Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания.

Изпълняваната от  Агенцията за хората с увреждания (АХУ) Програма за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания осигурява възможност за по-пълноценно социално включване и извеждане от изолация на хората с увреждания (Програмата). Чрез Програмата неправителствени организации с нестопанска цел на и за хора с увреждания – юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за извършване на общественополезна дейност и национално представените организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите (ЗК) могат да кандидатстват за финансиране, въз основа на изготвено конкурсно предложение, по проекти за предоставяне на рехабилитация и интеграция на хората с увреждания.

 Начините и условията за кандидатстване, оценяването, класирането и финансирането на конкурсните предложения, както и сключването на договора, наблюдението, отчетността и контролът на финансираните предложения са разписани в Методиката за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (Методиката), утвърдена от Изпълнителния директор на АХУ, на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за Прилагане на Закона за хората с увреждания.

От направени анализи, в резултат на практическата реализация на Методиката, са констатирани пропуски, създаващи затруднения при реализирането на проектите за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. По този повод е установено за целесъобразно и обосновано да бъдат направени промени в Методиката, свързани с намаляване на административната тежест, с оценяването и класирането на конкурсните предложения, с финансирането на конкурсните предложения, със синхронизиране на текстове от Методиката с действащата нормативна уредба в страната, уреждаща този вид правоотношения. В тази връзка е разработен проект на Заповед за изменение на Методиката.  

С предложените изменения на Методиката ще се постигне:

  • намаляване на административната тежест, чрез намаляване броя на изискуемите за кандидатстване документи, в т.ч. отпадане на изискването за представяне на документи, налични в публични регистри;
  • минимализиране на ограниченията при кандидатстване;
  • отпадане на условието за липса на свързаност на кандидатите от гледна точка на участие на лица в общи управителни органи;
  • облекчаване на част от изискванията към  партньорите и изискуемите документи, при формиране на партньорство за изпълнение на конкурсното предложение;
  • отпадане на изискването за задължително собствено участие за реализацията на конкурсните предложения;
  • отпадане на възможността за закупуването на дълготрайни активи и промяна на начина на заплащане на регламентираните в договорите суми;
  • отпадане на изискването за определяне на финансовата ефективност на конкурсните предложения;
  • създаване на по-ясна, облекчена и прозрачна процедура при оценяването и класирането на конкурсните предложения;

Целта на промените е повишаване на интереса към Програмата и усъвършенстване на процеса за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, водещ до изваждането им от изолация и по-пълноценното им интегриране и социално включване. Улесняване на условия за кандидатстване чрез отпадането на редица документи и условия за кандидатите и облекчаване на процедурата при оценяването и класирането на конкурсните предложения. С промените се цели също привличането на кандидати от малки населени места, които нямат необходимия капацитет, кадри и бюджет за изпълнение на проекти по Програмата, което ще създаде възможност за хората с увреждания, живеещи в по-малки населени места в страната да участват пълноценно в различни спортни, културни и други обществени мероприятия и да получават така необходимата за социалното им приобщаване рехабилитация.          


Дата на откриване: 4.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 3.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари