Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Проектът на Закон за изменение идопълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на чл. 18 „Санкции” от Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза.

Предложенията за промени в Закона за електронните съобщения са в следните групи:

І. Промени, свързани с предвиждане на мерки на национално ниво за прилагането на изискванията на чл. 18 „Санкции” от Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза.
 
Член 18 от Регламента урежда задължението на държавите-членки да определят система от санкции, приложими при нарушаването му и да вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.
 
В тази връзка са предложени изменения и допълнения в разпоредбата на чл. 334б, регламентарища санкциите при неизпълнение на изискванията на Регламента.
 
В допълнение, прецизирани са разпоредбите в чл. 331, ал. 7 и ал. 8 с цел да се гарантира ефективността на решенията на регулатора и при неспазването им да се осигури възможност да се наложат възпиращи санкции.
 
ІІ. Освен посочените изменения и допълнения, които имат за цел да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012, в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения са предвидени и следните изменения и допълнения:
 
Регламентирани са правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Комисията за регулиране на съобщенията, свързани със заявяване, координиране, регистрация и издаване на разрешение за ползване на нови позиции на геостационарната орбита с използвания от тях радиочестотен спектър, предназначени за ползване от Република България. До сега регламентация по този проблем не беше създадена, тъй като са издавани разрешения само за ползване на позиции на геостационарната орбита, които са определени за България с международни споразумения - планови позиции. Новите позиции с прилежащия им радиочестотен спектър по своя характер не влизат в тази категория, защото те се явяват извънпланови и е необходимо да се създаде процедура за тяхното заявяване, координиране, регистрация и издаване на разрешение.
 
С §5 и §9 се предлага създаване на ефективни правомощия на Комисията за регулиране на съобщенията да контролира изпълнението на задълженията на предприятията и правомощието да налага преустановяване на неизпълнението или премахване на неговите последици, както и да изиска определено поведение от предприятието с оглед привеждането на дейността му в съответствие със закона.
 
За по-точно транспониране на чл. 4, параграф 1 от Рамковата Директива 2002/21/ЕО, изменена с Директива 2009/140/ЕО и във връзка със Съображение 14 от последната, предлагаме да бъде възстановено предварително изпълнение по силата на закона на решенията на КРС, посочени в чл. 35, ал. 6. Това са: решения, с които се изисква информация от предприятията, необходима за анализ на съответни пазари; решения за определяне и анализ на съответни пазари, за определяне на предприятия със значително въздействие на съответен пазар, за налагане на специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар и за налагане на временни задължения; решения, отнасящи се до изпълнението на наложени специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар; решения по спорове между предприятия; решения, с които комисията издава разрешение на кандидата, спечелил конкурса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
 
Режимът на предварително изпълнение ex lege на посочените актове на комисията е съществувал до измененията на закона, обнародвани в ДВ, бр. 105 от 2011 г. Промяната на режима породи редица проблеми, свързани с дейността на Комисията за регулиране на съобщенията.
 
С § 40 се предлага ограничаване на размера на неустойките, които абонатите трябва да заплащат при предсрочно прекратяване на договор с предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги. Една година след прилагане на разпоредбите на ЗИД на ЗЕС от 2011 г., някои от предприятията продължават да налагат прекомерни неустойки на абонати, които желаят предсрочно да прекратят договора си с тях, срещу което са постъпили многобройни жалби.
 
ІІІ. Последната група норми, включени в предлагания законопроект, имат за цел да бъдат прецизирани част от действащите текстове на закона:
 
1. По §10 – „броят на кандидатите е по-голям от броя на разрешенията, които могат да бъдат издадени за съответния свободен ограничен ресурс”;
 
2. По §31 – да не се изисква предоставяне от предприятията на излишни на брой документи, които са публично достъпни в Търговския регистър, в съответствие с изискванията на Закона за търговския регистър;
 
3. По § 37 – Практиката на прилагане на разпоредбата по чл. 182, ал. 3 от ЗЕС показва че наличието на текста „по предложение на Комисията” води до необходимост от двукратно провеждане на обществено обсъждане – веднъж от Комисията за регулиране на съобщенията и втори път от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Отпадането на това изискване не изключва възможноста Комисията за регулиране на съобщенията, както и досега, да взема активно участие в изготвянето на проекти за подзаконови нормативни актове.
 
Пълният текст на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения може да се види в Приложението.
 
Лица за контакти:
Красимира Димитрова;
Държавен експерт отдел „Развитие на електронните съобщения”;
Дирекция „Съобщения” в МТИТС;
Тел.: 02/ 949 2705;
 
Боряна Харлова;
Главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения”,
Дирекция „Съобщения” в МТИТС;
Тел.: 02/ 949 2428;


Дата на откриване: 16.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 18.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари