Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето

С проекта на Постановление се предвиждат промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с цел осигуряване на условия за ефективно функциониране на Националната телефонна линия за деца с номер 116 111 и качествено изпълнение на дейностите по чл. 68, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

След направени промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2022 г.), функциите по осигуряването на Центъра за обаждания на Националната телефонна линия за деца с номер 116 111 се осъществяват като споделени услуги в системата на Министерството на труда и социалната политика. Към момента обслужването на Националната телефонна линия за деца се извършва съвместно с Агенцията за социално подпомагане, което води до затруднения в оперативното изпълнение на дейностите, свързани с качественото функциониране на Националната телефонна линия за деца.

Спецификата на дейността по информиране, консултиране и помощ на деца предполага телефонната линия да бъде обслужвана от служители, които притежават специфични знания и умения, свързани с правата на децата и тяхната закрила в случаи на риск, поради което с проекта на Постановление се предлага функциите по обслужването на телефонната линия за деца да преминат от Агенцията за социално подпомагане към дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в ДАЗД.

С оглед подобряване на ефективността на оперативната организация на работа на Националната телефонна линия за деца с номер 116 111 и с цел да се гарантира качественото администриране и поддържане на телефонната линия, се предлага административния капацитет на ДАЗД да бъде обезпечен с 12 щатни бройки. Осигуряването на необходимите щатни бройки ще се извърши за сметка на намаляване на числеността на специализираната администрация в Агенцията за социално подпомагане.


Дата на откриване: 20.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари