Обществени консултации

Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

Проектът на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции е разработен от работна група, създадена със Заповед № РД-02-14-794 от 18.09.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 169, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията. Проектът на Наредба е изготвен въз основа на БДС EN 13670 „Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции“ и националното приложение към него.

Причините, които налагат приемането на наредбата произтичат от:

- актуализация на изискванията за приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции - голяма част от действащите изисквания за изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции са остарели и не съответстват на съвременните европейски изисквания, стандарти и практики;

- отмяна на действащата Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (ДВ, бр. 97 от 1994 г.), която съдържа изисквания, свързани с остарели строителни практики и отменени български държавни стандарти;

- хармонизиране на националното законодателство с изискванията на техническите спецификации от приложното поле на Регламент (EC) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L88/5 от 4 април 2011 г.) – чл. 8 (6) на регламента изисква методите, използвани от държавите-членки в изискванията им към строежите, както и други национални правила по отношение на съществените характеристики на строителните продукти да са в съответствие с хармонизираните стандарти.

В изготвения проект на нормативен акт са разписани изисквания за монолитното изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции; изпълнението на конструкции от готови бетонни и стоманобетонни елементи; контрол на качеството и документиране на изпълнените бетонни и стоманобетонни конструкции и изисквания за приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Предложено е наредбата да влезе в сила 6 (шест) месеца след обнародването ѝ, за да могат участниците в строителството, държавните и общинските органи, браншовите организации и бизнеса да се запознаят с новите изискванията за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.


Дата на откриване: 8.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 8.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 декември 2023 г. 16:07:50 ч.
enherma

като вятъра

Така......

и съгласно тая наредба умножаваме по 0 /нула/ "стопанския начин" за строежи категория 5

БРАВО, БРАВО архитекти и лобисти.

Тия дето не искат фирми да им работят по новостроящите си къщи на село , до 99,9 кв.м., вече ще правят като вятъра

Обичам ви

10 декември 2023 г. 12:47:01 ч.
Елисавета Георгиева

Член 7

Член 7 от проекта за Наредбата

Чл. 7. Изпълнението (монтажът) на бетонни и стоманобетонни конструкции се извършва от строители, които отговарят на изискванията на Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и са вписани в Централния професионален регистър на строителя за съответната група и категория на строежа.

е в противоречие с разпоредбите на чл. 14, ал.2 от Закона за камарата на строителите:

(2) Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от Закона за устройство на територията с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.

02 януари 2024 г. 15:25:08 ч.
Иво Дочев

Коментари към скелета и кофражи

Чл. 12.  от Раздел II - Подпорно скеле и кофраж

Наредба № РД-02-20-3 е насочена основно към „скелетата“ и в нея само частично са обхванати „подпорни скелета“. Телескопичните подпори се разглеждат като скеле и са обхванати от БДС EN 1065 - Стоманени телескопични подпори в строителството. Изисквания за продуктите, проектирането и оценката на изчисленията и изпитванията, който не е цитиран в Наредба № РД-02-20-3 и смятам, че е необходимо да бъде цитиран в настоящата Наредба.

Наредба № РД-02-20-3 разделя скелетата на „системни“ и „несистемни“. Може би подобно разделение / класификация трябва да бъде направено и с кофражите, като определи за тях съответните технически изисквания.

В настоящата наредба не фигурират изисквания към дървен материал или греди, като например: БДС EN 13377 Готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация и оценяване.

Смятам, че с една нова Наредба трябва да се добавя конкретика към действащите Нормативни документи, да не ги отменя, а да ги допълва и да рзширява обхвата им.

С Уважение

Иво Дочев