Обществени консултации

Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 331 от 16.11.2023 г., откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения на проект на решение за изменение на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания.

Европейската Комисия е приела Делегиран регламент (ЕС) 2023/444 на Комисията от 16 декември 2022 година за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета с мерки за осигуряване на ефективен достъп до службите за спешно реагиране посредством спешни повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания „112“. В чл. 3 на Делегирания регламент са посочени критерии за точността и надеждността на информацията за местоположението на обаждащото се лице, които следва да бъдат определени от националните регулаторни органи.

С предложения проект действащите правила са допълнени с Глава пета – „КРИТЕРИИ ЗА ТОЧНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА КРАЙНИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ“. Създаден е нов чл. 14а., като в алинея 1 са определени критерии при спешни повиквания от фиксирани мрежи, а в алинея 2 – критерии при спешни повиквания от мобилни мрежи.

КРС очаква становищата на заинтересованите страни на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 21.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 
26 ноември 2023 г. 15:09:48 ч.
zainteresovan_grazhdanin

Данните за местоположение да се предоставят само, ако е необходимо

Предложение:
  1. В чл. 8 (1)  думите "включително когато не е получено предварително съгласие за тяхното обработване или е налице отказ по чл. 253, ал. 3 от ЗЕС", се заменят с "освен в случай, че крайният им ползвател е изразил изришното си несъгласие за обработването им."
  2. В ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112", чл. 4 след т. 3 с добавя добавя т. 4 "Информират и приемат съгласието на викащия за  предоставянето информация за местоположението им от предприятията за съобщителни услуги.

Мотиви:

  1. Пренебрегването на отказ по чл. 253, ал. 3 от ЗЕС представлява нарушение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
  2. Местоположението на ползвателя може да няма отношение към разрешването на инцидента и да не е необходимо.
  3. Когато мястото на инцидента може да изясни по телефона, ползвателят на линия за спешни услги може да предпочете да не споделя тази информация със спешна помощ.
  4. Данните за местоложение представляват сензитивна лична информация и не трябва да се предоставяне без съгласие на субекта, ако не е необходимо.
  5. Акумулиринето на данни за местоположение създава предпоставки за злоупотреба и увеличава рисковете от неоторизиран достъп.