Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

С проекта на наредба се определят условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 и се отменя Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 (обн. ДВ, бр. 40 от 2022 г., доп. бр. 80 от 2022 г.).

С цел диагностика на заболяването, в проекта на наредба са посочени лабораторните методи за доказване на причинителя на COVID-19 - SARS-CoV-2, както и лечебните и здравните заведения, в които тя може да се провежда.

За определяне на разпространението на вирусните варианти в страната, което е от значение на развитието на епидемичния процес на заболяването и евентуалното планиране на противоепидемични мерки за неговото ограничаване, е вписано изискване за целогеномно секвениране на 10% от положителните проби, доказани по метода на полимеразно верижна реакция (доказване на нуклеинова киселина). Описани са конкретни условия, на които следва да отговарят пробите с цел извършване на последващ епидемиологичен анализ на регистрираните случаи на нови варианти.

Посочено е, че задължителна изолация на болни от и заразоносители на COVID-19 и задължителна карантина на техните контактни лица се прилагат само в случаите, когато такава е разпоредена със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор по реда на чл. 61, ал. 3 от Закона за здравето. Описан е конкретен ред за изолация и карантина при такива случаи.

Въведено е уточнение, че при липса на задължителна изолация, по време на боледуване лицата се самоизолират, за да не заразят възприемчиви към заболяването лица, без прилагане на нормативноопределени ограничителни мерки.

По отношение на контактните лица е разписан ред за провеждане на медицинско наблюдение от общопрактикуващ лекар или от медицинския специалист в организираните колективи, който ги обслужва. Целта на наблюдението е своевременно ограничаване на новозаболялото лице от контакт с другите в колектива, в дома, на месторабота и намаляване на възможността за тяхното заразяване. Освен това, чрез ранно откриване на първи признаци и симптоми на заболяването се създава възможност за провеждане на лечение още в първите дни на инфекцията и евентуално намаляване на тежестта и продължителността на протичане на заболяването.

 

Адрес за изпращане на предложения и становища: kparmakova@mh.government.bg


Дата на откриване: 25.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 ноември 2023 г. 02:49:04 ч.
ydacev

За пореден път са преписани едни и същи разпоредби, без да се отчита

Министерството на здравеопазването разполага с текста на жалбата, по която е образувано адм. дело № 11628/22 г. по описа на Върховен административен съд, V отделение (https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_case.xsp?id=468000&code=vas&guid=1540302164).

Моля, да съобразите съдържанието на въпросната жалба при приемането на предложения проект за нова наредба, тъй като посочените в жалбата проблеми се запазват и в предложения проект. 

Ще цитирам само становището на прокурора от Върховна административна прокуратура (https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_protocol.xsp?id=2179095&code=vas&guid=1414087248), който е заявил следното:

"Разпоредбите противоречат на Конституцията и на материалния закон. Допуснати са съществени процесуални нарушения при приемането на Наредбата. Нарушени са чл. 7, ал. 2, чл. 10, чл. 12 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Не е спазен принципът на съразмерност по чл. 6 от АПК. Не е извършена оценка на въздействието върху защитата на данните, съгласно чл. 35 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) във вр. с чл. 19, ал, 1 ЗНА. Не е извършена предварителна консултация с Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), съгласно чл. 36 ОРЗД във вр. с чл. 12 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Представено е становище на КЗЛД от 14.9.2022 г., изготвено след издаване на оспорената наредба на 26.5.2022 г. Становището е за проект за друг акт - Наредба за функциониране на Националната здравноинформационна система. Нарушени са чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА. Условията и редът за извършване на задължителна изолация и карантина са санитарни мерки по смисъла на чл. 52, ал. 4 от Конституцията и следва да се регламентират със закон. Не е извършено съгласуване с министъра на електронното управление съгласно изискването на чл. 7, ал. 2 от Закона за електронното управление. Не е извършена финансова обосновка. Твърдените в мотивите, че не са необходими финансови средства не отговаря на действителността. Поддържането на Национална информационна система за борба с COVID-19, която да осигурява централизирано управление и информация за всички потвърдени случаи на COVID-19 и карантинирани лица и да предоставя информационна платформа на всички компетентни институции безспорно е обвързано с изразходване на финансови средства. Не е посочено и обсъдено становището на жалбоподателите, депозирано при общественото обсъждане в процедурата по приемане на Наредбата. Не е извършен анализ за съответствие на проекта за наредба с правото на Европейския съюз. Твърдението в мотивите, че текстовете на наредбата не са относими към правото на Европейския съюз също не отговаря на действителността. Съществуват множество нормативни актове на Европейския съюз и е следвало да бъде извършен анализ за съответствие. Не са спазени императивните изисквания на чл. 77 АПК и чл. 28, ал. 2 ЗНА. Това е съществено нарушение, обуславящо отмяната на оспорения нормативен акт. Разпоредбите на чл. 5 и чл. 11 противоречат на чл. 52, ал. 4 от Конституцията. Недопустимо е лицата и срокът на мерките да се определят със заповед или наредба."

Моля, запознайте се с отменената Наредба за медико-санитарната охрана на Република България от карантинни и други опасни заразни заболявания (утвърдена с ПМС № 23 от 23.03.1974 г., обн., ДВ, бр. 32 от 23.04.1974 г., в сила от 23.04.1974 г., изм., бр. 101 от 29.12.1989 г., бр. 12 от 12.02.1999 г., отм., бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 28.07.2000 г.), за да установите разликата между „административни“ и „медико-санитарни“ мерки.

В мотивите посочвате: „Като отделен раздел в проекта на наредба е регламентирано функционирането на Националната информационна система за борба с COVID-19, като част от Националната здравноинформационна система“. За пореден път очевадно не е съобразено становището на КЗЛД относно НЗИС. Водещи следва да бъдат интересите на гражданите, а не удобството на Информационно обслужване.