Обществени консултации

Проект на Концепция за регулиране на лобистките дейности в Република България

         Предложената Концепция за регулиране на лобистките дейности в Република България има за цел да дефинира предметния обхват на обществените отношения в областта на лобирането и да структурира предложения за промени в нормативната уредба, така че тези отношения да бъдат уредени трайно и прозрачно с установени правила. Основната цел на Концепцията за регулиране на лобистките дейности в  Република България е да бъде осигурена основата за разработването на конкретни законодателни предложения за регулиране на лобистките дейности, която да гарантира правила и стандарт за лобизма, прозрачност и почтеност в лобирането, както и установяването на стандарти за етично поведение сред лицата, осъществяващи лобистка дейност. Законовата уредба структурирано следва да урежда: дефиниране на понятията; органи и лица, които са адресати на лобистка дейност; законодателен отпечатък; регистър за прозрачност; календар на срещите на лицата, заемащи публични длъжности, адресати на лобиране; приемане на етични правила за поведение; орган, който е оправомощен да дава насоки по прилагането на закона, да поддържа регистъра, да следи за изпълнението на законовите разпоредби и да упражнява контрол; финансиране на дейностите в обхвата на концепцията; административнонаказателна отговорност – субекти, основания и ред за реализирането ѝ.

 

 


Дата на откриване: 17.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари