Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

 

Предложенията за промени в Закона за данък върху добавената стойност,  Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане са свързани с усъвършенстване на разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност. В тази връзка се прецизират и административно-наказателните разпоредби.
Проектът предлага изрично да бъде регламентирано понятието „Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност“, като  система, която е предназначена да обслужва търговската дейност на голям брой търговски обекти, свързани помежду си, които чрез дистанционна връзка предават данни на Националната агенция за приходите (НАП) за осъществените обороти от търговска дейност.
Създават се ясни разпоредби, регулиращи отношенията между данъчно задължените лица, сервизните фирми, Българският институт по метрология и НАП и се намалява административната тежест, като отпада задължението за регистрация на сервизните фирми обслужващи фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност  в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Регистърът на сервизните фирми ще се води от Българският институт по метрология.
Създава се специфичен ред за отчетност и контрол на доставките и движението на течни горива от петролни бази, когато са изпълнени едновременно определени условия, а именно:
·        плащанията да се извършват само по банков път;
·        петролната база да разполага със собствена измервателна система, която позволява надеждно и достоверно отчитане на наличното количество горива във всеки един момент;
·        петролната база е в състояние да осигури при поискване от органите по приходите незабавен достъп до измервателната система;
·        петролната база трябва да подава данни в НАП за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях.
Проектът предлага да бъдат изрично дефинирани понятията „интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност“,  „петролна база“ и „краен потребител“.
Прецизира се режимът за предоставяне на данни в НАП за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива от доставчиците и получателите. С цел да се избегне задължение за лицата доставчици или получатели на течни горива да предават  два пъти едни и същи данни в НАП, се въвеждат изключения за лицата, които предават данни по дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП, да не предават същите данни и по интернет, както и за данните, които НАП ще получава по служебен ред от Агенция “Митници”. Крайните потребители се освобождават от задължението за подаване на данни в НАП за получените количества течни горива, когато придобиват течните горива за собствени нужди.
По отношение практическото прилагане на предложените промени не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост по осъществяване на проекта от органите по приходите на НАП. Предложенията от една страна ще доведат до намаляване на административната тежест за бизнеса чрез елиминирането на двойното предоставяне на едни и същи данни на НАП, а от друга страна се създава правна сигурност за данъчно задължените лица чрез използване на съвременни компютърни системи за управление на търговската дейност с цел намаляване разходите на бизнеса по отчитане продажбите в търговските обекти.


Дата на откриване: 16.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари