Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2024/2025 г. и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за ..

С проекта на Постановление се предлагат актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2024/2025 година и актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2024/2025 година.

Специалностите с очакван недостиг на специалисти се увеличават с една и стават общо 85 от следващата учебна година. Към тях се добавя специалността „Локомотивни вагони“ по професия „Техник по железопътна техника“. Досега тя беше в другия списък – на защитените от държавата специалности от професии, но от следващата учебна година се изважда от него. От списъка отпада и специалността „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ по професия „Електротехник“. Така защитените от държавата специалности по професии стават общо 58.

Това са специалности,  които се предлагат в не повече от четири училища на територията на България и имат специфично съдържание или се изучават от малък брой ученици, а икономиката има потребност от тях. Държавата защитава тези специалности като дава възможност те да се преподават в класове с по-малък брой ученици – минимум 9, а не 26, както е при обикновените паралелки.

При специалностите от другия списък - с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, паралелките са с не по-малко от 12 ученици. За да се включи една специалност в този списък трябва да бъде доказана потребността от кадри за нея, включително и със статистически данни. Предложенията за такива специалности се получават от ресорните министерства, работодателските и браншовите организации.

С включването на специалностите от професии с очакван недостиг на специалисти в план-приема в държавните и общинските училища се създава възможност за преодоляване на дефицита от подготвени кадри по професии със значение за пазара на труда и за икономиката на страната.


Дата на откриване: 20.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 
28 ноември 2023 г. 10:56:09 ч.
СЕСЕД България

Становище на АПЛИА България относно защитените професии

Асоциация APPLiA България (Сдружение на производителите на домакински електроуреди)  предлaгa включване на професия „Електромонтьор на електродомакинска техника“ с код 522020 в списъка със защитените професии.

Тази професия е от съществено значение за изпълнение на задълженията на производители и търговци за осигуряване на следпродажбения сервиз на домакинските електроуреди и същевременно предоставя на потребителите услуга за ремонт и поддръжка на домакинската електротехника в домовете им и удължава живота на уредите. За някои от уредите е необходим и монтаж преди пускането им в действие.

За съжаление, секторът на домакинските електроуреди в България с безпокойство наблюдава от една страна острото снижаване на интереса към тази професия, а от друга- снижаване на качеството на необходимите знания и умения за осъществяването ѝ. В професионалните гимназии не се образуват паралелки поради недостатъчния интерес и мотивация на учениците.

С оглед на краткото изложение считаме, че включването на тази професия в списъка със защитени професии ще облекчи възможността за съставяне на паралелки благодарение на по-малкия брой (девет) ученици, необходими за паралелката.

В допълнение, необходимостта от тази професия ясно се очертава и в регулациите на Европейския съюз и в националното ни законодателство. Редица регулаторни актове поставят изисквания относно специалистите, извършващи ремонт на домакински електроуреди:

  • Регламентите за екодизайн за различните видове домакински електроуреди
  • В момента тече обсъждането на Проект на Директива относно общите правила за насърчаване на ремонта на стоки, която ще изведе ремонта като първо средство за удовлетворяване на потребителите в случай на дефект на уредите, а също така предвижда и създаването на национални платформи с данни за ремонтни специалисти, към които потребителите ще могат лесно и достъпно да се обръщат при необходимост от ремонт
  • Също така, в дискусиите между европейските институциите се очертава съкращаване на сроковете за извършване на ремонтите на дефектни продукти, което неминуемо ще изисква увеличаване на броя на ремонтните специалисти. Неудовлетворяването на рекламацията в посочения в закона срок отваря врата към разваляне на договора и т.н., което директно ще въздейства негативно върху целите на закона за поощряване на ремонта като средство за устойчивост на продукта чрез удължаване на живота му, намаляване на отпадъците и използваните ресурси и в крайна сметка върху постигането на зелените цели на ЕС
  • Законодателство за защита на потребителите

Разпознаването от институциите на възможността за удължаването на живота на домакинските електроуреди чрез правилен ремонт доказва категорично значението на тази професия за постигане на зелените цели на Съюза.