Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. ЗОП за ЛП по чл.266а ал. 1

Причините, които налагат приемането на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Наредба № 10 от 2011 г.) са свързани с приетите и обнародвани с § 104 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, допълнения на ал. 5 на чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Обнародваните в бр. 88 на „Държавен вестник“ от 2023 г. промени, гласят, че лекарствен продукт, включен в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ се доставя по специална поръчка на лечебно заведение за болнична помощ при условия и ред, определени с наредбата по чл. 9, ал. 1 от ЗЛПХМ, които включват най-малко следните възможности:

1. чрез процедура по пряко договаряне без предварително обявление при прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки;

2. чрез сключване на рамкови споразумения за лекарствените продукти в списъка по ал. 2 от министъра на здравеопазването;

3. без прилагане на Закона за обществените поръчки, в случай на липса на рамково споразумение по т. 2, като обявлението за сключен договор се публикува по реда на чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 13.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 26.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари