Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на достав

С предложения проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги се привежда в съответствие подзаконовият нормативен акт с последните изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ, бр. 84 от 6 октомври 2023 г., както и с препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force, FATF).

С проекта на наредба се доразвива режимът и изискванията за вписване в регистъра по чл. 9а от ЗМИП на лицата по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, като в съответствие със закона:

-  се разширява кръгът на лицата, които подлежат на вписване в регистъра;

-  се предвиждат допълнителни документи и информация, които лицата по чл. 4, т. 38 и 39 са длъжни да предоставят при вписване, съответно при актуализиране на информацията с цел привеждане в съответствие с изискванията на закона;

-  се въвеждат допълнително условие и ред за заличаване на лице от регистъра по чл. 9а от ЗМИП;

- се актуализира съдържанието на заявлението за регистрация по чл. 2, ал. 2 от наредбата, съответно се актуализират образците на приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 и приложение № 2 към чл. 7, ал. 1;

- се създава ново приложение – декларация за наличие или липса на обстоятелствата по чл. 2, ал. 3, т. 3 от наредбата.

 

В проекта за наредба са въведени и правнотехнически редакции, целящи основно уеднаквяване на терминологията между закона и подзаконовия нормативен акт.

Отговорна дирекция:

Регулация на финансовите пазари

E-mail:

s.koleva@minfin.bg; e.d.ivanova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 15.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари