Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

С проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди се цели както да се осигури съответствие на подзаконовия нормативен акт с действащото законодателство, така и да се подобри капацитетът на съвета и да се постигне ефективно изпълнение на функциите му.

Предложеният проект на акт, няма да окаже въздействие върху държавния бюджет в текущата и/или в следващите години. Не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания, които се предлага да бъдат одобрени и финансирани от държавния бюджет. Работата на ЕСБ се обезпечава със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването, които се планират ежегодно и нямат пряко или косвено отношение към проекта на правилник.

Изменението на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди не изисква и допълнителни финансови и/или други средства, които да бъдат направени от заявителите за получаване на разрешения за предоставяне на пазара на биоциди, т.к. правилникът няма отношение към изискванията за издаване на разрешения, както и към държавните такси за предоставянето на съответните административни услуги. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. В тази връзка предложеният проект на правилник се отнася единствено до промени в организацията на дейността на съвета.

Очакваният резултат от актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди е повишаване ефективността на дейността на съвета при подпомагане на министъра на здравеопазването при изпълнението на правомощията му по глава четвърта от ЗЗВВХВС.

 

Адрес за изпращане на предложения и становища: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 29.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари