Обществени консултации

План за действие за изпълнението на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето

Планът за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2013-2020 г.) е в съответствие с приетата на 3 август 2011 г. от Министерски съвет

Концепция за детското правосъдие. Концепцията е документ, изработен съобразно поетите от Република България ангажименти, произтичащи от присъединяването й към редица международни договори, включително и от правото на Европейския съюз.

Предвидените в плана за действие реформи са включени в „Националната програма за развитие: България 2020”. Планът за действие е в синхрон с основни стратегически документи в тази област, каквито са Визията за деинституционализация на децата в Република България, приета от Министерския съвет през м. февруари 2010 г. и подкрепена от Европейската комисия, както и Стратегията за превенция на престъпността (2012-2020), приета от Министерския съвет през м. април 2012 г.

Планът за действие предвижда ясна пътна карта на това, което следва да се свърши през следващите седем години – кои са отговорните институции и срокове, в които да се реализира системата от законодателни, институционални и организационни мерки, предвидени в Концепцията, за да бъдат постигнати нейните цели. Заложени са и конкретни индикатори, които служат за проследяване и оценка на изпълнението на плана и за качеството на постигнатите резултати.

За реализирането на дейностите през първите пет години са осигурени средства от различни източници, вкл. от УНИЦЕФ и по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Също така, подобно на реформата в областта на грижите за детето, се предвижда и финансиране от няколко европейските програми (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет” и Оперативна програма „Регионално развитие”).

Предвижда се, че до 2020 г. в България трябва да бъде изградена и устойчиво да функционира система за правосъдие за детето, която е ориентирана към правата на детето и е адекватна на съвременните обществени условия, изцяло е съобразена с международните правни стандарти и с установените приложими най-добри чуждестранни практики, създава възможности за специализация на съдии и прокурори, без необходимост от създаване на специализирани съдилища.


Дата на откриване: 16.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.1.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 януари 2013 г. 12:51:27 ч.
l_yoncheva

"Три пъти мери, веднъж режи!" - народна мъдрост

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Предлагам на вашето внимание становище на специалисти по превенция.

28 януари 2013 г. 12:55:06 ч.
l_yoncheva

Становище

За съжаление, становището не мога изпратя като копирам текста като файл от моя компютър.

28 януари 2013 г. 14:14:36 ч.
haralan.g

Настояваме за участие и преразглеждане на плана

Уважаеми госпожи и господа, Разтревожени сме от предложенията направени в Плана! След като се запознах с Плана и анализа на работата на Комисиите БППМН, бях изключително учуден от напълно погрешната и некоректна информация , посочена в него.Работата на Обществените възпитатели, заети с индивидулна корекционно възпитателна работа с деца с асоциално поведение, абсолютно погрешно се сравнява с работата на социалните работници от ОЗД.Няма да коментирам нищо друго, освен простичкия факт, че голяма част от децата, с които ние работим, идват от "системата на закрила" т.е. те вече са отворин или пък затворен случай на колегите.Мисля, че изводите са ясни.Ние не сме ЩАТНИ служители, а получаваме минимално възнаграждение затова, че работим на терен, без определено работно време и сме на разположение 24 часа в денонощието, за разлика от колегите от ОЗД.Даваме и консултации, и дежурства в консултативните кабинети, не само във връзка с работа със наркозависими, както е изписано в Плана. Работим акт

28 януари 2013 г. 14:24:09 ч.
haralan.g

Настояваме за участие и преразглеждане на плана - продължение

Работим активно по превенция на асоциалното поведение чрез различни кампании, отново за разлика от колегите в другите институции. В Плана никъде не се говори за превантивна дейност.Повечето сред нас са педагози, както и повечето Секретари на комисии, които познавам, а в плана изобщо не се говори за използване на такава експертиза - там става дума за социални работници и психолози. В малките населени места тези хора са единици, а измежду тях тези , които наистина знаят какво правят с професията си , са направо изключения.Наред с това, погрешно се твърди, че не сме обучавани. Тъкмо обратното, разчитаме на външни обучители и на супервизия, тъй като работата ни е доста прегаряща. В Плана се говори за НАКАЗАТЕЛНИ мерки. такова понятие не същесдтвмува нито в ЗБППМН, нито в нашата практика.Това е първото нещо, което научава Обществения възпитател от Серетаря. Още повече, че ЗБППМН не е от 1958, а е претърпял множество поправки, съответстващи на стандартите за деца, по които ние сме обучени

28 януари 2013 г. 14:29:16 ч.
haralan.g

Настояваме за участие и преразглеждане на плана - продължение2

Изключително малко е полето за коментари, затова ще се опитам да съм кратък. Ролята на превантивната работа на МКБППМН в Плана не е залегнала. това е сериозен пропуск с непредвидими последици. Уважаеми Господа, ние не сме срешу промените, но желаем нашето мнение да бъде чуто. И не на последно място, не можем да си обясним как е възможно да се правят подобни промени за близо 88 милиона лева!Уникална сума, която ако бъде инвестирана в превенция и запазване на наличната вече експертиза и човешки ресурс, би постигнала много!С уважение!

28 януари 2013 г. 14:54:06 ч.
Трайкова

Преразглеждане на плана!

В предложения План има съществени пропуски, които били преодолени, ако в работната група по изготянето му се включи секретаря на ЦКБПМН, тък като по мое мнение той е най-добре запознат с материята, ксаеща детската престъпност. Освен това реформите, заложени в плана за действие не бива да бъдат извършвани преди извършване на необходимите промени в Закона за детето и Наказателния кодекс, тъй като това би предизвикало хаос в работата на работеща структура, каквато е ЦКБППМН и нейните местни подразделения. Самият факт, че близо 70% от децата-правонарушители не извършват повторно противообществено деяние говори, че Комисията има капацитет и възможности за работа с деца с девиантно поведение и нищо не налага прибързаното й закриване, без предварително да се избистрят неясните и спорни промени в законите на интегриращата се материя.

28 януари 2013 г. 15:47:32 ч.
експерт превенция

За проекта

Подкрепям предходните мнения. Смятам, ча авторите на плана не познават достатъчно добре системата за превенция на асоциалното поведение, която искат на вяка цена (44 млн. евро) да ликвидират, без да отчитат нейната реална ефективност. Не случайно те боравят с остарели данни (за това вина има и ЦКБППМН, която от години не публикува годишния си обобщен анализ за системата и изследването за ефективността на възпитателните мерки).Предлагат се стари модели, не се признава огромната превентивна дейност на местите комисии, преиначава се смисъла на възпитателните дела..Дефектите на плана са съществени и трябва да бъде написан отново, като се заложи на еволюционното развитие на системата...

28 януари 2013 г. 15:56:06 ч.
l_yoncheva

"Два пъти мери, веднъж режи" - народна мъдрост

уважаеми колеги, Моля ви, чуйте гласа на специалистите, които години наред работим по превенция на детското асоциално поведение! СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО :2013 - 2020 ГОДИНА/ Ние считаме, че подготвеният план за действие от работна група в Министерството на правосъдието, не отговаря на реалната ситуация по превенция и противодействие на престъпността и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Невключването в работната група на компетентни и доказали се експерти и научни работници в тази сфера е довело до неправилни оценки и непознаване на добрите практики в сеге действащата система. Редица неточности и неадекватни оценки и предложения се дължат - до известна степен - на стриктното следване на непрецизирани текстове от приетата през 2011 година Концепция зя държавната политика в областта на правосъдието на детето.

28 януари 2013 г. 15:56:06 ч.
експерт превенция

Допълнение

Ако Министерският съвет приеме този план за действие в сегашния му вид ще допусне огромна грешка, чрез която ще се ликвидира една добре работеща превантивна система и с много законодателни и административни волунтаристични реформи ще се създаде хаос, който ще доведе до нарастването на т.нар. "детска престъпност". А това не е добро за нашата демокрация !!!Необходими са реформи, които да започнат от сегашнине структури чрез използването на добрите им практики, съответстващи на европейските стандарти...

28 януари 2013 г. 16:05:57 ч.
balusheva

Преразглеждане на Плана !

Уважаеми дами и господа, ще си позволя да споделя мнение по предложения от Вас План ! Разтревожени сме всички колеги от системата на БППМН. Много погрешна и некоректна информация се съдържа в Плана. Защо бъркате работата на Обществените възпитатели с тази на социалните работници от О "ЗД" ? Редно би било при съставянето на този План да участва секретарят на ЦК. Как ще извършвате реформи след като няма още промени в НК и ЗЗДт и без това и там нещата са така спорни и неясни !? В работата на МК Мерките са ВЪЗПИТАТЕЛНИ, а НЕ НАКАЗАТЕЛНИ! След въпросните реформи кой всъщност ще извършва превантивната работа, с която в момента ние сме "нагърбени", кой ще работи на "терен" с подрастващите?! Наред с това погрешно се твърди, че не сме обучавани, повечето от колегите са дългогодишни специалисти със стаж "в системата" от поне 5-10 год. Ежегодишно вземаме участие в Национални съвещания на секретарите на МК, където ерудирани и добре подготвени специалисти ни обучават... Дано обмислите нещата добре!

28 януари 2013 г. 16:11:08 ч.
секретар на МК

"Възпитателна мярка" не е равно на "Наказание"!!!

Притеснителен е факта, че в работната група за подготовката на Плана за действие не са били включени специалистите от системата на ЦКБППМН и МКБППМН. Това е довело до редица неверни оценки и преиначаване на реалната ситуация за работата с децата с противообществени прояви. Едно от много силните внушения в Плана е определянето на "възпитателните мерки", които се прилагат от системата за БППМН като "наказателни" и "санкциониращи". Нима "предупреждението", "задължаването да се извини на пострадалия", "задължението да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението" и т.н. са наказателни мерки?! Нима всички ние не възпитаваме собствените си деца като ги предупреждаваме за опасностите, като ги учим да казват "Извинявай", като им обръщаме повече внимание когато видим, че имат проблем... Възпитанието на едно дете и формирането му като личност е една от най-сложните науки и предизвикателства пред обществото...

28 януари 2013 г. 16:17:51 ч.
l_yoncheva

Становище на специалисти по превенция

В сега действащата превантивна система /особено след промените на ЗБППМН от 2004 г./ успешно се прилага комплексен и мултидисциплинарен подход от структурите по превенция и противодействие на детското девиантно поведение. Мерките, които МКБППМН прилагат спрямо маловръстни, не са "НАКАЗАТЕЛНИ"! В плана неточно се използва теминът "дете в конфликт със закона" - такова понятие не съществува в българското законодателство! Не е ясно кой е източникът на данни, че преобладаващият брой прояви, квалифицирани като противообществени, са СТАТУСНИ НАРУШЕНИЯ?! Считаме, че в сега действащия ЗБППМН предвидените ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ, насочени към промяна детето и родителите му, са ЕФЕКТИВНИ!

28 януари 2013 г. 16:34:24 ч.
експерт превенция

Мнение за работна група

В работната група по подготовка на настоящия проект са участвали трима секретари на МКБППМН. Една то секретарките напълно се е присъединила към позициите на авторите. С изказаните негативни мнения на другите двама никой не се е съобразил. А Секретарят на ЦКБППМН, когото тук някои колеги препоръчват за участие,е присъствал на официалното обсъждане, но не е взел никакво отношение. Не мисля, че това е пътят. Трябва да се направи нов проект, който да се обсъди със секпетарите от страната и директорите на СПИ и ВУИ на НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ....

28 януари 2013 г. 16:37:55 ч.
iliana

мнение

Положителното в така предложения план е еднократното (щадящо) изслушване на детето. Присъединяваме се към изказаните дотук мнения. Това ли е целта на плана: да се разруши и унищожи една ДЪРЖАВНА структура, работеща, според нас ефективно вече половин век, и да се усвоят милиони, след което не става ясно с какво ще бъде замемена тя?! Настаняването в кризисни центрове не е ли рестрикция?

28 януари 2013 г. 17:10:15 ч.
iliana

мнение

Според нас ЗБППМН е ефективен и едно от сериозните му преимущества е мултидисциплинарния подход към потребностите на детето. Считаме, че Законът би могъл да бъде адаптиран към европейските стандарти. Мета-анализи, обхващащи изследвания от последните 20 години показват, че единственият успешен терапевтичен метод при деца с девиантно поведение е когнивно-поведенческият. Въпросът ни към експертите е дали са наясно с това и къде е приложението му в така предложения план?

28 януари 2013 г. 19:28:06 ч.
експерт превенция

За противообществените прояви

В проекта се предлага отмяна на понятието "противообществена проява".В тази посока са и предложения на Комитета по правата на детето от 2008 г. инспирирани от същите лица, които са автори на този проект. Тази идея на авторите също е несъстоятелна.В научната литература и в проктиката такъв проблем с неяснотата на понятието не съществува.Неоснователно е сравнението им със статусни нарушения. По-скоро понятието в закона се нуждае от номинално детерминиране, за да не се допускат спекулации....

28 януари 2013 г. 19:47:32 ч.
експерт превенция

За координационния механизъм

Още по-нелепа е идеята за превръщането на МКБППМН в координационен механизъм. Това най-малкото противоречи на теорията на системите, според която не може структура да се превръща във функция и обратно. Ако авторите са имали предвид местните комисии да не са постоянни оргами, а до възникват и се разпускат само при случай, това също би било неефективно. Към комисиите и сега се формират при необходимост междуведомствени и интердисциплинарни екипи, работещи по случай :)

28 януари 2013 г. 21:48:03 ч.
haralan.g

За децата

Много ме вълнува и още нещо:дават ли си сметка "правозащитниците",изготвили Плана, какви ще бъдат последствията ако децата под 14 год., извършили противообществена проява, останат извън обсега на корекционната работа(такава има само в МК и нямя в т.нар. социални услуги, защото те не съществуват реално)Ще настъпи бум в асоциалното им поведение, още повече, че и в момента много маргинални групи подтикват собствените си деца кам подобни действия; ще се изгради абсолютно чувство за превъзходство над закона и нормите в обществото. И друго:дали съдиите, които ще гледат делата на 14-18г. знаят какво им се готви и какво мислят за това. А т.нар."Детският съд" бе закрит преди десетина години в Австрия например, уважаеми колеги, поради нехуманност и нецелесъобразност.

28 януари 2013 г. 23:05:10 ч.
almikova

За "противообществените прояви"

Очевидно някои от авторите на този план, които са и юристи, или не са присъствали по време на лекциите, или за тях няма вече авторитети като проф. Тамара Хинова, проф. И. Ненов, проф. Н. Манчев, Петко Здравков и други наши известни юристи, които са дефинирали това понятие като особена социална категория, в която са включени различни по своя характер и степен на обществена опасност противоправни прояви, чието законово третиране е съобразено, обаче, и с възрастовите и социално-психологическите характеристики на малолетните и непълнолетните правонарушители. Махайки тази понятийна категория, остава само понятийната категория "престъпление". Целесъобразно ли е на едно 9-годишно дете, което при игра е извадило с летва-сабя окото на приятелчето си, да лепнем етикета "престъпник"? Или същото клеймо да лепнем на първокласник, който дръпва плитката на стоящата пред него съученичка с непремерена сила и тя си удря тила в ръба на масата и получава мозъчен кръвоизлив...?

28 януари 2013 г. 23:10:51 ч.
almikova

За трансформирането на МКБППМН в "координационен механизъм"

Чувала съм за "часовников механизъм", т.нар "анкер", за "възвратно-клапанен механизъм", за "нов икономически меанизъм"(справка - другаря Т.Ж.), обаче една институция да се трансформира в механизъм - не мога да си го представя.

28 януари 2013 г. 23:23:06 ч.
almikova

За закриването и рушенето

Не сме ли закъснели да кажем: "Стига сме закривали и рушили!" Ми то камък върху камък не остана. От толкова СПИ и ВУИ - какво остана? 4/4 Пак ли ще се действа по сталински? Има ВУИ и СПИ - има проблем. Няма ВУИ и СПИ - няма проблем. Няма - но ИМА! При това - не един! Кой ще вземе у дома си тези деца да ги отглежда и възпитава? Сигурно някой заблуден като онази журналистка, която много обичала децата, и особено интервютата, които просълзяват читателите и слушателите... та при едно такова посещение и разговор с деца, едно от тях и се увесило на крака, казало й че я обича и че иска да го вземе... тя пообещала, но не сега.... и когато в един прекрасен ден, работейки си в радиото, някой почукал и влезнал... и това било "нейното" дете и й прошепнало радостно, че е дошло... - тя много се изненадала, сконфузира и притеснила... ТА! Колеги, които правите планове и стратегии - първо се посъветвайте с хората, КОИТО ЗА ИЗСТРАДАЛИ тази високоотговорна дейност. ТЕ ЩЕ ВИ ПОСЪВЕТВАТ НАЙ-ДОБРЕ!

28 януари 2013 г. 23:33:07 ч.
almikova

За работната група

Г-жо Министър, Сигурно нямате усешането, че някои от членовете на работната група силно ги привлича миризмата на хонорара, защото сте се доверили на тези, които са ги предложили. Очевидно, тази работна група за Вас е "заварено положение". Но Вие ВИНАГИ МОЖЕТЕ да внесете корекция в нейния състав, водена от презюмпцията за защитата на най-добрия интерес на детето - това, което изисква от всички нас Конвенцията за правата на детето. Не го ли сторите, и след Вас, и заради Вас ще остане поредният неприет проект, или приет, но нерабогещ, както много други предишни, изготвени от други работни групи, в които циркулират едни и същи субекти, с много чувствително и безпогрешно обоняние...

28 януари 2013 г. 23:43:12 ч.
almikova

За средствата

С тези средства, които са предвидени за "реформата"...сегашните малко останали специализирани институции за корекция и превъзпитание могат да се преместят в по-големи населени места, да се оборудват, да се осигури една добра среда, в която децата, независимо от статута им на правонарушители ще се чувстват защитени и обгрижени. И няма да бягат. Никой не бяга от хубавото. Някои си спомнят директорката на ВУИ - Подем - Русева. При нея девойките не бягаха, а се чувстваха човеци. За които се полагаха истински греже, и които добиха по няколко професии. Редно е да се помисли и за заплащането на персонала. Тези хора заслужават достойно заплащане. А подборът - той естествено ще се подобри. По-добри условия - по-добри кандидати! Просто нещо... Разбира се, могат да се разкрият и нови. Има добър межд. опит в това отношение. И много специалисти го знаят. А някои от тях доста екскурзии направиха с тази цел... Познайте, дали някои от тях не са в работната група... А може би я оглавяват...

29 януари 2013 г. 00:09:50 ч.
Даниела

Коментар

Дами и господа,мислех да пиша дълъг коментар, но ще се препокрие с предходните коментари, съгласна съм с всички написани до тук коментари и се присъединявам към всеки един, но относно коментара, че секретаря на ЦКБППМН си е мълчал го подлагам на съмнение, познаваме Константин Томанов всички работещи в тази система. Именно той е човека,който винаги се е борил със зъби и нокти за да се осъвършенства работата на специалистите в нея. Винаги е заставал до всеки един от нас, когато сме имали нужда от това!Трудно ми е да повярвам, че точно той ще си пасува, ако стане свидетел на толкова некомпетентно написан материал, който явно е написан от хора, които изобщо не познават системата на МКБППМН... Относно закона, въпроса ми е след, като е остарял защо не направите промени по него, за да стане по-добър за този период от живота ни? Защо е нужно да се затваря една работеща система, доказала се години наред и да се създава някаква нова, която ще има същата цел..но ще носи други имена...

29 януари 2013 г. 00:15:57 ч.
Даниела

Обществени възпитатели и Социални работници, бюджети..

Ще се дават куп пари за да се обучават новите специалисти на това, което вече сегашните са обучени. Ще правите семинари, обучения на хора, които не познават същността на работата ни, тепърва ще ги запознавате с материята, защо е нужен този разход? Това е безумие!!! Относно препокриването дейността на обществените възпитатели и социалните работници е пълен абсурд! Социалните работници от отделите на Закрила на детето изобщо не присъстват в превантивната работа с децата, няма ги никъде, нито в училищата, нито в индивидуалната работа с деца, къде по-точно се препокриват техните дейности? Този материал е писан от хора, които не прилагат на практика законите, а си седят зад бюрата и четат статистики от тук и от там. Вдигнете (премахнат израз от администратор) и идете по населени места и се срещнете с хората, които прилагат закона, допитайте се до тяхното мнение, направете работни групи по големите градове в страната ни и намерете най-добрия вариант в името на децата ни! Не е редно да се затварят с лека ръка

29 януари 2013 г. 00:27:18 ч.
Даниела

продължение

институции, които работят само защото на някого така му е хрумнало. Този някой на когото му е дошла "гениалната" идея има ли представа, какви ще са последствията за децата, с които работим? Нима знае същността и значението на създадените връзки между семействата на децата, самите децата, учителите им с обществените възпитатели? Как да обясним на едно дете, което има вече доверие на този човек и има нужда от него за да се справя с проблемите си, и да преодолява негативните процеси в живота си? Вие ли господа министри ще дойдете да им обяснявате защо ще им махнете този човек и ще ги насочите към ОЗД...според мен не обсъждате задълбочено последствията, които ще настанат, ще стане страшно, ужасявам се от картинката, която виждам, дано успеете да бъдете по-мъдри,по-разумни и най-вече МОЛЯ ВИ ДОПИТАЙТЕ СЕ ДО СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА идете на места и вижте как се работи преди да приемате драстични действия. Попитайте самите деца, родители с които работим, не рушете с лека ръка...

29 януари 2013 г. 00:42:31 ч.
Даниела

една статистика

Брой програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение, брой обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата и брой консултирани деца и родители осъществени от МКБППМН: 2006 г. -281 програми;165113 обхванати в кампании;2958 консултирани деца и семейства; 2007г.- 359 програми;205606 обхванати в кампании; 3319 консултирани; 2008- 432 програми;221849 обхванати в кампании;6438 консултирани; 2009г. - 391 програми; 153341 обхванати в кампании и 8546 консултирани; 2010г.- 441 програми;169461 обхванати в кампании и 11300 консултирани; 2011 г.-454 програми; 154218 обхванати в кампании и 12697 консултирани деца и семейства. ТАКАВА МАЩАБНА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ НИТО ЕДНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРАНАТА!

29 януари 2013 г. 09:05:49 ч.
Даниела

Цели на Плана за действие в изпълнение на Концепцията

Уважаеми дами и господа, които сте поставили целите в тази концепция, изчетох ги внимателно!Поставят се цели, които вече са постигнати и се прилагат от ЦКБППМН и МКБППН към Общините. Всички пет посочени цели в концепцията са вече постигнати от структурата, която искате да се затвори!!! Прилагаме на практика всяка една от тях, като постоянно се осъвършенстваме!За да поставите такива цели, вие изобщо не сте се интересували как се прилага ЗБППМН и какво точно работят по изпълнението му комисиите и общините!Вместо да продължим и да се осъвършенстваме още вие ще разрушите всичко, за да се започне всичко от начало, а постигнатото ще захвърлите с лека ръка. Нима това е разумно решение на управляващи?

29 януари 2013 г. 10:08:10 ч.
mkbppmn stara zagora

Да не губим време!!!

,,Планът за действие предвижда ясна пътна карта на това, което следва да се свърши през следващите седем години....."Всичко ,,планувано" се върши в момента и то професионално от обучените екипи на МКБППМН - педагози, психолози, юристи, които защитават най-добрия интерес на детето. Широка и ранна превенция, която дава знания, образование и възпитание и предоставя възможности на децата, съобразени с принципите, залегнали в Препоръките на Съвета на Европа - това е в работната карта на системата за предотвратяване на противообществените прояви към днешна дата с мин пари. Какво повече и по-различно ще се случи, ако този план се приеме? Съдии, прокурори и социални работници ли ще възпитават проблемните деца? Те са обща грижа, но тя трябва да се прилага от хора с опит, които могат и знаят как, както настоящите експерти от МК и ЦК. Докато нови хора задействат адекватно, дали няма да се загуби контрола върху ,,детската престъпност”?? Защо да се губи излишно време и средства за ,,нова машина"???

29 януари 2013 г. 11:46:32 ч.
mkbppmn stara zagora

Чернаева - родител и партьор на МКБППМН

С тревога искам да коментирам предложенията направени в Плана за действие на Концепцията!Питам:Тази пълноценна превантивна работа на МКБППМН и програмите, които се прелагат на децата ни в свободното им време КОЙ ще ги реализира??Или децата ни пак ще останат пред телевизорите, пред компютрите или на неподходящите места,докато ние родителите работим!?Дами и господа, запазете създаденото и очакваме още и нови идеи от тези екипи, които познаваме и които се ползват с доверието на нас и децата ни!Очакваме преразглеждане на Плана!Спорна и ефективна работа!Вярваме, че разумът ще е преди всичко друго!

29 януари 2013 г. 12:31:04 ч.
muradie

МКБППМН-ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Подкрепям всичките коментари на колегите! С много голяма тревога искам да коментирам за Плана Това ли е целта на Плана: да се разруши и унищожи една ДЪРЖАВНА структура. Точно тогава ще се загуби контрола върху Детската престъпност. Ние всичките секретари на МКБППМН очакваме преразглеждане на Плана. Това не е разумно решение на управляващите. Сто пъти мери един път режи. Запазете младите хора в България, не ги изгонвайте в чужбина. Приятна работа и много поздрави.

29 януари 2013 г. 13:06:40 ч.
5kova

Мение

Едно генерално нещо прави ОГРОМНО впечетление- при създаването на този документ ЛИПСВА мнението и участието на хората от МКБППМН, които работят реално с контингента от деца и младежи в конфликт със закона. Интересно ми е също и да чуя мнението на полицаи, прокурори и съдии за функциите, които им вменява този документ, да не говорим за допълнителната работа. Съдилищата не са подоготвени да работят с деца, съдиите не познават спецификата на работа и това личи от вземаите от тях решения, според които некоклкократното извършване на деяние, което всъщност е тежко престъпление се оставя за работа с обществен възпитател. Изобщо няма да засягам въпроса, че работат по превенция и консултиране, извършвана в местните комисии е незачетена, само да напомня, че цялата информация за всички дейности на МКБППМН е общодостъпна от интернет страниците на комисии, обшини и ЦКБППМН

29 януари 2013 г. 13:06:59 ч.
5kova

Мнение2

Много ме интересува превръщането на МКБППМН в коориднационен механизъм :), както и ПРЕДПОЛАГАЕМОТО развитие на социални услуги. Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция действа и в момента "успешно", като създаде условия тези деца да останат скрити, благодарение на начина, по който действа този механизъм.

29 януари 2013 г. 13:07:14 ч.
5kova

Мение

Интересно е, че в този документ цялата превантивна работа се прехвърля въху плещите на училището, което няма финасов ресурс за превенция на каквото и да било, често няма хора, а понякога просто на никого не му се занимава с това в училище; както и върху несъщесвуващи на 90% от територията на страната услуги. Да не говорим за мерките на закрила (како и напоследък модерните,но иначе отдавна познати такива, като "семейна групова конфернция" например) и резидентно настаняване, които липсват въобще. През месец юли ДАЗД и ОЗД бяха на мнение, че не могат да поемат такъв обем от работа, което е актуално и към момента, и което не би могло да бъде преодоляно, дори и да изливате с цистерни пари в системата , защото няма хора, които да свършат тази работа. НПО, било то и мрежи от такива, също нямат този капацитет в момента.

29 януари 2013 г. 13:07:30 ч.
5kova

Мнение

Това, което искам да кажа с това кратко изложение е, че така създадения план, създава от своя страна огормен вакум, в който ще потънат и децата - извършители на деяния, престъпления или противообществени прояви, както искайте ги наричайте, и техните семейства, така и децата -жертви и техните семейства, докато системата изгради всичко описано в плана, открие, обучи и разпредели всички необходими хора , напише и пренапише стандарти и методически указания и се поучи от опита си.

29 януари 2013 г. 13:08:18 ч.
експерт превенция

За превентивните центрове и консултативните кабинети

Поради непознаване на практиката на системата за БППМН в проекта не е обърнато достатъчно внимание на превантивните центрове и кабинети, които функционират към над 150 МКБППМН в страната. В тях работят високо кволифицирани специалисти - психолози, педагози, социални работници и др. (част от тях са и обществени възпитатели). Те осъществяват кампании, проекти и програми. Извършват групови, фамилни и индивидуални консултации с деца и родители. Изпълняват възпитателни мерки по т.3 от чл.13 и програми за родители по чл. 15 от ЗБППМН. Ще бъде наистина жалко ако със закриването на комисиите, предвидено в този план, се пропилее такъв превантивен ресурс...

29 януари 2013 г. 13:08:27 ч.
5kova

Мнение

Работя с деца и младежи, включително от институции,както и такива с девиантно поведение вече повече от 11 години.Преминала съм какви ли не обучения - екипни, за мултидисциплинарна работа, за справяне с агресия, насилие, трафик и звисимости, за консултиране на деца и техните смейства, кризисни интервенции и много други. Работя с всички НПО, включително и активно участващите в създаването на този спорен продукт, работя с ОЗД, ДПС работя с и от 5 години в МКБППМН като обществен възпитател и не бих казала, че съм странната и неясна, неквалифицирана и наподобяваща социален работник фигура, каквато в този документ е описан обществения възпитател.

29 януари 2013 г. 15:00:59 ч.
секретар на МК

Идея

Тъй като много от колегите секретари на МК и обществени възпитатели сигурно следят тази дискусия имам следната идея за тях: Всички знаем, че работата ни в местните комисии е доста отговорна, стресогенна и нискозаплатена. Работим с 24-работен ден, винаги сме на линия за включване и помощ я на полицията, я на ОЗД, я на училищата или в друг някакъв "механизъм", по който трябва да работим, при всевъзможни случаи и тежки съдби, за проверки, за помощ на една или друга институция... Явно нашия труд не е оценен на държавно ниво. Ами тогава дайте да си създадем по едно нпо и да си направим едни скъпи офиси и вече няма да сме на улицата при проблемите, ами ще си седим на меките кресла и ще правим едни такива планове и доклади за хуманизиране на системата, ще броим новите престъпления, които неминуемо ще се покачват, ще измисляме нови думички и ще защитаваме правото на децата да бъдат третирани като възрастните /нищо че те най-много се нуждаят от правила, обич и внимание.../