Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване,които подлежат на метрологичен контрол

Проектът предвижда изменения и допълнения на техническите и метрологичните изисквания към определени средства за измерване и в реда за провеждане на контрол. Проектът цели да разграничи приложното поле на националния метрологичен контрол от процеса по оценяване на съответствието на средствата за измерване, както и да се уредят реда, сроковете и изискванията при извършване на последващ контрол на средствата за измерване, пуснати на пазара и/или в действие след оценено съответствие по реда на съответните наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно по реда на наредбите по прилагане на Закона за медицинските изделия.

Допълва се правната уредба по отношение на средствата за измерване, предназначени за контрол на скоростта на моторните превозни средства, за отчитане на задълженията на данъчнозадължени лица по ЗДДС, извършващи продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход и други. Допълненията в проекта включват разработване на подробни метрологични и технически изисквания, на които трябва да отговарят нивомерните измервателни системи, лазерните скоростомери и скоростомерите за средна скорост, алкохоломерите и ареометрите за алкохол с цифова индикация, спирачните стендове за мотоциклети, мотори и АТВ, разходомерите и измервателните системи за компресиран природен газ (метан). Предвиждат се и някои допълнения по отношение на срока на валидност на одобряването на типа на средствата на измерване и документите, придружаващи заявлението за одобряването на типа, с цел облекчаване на процедурата по одобряване на типа на средства за измерване.


Дата на откриване: 11.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 24.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари