Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2023 г.

<p>Националната карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ) е разработена, приета и се актуализира в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021&ndash;2030 година.</p><p>Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 1а от ЗВО Министерски съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема и актуализира ежегодно Национална карта на висшето образование в Република България, която определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда.</p><p>В актуализираната Карта няма промяна по отношение начина на определянето на групи професионални направления и специалности от регулираните професии на национално ниво, както и групи акредитирани висши училища по професионални направления и специалности от регулираните професии в зависимост от степента на съответствие на актуалната профилна и териториална структура на висшето образование в Република България със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда и типове региони за планиране според регионалните потребности за развитие на висшето образование.</p><p>С предложения акт се осигурява устойчивост на провежданата от Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар. Очакваните резултати от прилагането на предложения проект на акт са свързани с повишаването на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално развитие и подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование.</p>


Дата на откриване: 28.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 декември 2023 г. 16:37:29 ч.
mbaltov@bfu.bg

Становище на Бургаския свободен университет

Националното законодателство на Република България регулира държавните и частните висши училища чрез еднакви нормативни изисквания, определящи правилата и процедурите за разкриване на структурни звена (филиали, факултети, колежи) и/или на ПН/СРП в тях. Държавните и частните ВУ, техни филиали и ПН/СРП, както и проектите за разкриването им се оценяват и се акредитират от НАОА съобразно едни и същи правила, по едни и същи стандарти за качество и в условията на сравнимост.

Формулираните в предложения проект на актуализирана НКВОРБ условия към насоките в т. 4.1.2, т. 4.2.1., т. 4.2.2., т. 4.4.1, т. 4.4.2 обаче свеждат вземането на решения за разкриване на нови ВУ, филиали, факултети, колежи и ПН/ СРП, съобразно това дали в региона има държавно ВУ, което предлага такова ПН/ СРП, като е без значение дали в съответния регион има частно ВУ с обучение по същото ПН/ СРП. Посочените условия към т. 4.1.2, т. 4.2.1., т. 4.2.2., т. 4.4.1, т. 4.4.2. в насоките за определяне на националната политика обаче не вземат предвид съществуването на ПН в частните ВУ, макар че те са в обхвата на методиката и са категоризирани според нейните индикатори. Ако посочените условия вземат предвид само  ПН в държавните ВУ, а наличието на същото ПН в частно ВУ в съответния регион е фактор без значение, на практика частните ВУ се елиминират от Националната карта на висшето образование в Република България.

В тази връзка предлагаме следните редакции

В т. 4.1.2.:

Условие първо – съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго държавно ВУ в съответния регион;“ да се замени със следния текст: „– съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго ВУ в съответния регион;“

В т. 4.2.1.:

Условие първо– обучение по съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго държавно ВУ в съответния регион или в случаите, когато се предлага от друго държавно ВУ в съответния регион, броят на обучаваните студенти в съответните ПН/СРП на национално ниво е над 60% от определения от НАОА капацитет;“ да се замени със следния текст: „– обучение по съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго ВУ в съответния регион или в случаите, когато се предлага от друго ВУ в съответния регион, броят на обучаваните студенти в съответните ПН/СРП на национално ниво е над 60% от определения от НАОА капацитет;“

В т. 4.2.2.:

Условие първо „– обучение по съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго държавно ВУ в съответния регион или в случаите, когато се предлага от друго държавно ВУ в съответния регион, броят на обучаваните студенти в съответното ПН/СРП на национално ниво е над 70% от определения от НАОА капацитет;“ да се замени със следния текст: „– обучение по съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго ВУ в съответния регион или в случаите, когато се предлага от друго ВУ в съответния регион, броят на обучаваните студенти в съответното ПН/СРП на национално ниво е над 70% от определения от НАОА капацитет;“

Към новата т. 4.4.

В т. 4.4.1.:

Условие първо „– обучение по съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго държавно ВУ в съответния регион или в случаите, когато се предлага от друго държавно ВУ в съответния регион, броят на обучаваните студенти в съответните ПН/СРП на национално ниво е над 60% от определения от НАОА капацитет;“ да се замени със следния текст: „– обучение по съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго ВУ в съответния регион или в случаите, когато се предлага от друго ВУ в съответния регион, броят на обучаваните студенти в съответните ПН/СРП на национално ниво е над 60% от определения от НАОА капацитет;“

В т. 4.4.2.:

Условие първо „– обучение по съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго държавно ВУ в съответния регион или в случаите, когато се предлага от друго държавно ВУ в съответния регион, броят на обучаваните студенти в съответното ПН/СРП на национално ниво е над 70% от определения от НАОА капацитет;“ да се замени със следния текст: „– обучение по съответното ПН или съответната СРП не се предлага от друго ВУ в съответния регион или в случаите, когато се предлага от друго ВУ в съответния регион, броят на обучаваните студенти в съответното ПН/СРП на национално ниво е над 70% от определения от НАОА капацитет;“

С уважение,

Проф. д-р Милен Балтов

Ректор

28 декември 2023 г. 21:12:38 ч.
BAOSR-U

СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА

Българската асоциация за образование по социална работа (БАОСР) е  сдружение, обединяващо  висши училища в България, в които се осъществява обучение в професионално направление 3.4. Социални дейности.

1. Членовете на БАОСР изразяват сериозни резерви относно възприетия подход при оценката и планиране на приема на студенти от отделните професионални направления, при който не се отчитат разработените прогнози за потребностите от кадри в средносрочен и дългосрочен план.

БАОСР счита като най-важен и определящ критерий при актуализирането на  на Националната карта на висшето образование в България данните за потребностите на пазара на труда от кадри с подготовка в съответното професионално направление и специалност.

В този аспект Националната карта на висшето образование в България не отразява изводите и препоръките на прогнозата на МТСП за развитието на потребностите на пазара на труда в България в средносрочен и дългосрочен план.

Съгласно разработения от МТСП Първи аналитичен доклад “Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България. Фактори на търсенето на труд, тенденции в заетостта, регионални и образователни дисбаланси (2008-2032)“ се очаква в средносрочен и дългосрочен план най-сериозно да се засили ролята на секторите „образование“ и „хуманно здравеопазване и социална работа“ Прогнозите показват, че заетите в сектора хуманно здравеопазване и социална работа през 2022 г. следва да бъдат 175.6 хил., а през 2032г. – 194.3 хил. Очакваното изменение за периода 2018-2022г. е с 16.0 хил. (ръст от 10.0%), а за периода 2018–2032г. – с 34.7 хил.души (21.8%).

Прогнозите на МТСП за развитието на потребностите на пазара на труда в България определят сектор социална работа като един от водещите по отношение на очакван брой заети лица и ръст на заетостта в сектора, което не се отчита при планиране на образованието по социална работа и приема на студенти от професионално направление „Социални дейности“.  

В този аспект БАОСР предлага при определяне на значението на отделните направления да бъдат отчетени прогнозите на МТСП за развитието на пазара на труда в България.

2. БАОСР изразява сериозни резерви по отношение поставянето в  Националната карта на висшето образование в България на професионално направление „Социални дейности“ в група 4, за която се предвижда задържане и дори намаляване на приема на студенти, за които е осигурено държавно финансиране.

Реализацията на приетите през последните години важни стратегически документи в сферата на социалното осигуряване и на социалното подпомагане и социалните услуги са свързани със сериозни предизвикателства във връзка с небоходимостта от значителен брой кадри с подготовка в направление „Социални дейности“. Значителното намаление на броя на студентите в това професионално направление поставя под сериозна опасност успешната реализация на политиката в сферата на социалната защита и подкрепа за групите в неравностойно положение.

БАОСР счита, че нарастващите потребности от социални работници - както на настоящия етап, така и в перспектива, не се отчитат при прогнозиране на приема на студенти в професионално направление „Социални дейности“, което е факт и в   Националната карта на висшето образование в България. В резултат на това съществуващият и към момента дефицит от специалисти с необходимата професионална подготовка в сферата на социалната работа ще се увеличи съществено и ще създаде сериозни проблеми за реализацията на стратегически документи и на целите на МТСП по отношение развитието на социалните услуги и социалното подпомагане.