснато подпомагаха хората и бизнеса.

На тази основа предлагам: в проекта на ПМС за изменение и допълнение на УП на АЗ да отпаднат предложенията свързани с промени в структурата на АЗ, с изключение на тези, касаещи намалението с 60 бр. на общата численост на персонала.

Към останалите предлагани промени за преструктуриране на дирекции и териториални поделения да се подходи на по-късен етап, въз основа на приети нови нормативни документи, обективен анализ на съществуващото положение, изведена необходимост от промени в дейности, функции и предоставяни услуги, съобразно настоящи и бъдещи потребности на пазара на труда.

14 декември 2023 г. 20:58:01 ч.
П.Маринова

Становище на администрацията на МС

Като допълнение и още едно потвърждение на коментарите по-горе, следва да се посочи, че в Становището на администрацията на МС по ЧПОВ, е посочено същото, а именно:

„В този раздел следва да се изясни какъв е проблемът/проблемите, каква е същността и мащабите, как са констатирани проблемите, кои са пряко засегнатите субекти и обществени отношения и как, какво е желаното положение. За целта е необходимо в този раздел за Проблем 1 на въпрос 1.5 „Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?“ да се предостави информация, тъй като тя липсва“.

15 декември 2023 г. 10:31:59 ч.
Коко Иванов

Коментар към Портакалена

Съгласен съм с коментара Ви. Считам за редно в такъв случай дирекцията „Услуги по заетостта” да е горестоящ административен орган по смисъла на чл. 81 от Административнопроцесуалния кодекс спрямо областните дирекции „Бюро по труда”.

15 декември 2023 г. 14:28:43 ч.
m.nelchinova

Становище от Областния управител на Софийска област (1/2)

На Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта (АЗ), приет с Постановление №73 на Министерския съвет от 2023 г. (обн., ДВ, бр. 43 от  2023 г.), в който се предвиждат изменения в Устройствения правилник на АЗ с цел привеждането му в съответствие с настъпили нормативни промени в Закона за насърчаване на заетостта, оптимизиране на организационната структура и прецизиране на функционалните задължения на отделни административни звена в агенцията.

Съгласно доклада на министъра на труда и социалната политика, с Проекта на Постановление се предлага да бъде извършено преструктуриране и деконцентриране на териториалните административни звена на АЗ като форма на децентрализация, с оглед привеждането им в съответствие с районите за планиране в рамките на териториалната основа на регионалното развитие. Аргументите в полза на това твърдение са териториалните звена на АЗ да кореспондират на районите, съгласно Закона за регионалното развитие и по-конкретно районите, които образуват ниво 3 (административно-териториални единици, които обхващат територията на отделните области).

На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, президентът на републиката утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на Министерския съвет.

В тази връзка с Указ №1 от 05.01.1999, обн. в „Държавен вестник“, брой 2, 1999 г. г. на Президента на Република България са утвърдени границите, административните центрове на областите и общините, включени в тях. Към 7 септември 2021 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

В т. 23 от цитирания указ са утвърдени границите на област с административен център град София, в която се включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч, всичките част от Софийска област.

Трябва да се отбележи, че Софийска област е най-голямата област в България по брой на общини - 22 и втора по територия в Република България с площ от 7059 km², в административните граници на областта има 284 населени места. От населените места 18 са градове, а 266 са села. Населението в Софийска област към 7 септември 2021 г. е 231 989 души. Това означава, че в Софийска област живее 3.6% от населението в страната.

15 декември 2023 г. 14:30:11 ч.
m.nelchinova

Становище от Областния управител на Софийска област (2/2)

Предвид горното и в качеството ми на Областен управител на Софийска област и като териториален орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика, изразявам следното становище по Проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта:

Приложение № 2 към чл. 24, ал. 1 от проекта на постановление, следва да се допълни и да бъде добавена нова точка към Седалище и териториален обхват на областните дирекциите "Бюро по труда" с Областна дирекция „Бюро по труда“ – Софийска област, тъй като в териториалния обхват на областните дирекции „Бюро по труда“ никъде не са включени общините от Софийска област. 

„Приложение № 3 към чл. 26, ал. 1 - Седалище и териториален обхват на дирекциите "Бюро по труда" в т. от 61 до 66, включително не е споменато коя дирекция „Бюро по труда“ в обхвата на Софийска област ще изпълнява ролята на Областна дирекция "Бюро по труда" за Софийска област. Нещо повече коя от тези дирекции ще изпълнява всички функции, вменени на областните дирекциите "Бюро по труда", засегнати в измененията на Член 25 от Проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на АЗ, предвидени в § 14. Обръщам внимание, че посоченото във Вашия доклад становище, че „…Самите дирекции „Бюро по труда“ познават в детайли общинския и областния пазар на труда, за разлика от регионалните служби ….“ е неоснователно, тъй като практиката до настоящия момент е показала тъкмо обратното. Нещо повече дирекциите „Бюро по труда“ познават в детайли, но общинския пазар на труда и териториалния обхват на съответната дирекция.  

Моля при разглеждане и приемане на Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта да бъдат взети под внимание и отчетени спецификите на Софийска област, чийто административен център се намира в гр. София и проектът на постановление да бъде допълнен чрез създаване на Областна дирекция "Бюро по труда" за Софийска област или предприемане на действия за възлагане изпълнението на функциите по чл. 25, предвидени в § 14 от Проекта на постановление на някоя от съществуващите шест дирекции „Бюро по труда“ с роля на Областна дирекция "Бюро по труда" за Софийска област.

                        

ЮЛИЯН ЛЕКОВ

Областен управител

на Софийска област

15 декември 2023 г. 16:10:44 ч.
П.Маринова

Уточнение

В допълнение към становището на Областния управител на Софийска област:

 

И друг път се е случвало да се забравя Софийска област – при изготвянето на Ръководства за работа по проекти по ОПРЧР. В тези случаи, ДРСЗ София е инициирала извършването на промени в тях, като вариантите са били следните: или вяска ДБТ от Софийска област сама реализира дадения проект и обработва цялата документация или са разпределяни за обработка на четирите столични ДБТ.

Моля да не се забравя, че с настоящото предложение, софийските ДБТ стават „областни“ за област София – град. Ако се избере същия подход и 6-те ДБТ от Софийска област се разпределят на столичните, то това ще доведе до свръх натоварване и на сега натоварените ДБТ Възраждане, Люлин, Сердика и Изток. А както стана ясно капацитетът не се променя!

Ще се получи парадокса, че всяко от тези бюра е областно за две области!!!

Друг важен риск за област София – град /с най-развития пазар/ и Софийска област  е, че ще се загуби общото познание, работа и въздействие на пазара на труда - ще бъде на четири парчета.

15 декември 2023 г. 20:48:08 ч.
patsooo

Във връзка с коментар на г-жа П.Маринова и boogie_man (торбалан)

Уважаема г-жо Маринова, както сама казвате промяната по отношение на ДП БГЦПО е ясна и е необходимо да бъде извършена, но както се вижда 60 щатни бройки, които се прехвърлят към ДП не са от териториални поделения, които пряко предоставят посредничeски и други услуги. В сега действащия УП на АЗ щатната численост на дирекции Бюра по труда е 1759 бр., а в предложението 1770 бр. т.е дори има увеличение на щата в това отношение и всичко останало е заблуждение от ваша страна към аудиторията имаща отношение по проекта на УП.

Относно Проблем 2 в ЧПОВ:

Тук отново се опитвате да вкарате аудиторията в заблуждение с твърдението си, че Районите за планиране NUTS са някак си само за статистически цели. Въобще не споменавате, че от това „незначително” за Вас райониране и границите му зависи европейското финансиране и уреждането на обществените отношения, свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие.

По отношение на броя на областните ДБТ:

Как установихте, че не включват всички територии, точно обратното има 2 в повече и това е обяснимо, като се вземе предвид населението на София. Двете допълнителни са именно в София град. Предполагам знаете, че АЗ има над 130 филиала и над 200 изнесени работни места, за кои конкретно невключени териториални административни точки говорите (ако може по-конкретно).

Точно както сте посочили сформираните преди повече от 20 години ДРСЗ са се утвърдили като ефективни но на гърба на ДБТ. Цялата оперативна дейност се извършва изцяло от ДБТ (нима незнаете това) всички справки, документи, коментари относно дейността са извършвани от ДБТ. ДРСЗ са били и са само „обобщители” на нещо вече създадено. Време е тяхната дейност на „пощенска кутия” да приключи. За какви функции на ДРСЗ говорите? Нека бъдем конкретни! Всички важни за дейността функции винаги са се изпълнявали от ДБТ.

15 декември 2023 г. 20:50:25 ч.
patsooo

Във връзка с коментар на г-жа П.Маринова и boogie_man (торбалан)

Ясно виждаме разпределението на специализираната администрация. Но доколкото разбираме по-големият проблем за Вас са възнагражденията на служителите. В размишленията Ви по-долу говорите за УП на АЗ, който беше приет преди около шест месеца по време на управлението на служебното правителство, което ви назначи за Изпълнителен директор. Със същият Вие разбихте една работеща структура, чрез която и благодарение на капацитета който притежаваше бяха реализирани проекти в подкрепа на бизнеса, чрез директно предоставяне на БФП за стотици милиони. Всички тези средства, от тяхното бюджетиране, рапределение, управление, администриране и плащане минаваха през една дирекция и тя беше ЕФМП. Къде бяхте Вие тогава? Помогнахте ли с нещо или напротив? Ще Ви кажа какво направихте. Със сега действащия УП на АЗ демотивирахте служителите на една работеща дирекция и разпиляхте трупан с години административен капацитет. Въпреки, че вкарахте пръчка в спиците на колелото, то не спря да се върти, а само забави ход. Видяхме какво постигнахте с вашия УП – нищо! Време е да разберете, че не създадохте нищо, а само го разрушихте. Нима не знаете, че без ГД ЕФМП, чрез която реално се управляваха средствата по програмите на ЕС АЗ нямаше да е същата в национален и международен план. Управляваните средства от горе цитираната дирекция са над 1 милиард лева. Колко са управляваните средства от всички останали дирекции в АЗ? Ще ви кажа, ако вече не знаете малко над 70 милиона. По време на предишното управление всички програми свързани с ЕС спряха. Спряха защото Вашият УП и визия за работа се провалиха. Няма смисъл да се осланяте на  структурен модел, прилаган вече 28 години” , не сте го създали Вие. Видяхме какво създадохте. Сега чрез новият УП разчитаме на нещо по-добро, на премахване на създадената зловредна работна среда създадена от вас и преодоляване на разделението в структурата. Във повечето ваши постове тук говорите за анализи. Вие извършихте ли анализ при подготовката на действащия в момента УП? Ако да, къде е този анализ? Вие дори не го съгласувахте със синдикалните организации както е редно, но сега имате наглостта да „считате за целесъобразно”. Г-жо Маринова, всичко има граница, но не и Вие и опита Ви да прокарате тънък намек за някакво имагинерно възмездие („Осъществяването на настощето предложение сега и след кратък период от време стартиране на следващи промени ще се отрази крайно негативно….”).