Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Военномедицинската академия (ВМА) осъществява дейност като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона да лечебните заведения (ЗЛЗ). Съгласно чл. 35, ал. 3, т. 3 от ЗЛЗ, устройството, дейността и структурата на ВМА се уреждат с правилник, издаден от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на здравеопазването. В изпълнение на законовите разпоредби на чл. 92, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на чл. 35, ал. 3, т. 3 от Закона за лечебните заведения, министърът на отбраната е издал Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия, обнародван в ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.В Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1 от Правилника са посочени дейностите, които осъществяват болниците в структурата на ВМА, а в Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4 от Правилника са определени нивата на компетентност на структурите в болниците, в изпълнение на действащите утвърдени медицински стандарти.

С цел оптимизиране на структурите и диагностично-лечебната дейност в МБАЛ – София, ВМА, се извършват следните промени:

- Съществуващите две клиники по урология – по обща урология и по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, се обединяват в една – Клиника по урология. Новата обединена клиника отговаря на изискванията за трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Урология“.

- Клиника „Функционална диагностика на нервната система“ се преобразува в отделение в структурата на Клиника „Нервни болести“, като последната отговаря на изискванията за трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Нервни болести“.

Тези две обстоятелства са констатирани при извършена проверка в болницата от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) и е издадено Удостоверение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и на утвърдените медицински стандарти.

От месец май 2020 г., във връзка с пандемията от Ковид-19, в МБАЛ – Варна, ВМА, е разкрито щатно място и е назначен специалист по инфекциозни болести, който осъществява извънболнична медицинска помощ по специалността „Инфекциозни болести“ и консултации при стационарно лекувани пациенти.

Това обстоятелство е констатирано при извършена проверка в болницата от РЗИ – Варна и е издадено Удостоверение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и на утвърдените медицински стандарти.

От 2022 г. в МБАЛ – Пловдив, ВМА, са налице следните обстоятелства:

- Болницата не разполага с хабилитирано лице – лекар - специалист по нервни болести, поради което Клиниката по нервни болести не отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и следва да се преименува на отделение.

- В отделението по вътрешни болести е назначен втори лекар с призната медицинска специалност „Гастроентерология“ и с нужната квалификация за извършване на високоспециализирани дейности, с което са създадени възможности за извършване на дейност по гастроентерология с ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Гастроентерология”.

Тези две обстоятелства са констатирани при извършена проверка в болницата от РЗИ – Пловдив и е издадено Удостоверение № АУ-1660-4/22.03.2023г. за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти.

Горепосочените обстоятелства за МБАЛ – София, ВМА, за МБАЛ – Варна, ВМА, и за МБАЛ – Пловдив, ВМА, следва да бъдат отразени в Приложения № 1 и № 2 към Правилника за устройството и дейността на ВМА.

С разработения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ВМА се постига привеждане на статута на МБАЛ –Варна, ВМА и на МБАЛ – Пловдив, ВМА в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, действащите медицински стандарти и издадените от компетентните здравни органи удостоверения.


Дата на откриване: 1.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари