Обществени консултации

Проект на Заповед за реда и начина за заявяване на вида на задълженията, които длъжникът погасява

Предложеният проект на Заповед за реда и начина за заявяване на вида на задълженията, които длъжникът погасява е разработен на основание чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

С предложения проект на Заповед се отменя Заповед № ЗМФ – 97 от 2018 г. на министъра на финансите, доколкото в Заповед № ЗМФ-97 от 2018 г.  не е регламентиран реда и начина за заявяване на вида на задълженията, които длъжникът погасява по реда на чл. 169, ал. 4 от ДОПК. С предложения проект на заповед е предвидено и отпадане на необходимостта от внасяне на съответния вид задължение по банкова сметка в компетентната териториална дирекция/офис на Национална агенция за приходите (НАП).

До края на месец септември 2023 г. плащанията за погасяване на публични вземания постъпваха по отделни банкови сметки за всеки вид приход – за данъци и други приходи към централния бюджет, за държавно обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за принудително събиране, които се обслужваха от различни банки и се администрираха от всяка териториална дирекция (ТД) или офис на НАП. Банковите сметки на НАП за администриране на приходи бяха повече от 160.

От 01.10.2023 г. банковото обслужване на сметките за приходи на НАП бяха поети от Българска народна банка (БНБ), като за всеки вид приход е открита само една банкова сметка.

С преминаване на обслужването на администрирането на приходите от  НАП към сметки в БНБ се постига:

•  закриване на голям брой банкови сметки и разкриване по една сметка за всеки вид приход, което създава улеснение за клиентите на НАП и намалява административната тежест върху тях. По този начин за част от големите дружества се редуцира броя на платежните нареждания, които изготвят и  по този начин ще се намаляват разходите им за банкови такси;

• единен подход при администриране на плащанията и възстановяванията на надвнесените суми от страна на една обслужващата банка – БНБ;

•  съкращаване на времето за отразяване на плащанията, наредени от лицата, като информацията за тях се отразява в информационната система на НАП по няколко пъти на ден, а не на следващия ден.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 29.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари