Обществени консултации

Проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги

С проекта на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги се създава нова, изцяло хармонизирана с новото европейското законодателство нормативна уредба, регламентираща условията за предоставянето на пазара на продукти и предоставянето на услуги, за които има определени изисквания за достъпност. Изготвянето на изцяло нов закон е продиктувано от необходимостта да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (Директива (ЕС) 2019/882).

Целта на директивата е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за определени продукти и услуги, по-специално като се премахнат и предотвратят пречките пред свободното движение на определени достъпни продукти и услуги, породени от различаващите се изисквания за достъпност в държавите членки. Това би повишило наличието на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар и би подобрило достъпността на съответната информация.

Предлаганият законопроект регламентира изискванията за достъпност и свободно движение на продуктите от обхвата на закона; съответствието на продуктите и процедурата за оценяване на съответствието; задълженията на икономическите оператори; надзора на пазара на продуктите от обхвата на закона; достъпността на услугите от обхвата на закона; изискванията за достъпност в други актове на Европейския съюз и потребителските жалби и сигнали, както и средствата за колективна защита. Разпоредбите на закона се прилагат и за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания „112“.

С приемането на РМС за одобряване на проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги ще се осигури пълно съответствие на националното законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги.

 


Дата на откриване: 15.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 януари 2024 г. 13:34:57 ч.
Алианс на технологичната индустрия

Алианс на технологичната индустрия

Проектът предвижда създаване на нормативна уредба, „изцяло хармонизирана с новото европейското законодателство“, регламентираща достъпността на определени категории продукти и услуги, част от които се предоставят от членовете на АТИ, а именно: електронни съобщителни услуги, услуги за предоставяне на аудио-визуално съдържание, услуги за електронна търговия, както и предоставянето на пазара на определени категории продукти, които следва да отговарят на новите изисквания за достъпност. С Проекта се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изискванията за достъпност на продукти и услуги („Директива (ЕС) 2019/882“ или „ Директивата“).

В допълнение и предвид широкия обхват на  Директивата и доколкото обществените отношения, предмет на уредбата, са изключително важни и засягат множество сфери от обществения живот и стотици хиляди български граждани, е прието за уместно те да се урегулират в специален закон, който да гарантира прилагането на изискванията за достъпност по начин, способстващ за подобряване на достъпността и социалното приобщаване на хората с увреждания.

Независимо, че не възразяваме срещу предприетия подход, считаме, че в Проекта следва да се отчетат и да намерят отражение спецификите, свързани с регулиране на секторните обществени отношения, в конкретния случай в областта на електронните съобщения и свързаните с тях продукти.

Конкретни предложения по проекта са изпратени на Министерство на икономиката и индустрията.