Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвиждат промени в структурата и функциите на Министерството на финансите и административни структури към министъра на финансите, както следва:

- за изпълнение на възложените с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 88 от 2023 г., нови дейности на Агенцията по обществени поръчки, се предвиждат промени в Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки. С промените се осигурява съответствие на правомощията на изпълнителния директор, регламентирани в Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, с тези в Закона за обществените поръчки. За осигуряване безпроблемното изпълнение на новите функции, произтичащи от промените в закона, се увеличава щатната численост на персонала на агенцията с 30 щатни бройки за сметка на числения състав на Агенция „Митници“. С проекта на акт се урежда разпределението на отговорностите по изпълнение на новите дейности между съответните административни звена в агенцията и упражняването на контрола по изпълнението;

- за постигне на максимална ефективност при координацията на програмите и инструментите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз и други донори, се предвижда преминаване на част от функциите на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ на Министерството на финансите, свързани с информационните и комуникационни дейности по ЕСИФ и ЕФСУ, осигурени с 6 щатни бройки, към дирекция „Централно координационно звено“ в Министерството на финансите;

- кадрово обезпечаване на функциите по комуникационни дейности, произтичащи от изпълнението на Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната. За целта се предвижда да бъде разширен капацитетът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в Министерството на финансите със създаването на отдел, чиято функционална характеристика да включва основно изпълнението и координацията на комуникационна стратегия. Новият отдел се очаква да бъде свързващото и координиращо звено между всички институции, изпълняващи дейности и мерки от стратегията, както и в комуникацията и координацията с Европейската комисия.

Отговорна дирекция:ЧРАО
E-mail:hras@minfin.bg
Дата на откриване:01.12.2023
Дата на приключване:15.12.2023

 

 


Дата на откриване: 1.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари