Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскванe...

Постановление на МС за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване

 
Съгласно § 209, ал. 5 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), от 1 септември 2013 г. наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване на територията на Република България се преустановява. В тази връзка е необходимо към същата дата населението да разполага със съответни приемници или декодиращи устройства, посредством които е възможен достъпът до услугата „цифрово телевизионно радиоразпръскване“. Това включва и снабдяването на населението с най-ниски доходи (със специални социални нужди) с декодиращи устройства, без които наличните телевизионни приемници не биха могли да възпроизвеждат сигнала от наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Поради това, за гражданите в неравностойно социално положение наземното телевизионно радиоразпръскване е основен източник за снабдяване с телевизионни програми, които не се заплащат.
 
Отчитайки принципа за технологична неутралност, лица и семейства могат да бъдат подпомогнати и с декодиращи устройства, позволяващи приемането на цифрово спътниково или цифрово кабелно телевизионно радиоразпръскване.
 
В изпълнение на изискванията на закона, населението следва да е детайлно информирано и подготвено за осъществяване на прехода в срок до 30 ноември 2013 г., за което Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията през 2012 г. проведе процедура за реализация на първия етап от информационната кампания (до 1 март 2013 г.).
 
В съответствие с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (§ 209, ал. 8 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения) в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет с Решение № 604 на Министерския съвет от 13 юли 2012 г. (обн. ДВ, бр. 27 от 2012 г.) се предвижда комплекс от мерки за подпомагане на лица със специфични социални потребности за осигуряване на устройства, позволяващи достъп до радио- и телевизионни програми. Кръгът на лицата се определя, въз основа на критерии, посочени в Плана. Основният критерий, в съответствие и с действащото законодателство в областта на социалното подпомагане, е диференциран минимален доход за отопление. В рамките на този критерий се отчитат и доходното, имущественото, здравословното състояние (степен на инвалидност - увреждания), възрастта и семейното положение на лицето. Допълнителните критерии, на които трябва да отговарят правоимащите лица и семейства са посочени в чл. 2 от Наредба № РД 07-5/2008 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика.
 
Наличието на диференциран минимален доход за отопление се доказва/декларира, чрез представяне на съответните документи по реда на Наредба № РД 07-5/2008 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление пред Агенцията за социално подпомагане за отоплителен сезон 2012/2013 г.
 
По отношение на изразходването на публични средства за декодиращи устройства Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда активни консултации с Европейската комисия (от м. февруари 2012 г.), тъй като предоставянето им за закупуването на крайни декодиращи устройства, според становището на службите на Европейската комисия (ЕК/Комисията) има характер на държавна помощ. Следвайки препоръките на ЕК, основани на опита и добрите практики на други държави-членки на Европейския съюз (Словакия, Литва), в хода на съгласувателната процедура с представителите на Комисията беше променена първоначалната схема за предоставяне на декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности вместо директното им закупуване от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, доставка и инсталиране в домовете на бенефициентите, а именно, декодерите ще бъдат предоставени чрез ваучери. Предоставянето на ваучерите на правоимащите лица предстои да се извърши от служители на Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика.
 
В съответствие с § 209, ал. 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, в Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (§ 4 от преходните и заключителните разпоредби) бяха предвидени средства – в размер до 17.5 млн. лв. за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на информационна кампания, които се разходваха въз основа на актове на Министерския съвет (Постановление № 6/18.01.2012 г. за осигуряване на крайни декодиращи устройства, чрез отпечатване на ваучери за около половината от лицата със специфични социални потребности, за приемане на цифров телевизионен сигнал и Постановление № 327/20.12.2012 г. за допълнение на Постановление № 6/18.01.2012 г. за провеждане на национална, всеобхватна, информационна кампания за периода до 30 ноември 2013 г., в изпълнение на изискванията на закона), за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.
 
Финансовите средства за 2013 г. за успешно завършване на прехода са част от средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., поради което разходването им е необходимо да се извърши въз основа на акт на Министерския съвет.
 
В изпълнение на чл. 31, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, е проведено публично обсъждане, като проектът на постановление е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заедно с доклада на министъра. На заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Проектът е публикуван и на сайта за обществени консултации на Министерския съвет.
 
Лица за контакти:
Калина Димитрова;
Директор на дирекция „Съобщения“ в МТИТС;
Тел.: 02/ 949 2314;
 
Георги Андреев;
Директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в МТИТС;
Тел.: 02/9409 301;


Дата на откриване: 14.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 27.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари