Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от САД ФР – ДАНС и КРС

Съгласно разпоредбата на чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лицата по чл. 4 от същия закон по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор.

С измененията в ЗМИП (ДВ, бр. 84 от 2023 г.) като надзорен орган е включена и Комисията за регулиране на съобщенията. Към настоящия момент няма Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място с Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от ЗМИП.

С оглед така обусловената необходимост, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за регулиране на съобщенията  беше разработен проект на Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.

 


Дата на откриване: 8.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари