Обществени консултации

Проект на Правила за добра медицинска практика по здравни грижи на помощник-фармацевтите

Целта на настоящите правила е създаването на рамка за извършване на дейностите и изработване на професионални стандарти относно управление на аптеката и спазването на добрата документална практика в цялостната дейност на аптеката и дрогерия, в случаите предвидени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; консултиране и популяризиране на здравословен начин на живот, промоция на здравето и безрисково използване на лекарствени продукти без лекарско предписание и други продукти, имащи отношение към здравето на хората; участие в подготовката и приготвянето на лекарствени продукти, под контрол на магистър-фармацевт по магистрална и по фармакопейна рецептура и етикетиране; приготвяне на разтвори за системно лечение на злокачествени заболявания в болничните аптеки; работата на болничния помощник-фармацевт и взаимоотношенията му с другите фармацевти и звена на лечебното заведение; консултации за минимизиране на рисковете за здравето от самолечение; повишаване на знанията и квалификацията на помощник-фармацевтите.

Проектът на Правила за добра медицинска практика по здравни грижи на помощник-фармацевтите е свързан с изискването същността на дейностите в аптеката да бъдат насочени към професионалното, качественото и навременно им изпълнение и преди всичко с грижа за пациента.

Предложеният проект на акт няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет.

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, че обществените отношения, предмет на проекта на правила, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на правила, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 7.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари