Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи

Съгласно чл. 51, ал. 3 от ЗМВР устройството и дейността на ИП – МВР се определят с правилник, издаден от министъра на вътрешните работи. На това основание е издаден Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (Правилник) (обн. ДВ, бр. 7 от 2021 г.). В него е определена структурата на ИП – МВР. Състои се от четири отдела: отдел „Оперативна психология“ със седем сектора, отдел „Психологично осигуряване на структури на МВР“ с два сектора; отдел „Професионална психодиагностика“ с два сектора и отдел „Административен“. С предлагания проект на нормативен акт се цели: оптимизиране на структурата на ИП чрез извършване на структурна промяна – обособяване на четири отдела, два от които включват сектори; прецизиране на дейностите, които изпълняват структурните звена на ИП – МВР, съгласно законовите разпоредби на ЗМВР; определяне на районите на действие на секторите към предвидения в проекта на Правилника нов отдел „Териториални структури“; прецизиране на разпоредби от Правилника в съответствие със ЗМВР. С издаването на нов Правилник за устройството и дейността на Институт по психология на МВР ще се постигне синхронизиране с актуалната законова регламентация на дейността на института в ЗМВР, определена в чл. 51, ал. 1 от ЗМВР. Ще се оптимизира структурата на ИП - МВР чрез извършване на структурна промяна – обособяване на четири отдела - отдел „Приложна психология“, отдел „Териториални структури“, отдел „Методи за психодиагностика“ и отдел „Административен“. Отдел „Приложна психология“ ще включва сектор „Криминална психология“, сектор „Консултативна психология и специализирана психологична подготовка“ и сектор „Психодиагностични изследвания“. Отдел „Териториални структури” ще включва сектор Благоевград, сектор Бургас, сектор Варна, сектор Монтана, сектор Плевен и сектор Пловдив. Ще се прецизират дейностите, които ще изпълняват структурните звена на ИП - МВР в съответствие с чл. 51 от ЗМВР. Ще се определят районите на действие на секторите към отдел „Териториални структури“. Ще се постигне и оптимизиране и облекчаване на процесите по управление, контрол и методическо ръководство на структурните звена в ИП – МВР.


Дата на откриване: 20.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 януари 2024 г. 14:47:40 ч.
Борис Танев

Проект на Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътр

Добре е към териториалните структури да се добави и София, защото най-многочислените полицейски структури са в столицата. За СДВР, Дирекция, "Жандармерия", СОБТ и Зонално жандармерийско управление -София е необходимо да има  служители с месторабота в тези структури поради спецификата на дейността им и броят на служитетиге в тях.

10 януари 2024 г. 16:22:02 ч.
Илиев116

Абсурден проект!

1. Абсурдно е да заявяваш, че укрепваш дирекциите с психолози, а в същото време да закриваш сектора в който те се намират. 

2. Закриване на библиотека а в същото време лъсват огромните проблеми с обучението на служителите през служебната учебна година. А да за обучение на служителите не му трябва библиотека те всичко си знааят що им трябва да четат. Ама  то на кой ли му пука, всичка е ден да мине, да лъжем ръководството, колегите и обществеността че нещо се прави. Експеримент до експеримента!!!

МАХНЕТЕ ТАЗИ ГЛУПОСТ И ОБСЪДЕТЕ И НАПРАВЕТЕ РЕАЛНА РЕФОРМА!

пп Верно ли на изготвилия тази глупост му викат Бадема, че търсел бадеми с полиграф? Риторично питам!

11 януари 2024 г. 13:35:45 ч.
bivshslujitel

Поредната административна малоумщина!

 
Промените сякаш са писани на коляно. В силовите структури и сектор сигурност един човек, колкото и да е интелигентен му трябва време, за да вникне в дейността им и да разбере за какво става въпрос. А тук директор на два месеца изведнъж прави генерални структурни реформи?? На практика той се явява един интерфейс в МВР, прокси, което изпълнява поръчки. Явно прозира личната вендета и реваншизъм на въпросното лице към бившата директорка (очевидно целта е да бъде отстранена). Лицето Иво Бешков няма експертната подготовка да отговаря за тази структура! Срещу него през годините има многобройни дисциплинарни провврки за тормоз, много от служителите в ръководения от него сектор напуснаха или се преместиха заради него. Как 13-14 години ИП-МВР функционираше перфектно, а изведнъж за два месеца се разбра, че има нужда от промяна? Някой явно не помни или е забравил колко усилия и време костваше да се извоюват тези служители да преминат като щат към ИП на МВР и същевременно да си останат в структурите. Определено проблемът с неяснотите е в новото ръководство.
Закриването на най- натоварения сектор ( секторът с най-много беседи със служители на МВР) няма да доведе до никаква „оптимизация“ на дейността, напротив. Тези момичета сноват страната като совалки, провеждат хиляди срещи и беседи със служители и техните семейства  ежегодно. Най- добре работещият, с най- голям обем свършена работа  сектор „Психологично осигуряване на структури в гр. София“до момента ще бъде закрит с мотив за припокриване на дейността с другия сектор в отдела и с лабораториите в страната. Част от въпросните лаборатории нямат нито достаъчно служители, нито нужната експертизата да извършат такъв обем от работа. Отделно служителите не могат да се доверят напълно на местни, тъй като се опасяват от „чадър“, отмъщение и т.н., което на практика силно ще ограничи и дори ще лиши служителите на регионалните структури от психологическа подкрепа.
Твърденията за „оптимизация“ не са подкрепени с никакви реални мотиви и са пълни с  неистини.
1. При закриването на сектор с 11 служителя на материално осигуряване по стуктурите, следва да преминат на такова към ИП-МВР. От къде институтът ще осигури бюджет от над 400000 лева?
2. Няма физическо място в сградата на ИП за въпросните 11 служители. Тук мотивът с библиотеката е повече от смешен- тя е тъмна и дори да се обособят работни помещения, те няма да отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд- няма да имат пряк достъп до дневна светлина. Отделен въпос отново е дори да се намерят работни места, отново трябва да се отделят значителни бюджетни средства за обособяването им ( минимум 20000 лева- бюра, столове, лаптопи и т.н). Мотивът тук отново е личен- дългогодишен конфликт с библиотекарката.
3. Не е извършено допитване за нуждата от промяна в правилника и особено структурни промени до служителите на ИП.
4. Не е извършено допитване до ръководителите на структурите, които обслужва сектор „Психологично осигуряване на структури в гр. София“ за нуждата от такава промяна.
В заключение, за да се проведат реформи е нужно задълбочено да се анализира нуждата от такива, да се направи допитване до структурите, да се направи подробен анализ на разходите, опциите за преназначаване, осигуряването на физически работни места, отговарящи на трудовите закони. Чак след това да има наистина обосновани мотиви кое, как и защо се прави, а не 2-3 реда блудкави обяснения, неотговарящи на реалните потребности и истината.
Предлагам да не се променя структура, която доказано работи! Да се върне проектът за промяна на правилника за обстоен анализ и се направи официално допитване до обслужваните структури на МВР за нуждата от промяна, касаеща психологичното осигуряване на техните служители.
Второ предложение: след като се твърди, че няма да има никакви финансови разходи при промяната, то ако възникнат такива следва да бъдат заплатени лично от директора, а не от парите на данъкоплатците. 
Трето: Ако ще правим абсурдни промени, предлагам да се открие нов отдел „Психологично подпомагане на ръководството на МВР“, в който да се назначават всички калинки и секретарки на ръководството, за да не се чувства самотна единствената секретарка-комисар.
 

11 януари 2024 г. 17:11:40 ч.
anonymous123

Неадекватни предложения

Не мога да не изкажа силното си възмущение към направените предложения. Като
цяло проекта на Правилника за устройството и дейността на Института по психология на
МВР е необмислен, некоректен и съдържа много неточна и невярна информация.
В мотивите към проекта за нов правилник е посочено, че дейността на сектор
„Психологично осигуряване на структури в гр. София“ и дейността на сектор
„Лаборатории“ към отдел „Оперативна психология“ се „припокриват“, което не е
действително. Сектор „ПОСС“ е съставен от 10 психолога, които са с месторабота и
задачи съответно в ГДГП, ГДЖСОБТ, ГДПБЗН, ОДМВР София и дирекция Миграция.
Техните задачи са съобразени със спецификата и изискванията на съответните дирекции.
Те осъществяват психологичното осигуряване на структурите на територията на гр. София
и извън нея на местата където има структури на съответните дирекции. Докато сектори
„Лаборатории“ осигуряват служителите по направление на съответните областни
дирекции на МВР и прилежащите към тях структурни звена.
До този момент сектор „Лаборатории“ са се включвали в изпълнението на заявки
получени от структурите ( ГДГП, ГДЖСОБТ, ГДПБЗН), единствено в случаите, когато
директора на ИП е разпоредил. Ако се направи справка ще може да се види, че получените
от дирекциите заявки за организационно консултиране, кризисни интервенции и
психологична профилактика са насочени към ресорните психолози, а не на териториален
принцип. Дългогодишната работа на психолозите в посочените структури е направило
възможно изграждането на доверителни отношения с ръководителите и изпълнителския
състав, не само в дирекциите, но и на територията на страната. Именно тези отношения са
основния фундамент, който прави възможна психологичната работа.
Закриването на сектор „Психологично осигуряване на структури в гр. София“ ще
лиши големите структури от възможността да имат разпознаваеми експерти, към които
могат да се обръщат за психологично подпомагане. Затруднения с командироването до
структурни звена извън територията на гр. София не е имало, защото ресорните психолози
са на финансово обезпечаване и месторабота в структурите повече от 15 години. Ако се
приеме проекта на нов Правилник за устройството и дейността на ИП, психолозите от
отдел „Териториални структури“ ще трябва да извършват психологичното осигуряване на
териториален принцип, което би означавало, че за една дирекция, ще се извършва от петте
териториални структури разположени в страната. Няма мултифункционални експерти,
които да бъдат запознати в детайли със спецификите и изискванията на различните
структури в МВР, които да могат да съобразяват своите интервенции. Получаването на
обратна връзка за всеки директор ще е от различни специалисти. По този начин ще се
загуби цялостната визия, въпреки компетентността и опита на психолозите в сектор
„Лаборатории“.
Претенциите на предложения за обсъждане проекто правилник на Института по
психология да оптимизира планирането, организирането и отчетността няма да може да се
осъществи, защото се основава на закриване на работещо звено, с изградени стандарти и
 
отношения, без да предлага ясна визия за психологичното осигуряване на структурите -
ГДГП, ГДЖСОБТ, ГДПБЗН, ОДМВР София и дирекция Миграция.
При приемане на проекто правилника 10 психолога ще трябва да преминат към
бюджета на Института по психология и трябва да им бъдат осигурени работни места
спрямо изискванията за осигурявани но здравословни и безопасни условия на труд. Тези
факти опровергават твърдението, че „новия акт не изисква осигуряването на
допълнителни средства за материално-техническо осигуряване“.
Промените са необходими, но само, когато са градивни, а не деструктивни.
Оптимизирането на структурата на ИП на МВР, не трябва да става за сметка на
психологичното осигуряване на служителите на МВР, особено в стресовата и динамична
обстановка, в която живеем. Очаквам разума да надделее и да бъде взето правилното
решение.

12 януари 2024 г. 08:45:39 ч.
Elena_Georgieva

Възражения по мотиви

Сега действащия ПУДИПМВР наистина има нужда от прецизиране на някои дейности, но този проект предлага цялостна структурна и щатна промяна на Института без да е ясна визията и концепцията за неговото развитие. Приемането на този проект създава предпоставки за блокиране на вече разработени дейности и утвърдени с годините процедури за психологична работа в структурите на МВР.

В мотивите към проекта е разписано, че „от направения анализ ….., е видно, че двата сектора в отдел „ПОСМВР“ извършват припокриващи се в голяма степен функционални задължения.“ Но това се отнася за работата на всички сектори в ИП, тъй като служителите им реализират едни и същи дейности, но в различни структури на МВР. На база на този „анализ“ /не е ясно кой и как го е правил/, се предлага да се закрие сектор „Психологично осигуряване на структури на МВР в г. София“ и той да се приобщи към сектор КПСПС. Когато се правят структурни промени в организациите и се сливат структурни звена, по-ефективен е моделът, в който по-малкото звено се влива в по-голямото, докато в това предложение по-големия сектор се премества в по-малкия. Предложение: Да се преразгледа предложената структурна промяна в отдел ПОСМВР.

В т. 3 на представените мотиви е отбелязано, че промените няма да изискват осигуряване на допълнителни финансови средства. На служителите от сектора, който ще бъде премахнат, ще бъдат предложени нови длъжности. Към момента те са на финансово и материално осигуряване към съответните дирекции, а не към ИП и тези длъжности са различни за всяка дирекция. Необходимостта от осигуряване на допълнителни финансови средства може да бъде преценена след като стане ясно какви ще са новите длъжности, които ще заемат психолозите и на чие материално и финансово осигуряване ще са те. Така че и този аргумент от мотивите е безсъдържателен. Предложение: Да се изиска становище от ДПУБ относно осигуряване на допълнителни финансови средства по отношение на предлаганата бъдеща щатна структура на ИП.

По отношение на необходимите финансови средства следва да се отбележи, че психолозите в страната на финансово и материално осигуряване в съответните ОДМВР. Ако поемат и задачи по психологично осигуряване на териториалните структури на ГДГП, ГДЖСОБТ и ГДПБЗН, както се предлага в проекта, следва да се иска становище и на директорите на ОДМВР - дали ще има необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства за командировки на ресорните им психолози по задачи на други структури на МВР. Предложение: Да се изиска становище от ДПУБ и ОДМВР относно осигуряване на допълнителни финансови средства по отношение на бъдещите задължения за психологично осигуряване на други структури на МВР от ресорните психолози на ОДМВР.

 

Една от важните дейности на ИП, която трябва да се заложи при разработване на нов Правилник е психологичната работа с настанени чужденци в СДВНЧ към Дирекция „Миграция“. Институтът по психология е поел ангажименти за работа с тези лица, по наложени международни изисквания и по силата на сключено споразумение с Д Миграция. Периодично се правят проверки за изпълнението на тези ангажименти. Например през 2018 г. имаше такава от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение. В доклада беше оценена и работата на психолозите в СДВНЧ и в изготвения доклад бяха направени препоръки, касаещи психологичната помощ, предоставяна на настанените чужденци там. Проверките от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение се правят през период от около 5 години, така че скоро ще има отново такава и ако не са спазени препоръките от предходната проверка, това ще доведе до негативи не само за ИП, но и за МВР като цяло. В момента е засилен фокусът върху работата с чужденци, поради кандидатстването на Р България за пълноправно членство в Шенгенското пространство и следва да се потърси становище от Дирекция „ЕСМС“ по този по отношение на международните изисквания за психологична работа с чужденци.

Друг мотив за цялостното преструктуриране на ИП е, че в сега действащия Правилник не е определено структурното звено на Института, което изпълнява „психологична профилактика“. В Проекта за нов Правилник също не е определено такова звено и тази дейност не е разписана в нито един сектор. Това показва, че поради някакви незнайни причини Проектът е написан прибързано, с аргументи и мотиви, които остават без покритие в новия текст. Предложение: да се върне за преразглеждане проектът на Правилник в ИП и да се включи поне ръководния състав на Института в изготвянето на нов такъв. 

12 януари 2024 г. 08:46:11 ч.
Elena_Georgieva

Възражения по проект

Това са част от възраженията по мотивите към Проекта, но и самият той предлага промени, които крият риск за бъдещото ефективно изпълнение на поставените задачи. Така например най-малкият сектор в ИП се обособява в самостоятелен отдел, а всички останали направления на психологична работа се обособяват в друг отдел – „Приложна психология“.

В чл.9, ал. 2, т. 1-6 на проекта са определени районите на действие на секторите към отдел „Териториален“. От това разпределение излиза, че психолозите от ИП /около 60 щ.бр./, които работят в гр. София ще покриват като район на дейност само области София – град и Софийска област, а колегите им от новосъздадения отдел „Териториален“ /около 50 щ.бр./ - ще следва да реализират всички психологични дейности на територията на цялата страна.

Този пример за неравномерно и неаргументирано организационно разпределение не кореспондира с очакваните резултати от прилагане на проекта, а именно „облекчаване на процесите по управление, контрол и методическо ръководство…“. Предложение: да се върне за преразглеждане проектът на Правилник в ИП и да се включи поне ръководния състав на Института в изготвянето на нов такъв.

 

В чл. 7, т.7 и т. 8 е разписано, че сектор КПСПС ще води обучения, свързани с консултативната психология – за служители от МВР и за лица и екипи от ведомства или други юридически лица. Консултативната психология не е тема, по която служителите на МВР имат интерес или необходимост от обучение. Подобни обучения до момента в ИП са правени само вътреинституционално за служители - психолози на Института, по реда на Наредба 8121з-433/16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от МВР, с цел повишаване на професионалната им компетентност. Обученията, които до момента ИП разработва и реализира за служители на МВР са по линия на специализирана психологична подготовка. В проекта тази дейност остава само в бъдещите отдел „Териториален“ и отдел „Методи за психодиагностика“. Най-много такива обучения се провеждат в гр. София по Каталога за професионално обучение на служителите от МВР, по който за 2024 година има планирани над 60 обучителни групи. За да се реализират, ще трябва да се командироват психолози от отдел „Териториален“ в София. Предложение: да се върне за преразглеждане проектът на Правилник в ИП и да се включи поне ръководния състав на Института в изготвянето на нов такъв.

Това са част от възраженията по самия проект, но е видно, че така представения ПУДИПМВР не постига целта си за „прецизиране на дейността“ и предлага структурни и щатни промени, които ще имат по-скоро негативен резултат. При бъдещи корекции по Правилника или на структурата на ИП следва да се вземе предвид факта, че обемът от работа на сектор ПОСС /може да се проверят годишните отчети на сектора/ няма на може да се реализира занапред, ако в осигуряваните от тези психолози структури бъде оставена само по 1 щ. бр.

Предложение: целесъобразно е проектът на ПУДИПМВР да бъде върнат в МВР за преразглеждане, да бъдат взети писмени становища от всички дирекции, които имат отношение към работата на ИП и становищата на служителите на Института.

12 януари 2024 г. 09:48:06 ч.
ivan_ivanov13

ДОБРО РЕШЕНИЕ!

Необходимостта от структурни реформи и оптимизация в Института по психология следва да бъде приемана като част от концепцията на МВР за по-висока ефективност.

Разбира се при реализирането на всяка реформа има хора, които ще загубят личния си комфорт и толкова по-яростно ще се защитават и ще убеждават за тяхната необходимост на местата, които заемат, колкото по-очевидна е необходимостта от промяна. От досегашните коментари ясно проличава именно това!

Доколкото е известно ИП е най-малко реформираната структура в МВР, не защото е най-ефективната, а защото в годините се е „окопала“ и изградила една своеобразна автономност, тълкувайки ЗМВР себеугодно – лесно проверим факт в предписания и становища към Института по психология.

В ЗМВР не е упоменато, че служителите на ИП по места са незаменими и че евентуално други техни колеги не могат да обслужват структурите, които сектор „ПОСС“ обслужва.  Всички служители на ИП би следвало да преминават първоначално и текущи обучения за работа по всички направления на дейност – лесно проверим факт.

Чрез закриване на сектор „ПОСС“ не изглежда да се губи експертният капацитет, по-скоро се пренасочва. Припокриване на дейности в ИП е факт – лесно проверим. Редно ли е да има раздут щат и оправдано ли е данъкоплатецът да плаща командировки в страната, вместо психолозите в съответните области да осъществяват дейността?

Има ли служители, които са на „държавна хранилка“и техният труд има ли добавена стойност за ИП? – лесно проверим факт.

Необходимостта от преструктуриране и оптимизация е очевидна!

 

12 януари 2024 г. 12:38:48 ч.
lilkapet

Промени, промени...

В проекта за ПУДИПМВР трите основни дейности на института по психология – дейност по подпомагане на ОИД, консултативна дейност и психодиагностична дейност, са концентрирани в един отдел – „Приложна психология“. Това са най-големите по обем за изпълнение дейности в целия институт. Те са твърде разнородни и изпълнението им изисква различна професионална ориентация на психолозите. Ето защо в конкурсите за назначаване за сектор Консултативна психология, например, се търсят психолози, които са ориентирали професионалното си развитие в курсове и обучения за консултиране и терапия, а за криминалната психология – психолози, завършили специализация по криминална психология. За да е експерт и бързо да навлезе в изискванията на работата в различните сектори на ИП, за всеки отдел и сектор се търси различна професионална ориентация на психолога. Поставянето на трите основни дейности на ИП в един отдел поставя много високи изисквания към началника на отдела, който ще ги ръководи – да е достатъчно добър специалист и в трите направления.  Освен това, тежестта на управление на този отдел спрямо останалите е много по-голяма, тъй като секторите в него имат и методически функции спрямо териториалните структури на института. На практика предлаганата структура на ИП е небалансирана.

Съществуващият в момента сектор „Психологическо осигуряване на структури в гр. София“ /ПОСС/ е основното звено, което осъществява психологическо подпомагане на  Главните дирекции на МВР. С премахването му, те се лишават  не само от възможностите за психологическо консултиране, но и от психологическо подпомагане по приоритетни за МВР дейности като домашното насилие /ГДНП/, като овладяване на мигрантския натиск /ГДГП/, например. Доверието между служител и психолог се гради с години и присъствието на психологическо звено на територията на Главните дирекции е важно за този процес. Изваждането на психолозите от структурите ще доведе до усложняване на взаимодействието между тях и ИП, а оттам и до увеличаване на времето за реакция на психолога в кризисна ситуация. Не е логично да се съкратят психолозите, осигуряващи Главните дирекции на МВР, но да се запазят психолозите в ОДМВР!

В Проекта за ПУДИПМВР обученията от специализираната психологична подготовка на служителите в МВР са прехвърлени от сектор „Консултативна психология и специализирана психологична подготовка“ в отдел „Методи за психодиагностика“ - нелогично решение – експертизата на психолозите в сектор КПСПП, които до момента ежеседмично водят такива интерактивни групови обучения, е далеч по-висока от тази, на колегите им от настоящия сектор „Методи за психодиагностика“, който прераства в отдел. След като тази дейност се насочва в друг отдел, защо  все още фигурира в името на сектор „Консултативна психология и специализирана психологична подготовка“?!

Предложение: проектът на Правилник в ИП да преразгледа и да се включи поне ръководния състав на Института в изготвянето на нов.

 

13 януари 2024 г. 11:21:05 ч.
Alexandrov_Alexander_Ivanov

Божествена комедия

На попрището жизнено в средата

намерих се в лес тъмен по зла чест,

че правий път сбъркал бях в мрачината...

Казвам се Александър Александров, психолог съм сектор „Психологично осигуряване на структури на МВР в София“. Имам повече от 20 години стаж, награждаван съм и съм наказван. Гордея се не с наградите – те са ми връчвани за празнична масовка, гордея се с наказанията си – заслужил съм си ги всичките, когато съм изговарял на глас недъзите на организационното несъзнавано, което наричаме Система.

Контекст:

Психологията осветява несъзнаваното, затова винаги е била обект на перверзни домогвания от страна на Системата. Системата очаква от психологията да предлага ресурси, но да не осветява дълбоко и задълго проблемите на управлението. Всеки, който освети недъзите на Системата в дълбочина, или твърде открито, е разпознаван като враг на Системата. Затова и ИП-МВР от средата на 90-те до наши дни периодично е въвеждан в ролята на кастриран мегаломан – уж оптимизиран и оптимизиращ, призван да премахне самотата и демотивацията на служителите в МВР, но едновременно с това – изцяло подчинен на управление и управленци, които се стремят да използват властта не за добруването на другите, а за удовлетворяване на собствените си потребности. Това продължава до момента, до който обществената конюнктура им позволява да бъдат политически свещени крави. След това ги жертват, отново се промъква слънчев лъч на надежда и вдъхновение, до следващия цикъл на лъжереформи в държавата, в МВР и в ИП.

Тема:

Какво се случи преди текущата оптимизация на ИП-МВР? Обичаме я тази дума – тя е организационният синоним на пунтамаренето. Министърът на МВР назначи за ръководител на Лаборатория Бургас съпругата на тогавашния зам. директор на ОДМВР - Бургас. Сега той вече е директор. Тази семейна свръхнова пое управлението на ключово за цялата област звено със специфични задачи и компетентности, изискващи години развитие. Пое управлението със самочувствие - без конкурс, без адекватна психологическа компетентност, без психологически опит, без никакъв организационен принос за работата към работата и професията. Това често се случва в МВР при всички министри и във всички звена. Вместо да се учи на етиката, на практиките и нормите, на тънкостите на психологията от опитните колеги, които трябваше да ръководи, тя започна да ги мачка и заплашва. Посредствеността недолюбва професионализма през всичките векове. Също така недолюбва и вдъхновението, на което сега му казваме мотивация. Демотивацията е липса на вяра в ръководството, нали? Синдикалното дружество на ИП-МВР проведе събрание и написа писмо до председателя на СФС – МВР и до тогавашния министър на МВР в опит да възстанови колегиалността и достойнството в организацията, съгласно обученията, които повече от 15 години провежда на ръководители от всички нива. Тогавашното ръководство на ИП - МВР предприе дисциплинарни проверки по сигнали за нарушения на етичния кодекс, административните и професионалните стандарти. Всички тези наивни опити за справедливост и професионализъм мигновено се обърнаха в обратна посока по силата на политическите и професионални връзки на директора на ОДМВР - Бургас. Нещо повече – в ИП-МВР назначиха някаква секретарка за началник на отдел „Професионална психодиагностика“ – познайте – без един ден стаж, и без един ден опит като психолог. Оптимизация ви чака, оптимизация! Да си знаете мястото! След това смениха директора и новият директор в момента се опитва да изхвърли от ИП-МВР най-непримиримата професионална и етична опозиция – сектор „Психологично осигуряване на структурите на МВР в София“, чийто ръководител до момента е…. Познайте! … ??? Свалената от поста ВПД директор на ИП-МВР колежка, опитна и мотивирана, дръзнала да оспори семейната и политическа идилия на ОДМВР  - Бургас. Това е истината.

13 януари 2024 г. 11:21:34 ч.
Alexandrov_Alexander_Ivanov

Божествена комедия - финал

Съпругата контролира входа на ОДМВР – Бургас, съпругът контролира върха на ОДМВР – Бургас, министърът на МВР им осигурява оптимизация на ИП-МВР.

Другото са димни завеси, включително и това обсъждане.

Предложения:

 1. Да се разделят териториалните структури на ИП-МВР на семейни вилаети към ОДМВР и за ръководители на лабораториите да бъдат назначени съпругите на директорите на съответните ОДМВР;
 2. За началници на отдели в ИП-МВР да бъдат назначавани секретарки от кариерата, а дипломните им работи да бъдат изготвяни от бъдещия отдел „Методи за психодиагностика“;
 3. На директора на ИП-МВР да бъде дадена възможността да преструктурира и оптимизира без професионални дискусии и без борба на аргументи, съгласно ситуативните политически интереси и поръчки;
 4. Инакомислещите професионалисти да бъдат принудени да замлъкнат пред страха за насъщния и заветната пенсия или да бъдат притиснати да напуснат;
 5. Реформата на МВР да бъде ускорена с още повече обучения вместо с промяна в начина на управление.
 6. За Бога, хора, оставете поне библиотеката! По цял свят ги развиват ей тъй – за красота.

Епилог:

И все пак – тя се върти!

14 януари 2024 г. 15:26:18 ч.
lfjn

Спрете този произвол!

Подготвеният проект на нов Правилник на ИП – МВР, с изключение на някои дребни редакционни промени, като съществен елемент предвижда единствено да закрие две много важни структурни звена в Института – Библиотеката и сектор „Психологическо осигуряване на структурите в гр. София“ – промяна, която следва да се извърши чрез изменения и допълнение на действащия Правилник, а не чрез приемане на нов такъв.

Преструктурирането е единственият начин един работодател да се освободи от неудобни за него хора и начинът, по който директорът на ИП е избарл това да стане – чрез приемането тна изцяло нов правилник, е доказателство, че именно това е целта на новия документ. Да се се замаскира тази истинска причина под твърдението за необходимост от прецизиране на дейности и липсата на регламентация за извършването на нови такива, въведени с последните изменения на ЗМВР. Парадоксално обаче, проектът на нов правилник не дава отговор на тези въпроси.

Няма никакво съмнение, че директорът на ИП, сам по себе си лишен от опит, капацитет и компетентност, изпълнвяващ очевидно чужди поръчки, действа въз основа на личен интерес и мотив, което обаче за жалост създава опасност да предизвика необратими катастрофални последици за системата на МВР, изключително важна част от която е дейността на психолозите. С действията си лицето директор ще унищожи утвърден и доказано работещ през годините механизъм, за което едва ли гласувалото му доверие ръководство на МВР си дава сметка.

Много е важно да се направи подробен юридически и експертен, от гл.т. на психологическата дейност, анализ на предложения проект, защото такъв очевидно липсва, а той неминуемо ще доведе до извода за безумието на предложението.

По същество, закриването на двете структури не е аргументирано в мотивите към проекта – защо се прави /повтаря се непрекъснато, че ще бъде постигната оптимизация, но простото повтаряне на дадено твърдение не го прави факт, а предложението не осигурява доказателства и пояснение, че това действително ще се случи/, както и коя структура ще поеме извършваните от тях до момента дейности. Ако част от дейността на сектор „Психологическо осигуряване на структурите в гр. София“ се поеме от териториалните звена, не става ясно как ще се извършва бъдещото осигуряване на гр. София??? Или може би самият Институт със служителите му в София ще остане ангажиран единствено с дейностите на територията на гр. София и областите София-град и Софийска област???

На следващо място, ако проектът цели икономия на средства чрез преустановяване на служебните пътувания на служителите от София из страната, как точно авторът си представя служителите от териториалните структури да обслужват районите си на действие – без командировъчни???!!!! Например, гр. Видин разполага с областна дирекция на полицията, областна дирекция на пожарната и два ГКПП, но няма нито един психолог. Предполага се по новия правилник тези звена да бъдат обслужвани от Монтана. Означава ли, че командированите от Монтана ще пътуват до Видин без командировъчни средства /а те са едни и същи, независимо дали се пътува от София или от Монтана, разлика може да има само в разстоянието до някои части на страната/.

Изключително важна промяна в настоящия за България външнополитически контекст е тази, която ще се отрази на работата с настанените в домове за временно настаняване чужденци, търсещи убежище. Тя е обект на специален интерес от страна партньорски държави, конкретно понастоящем Австрия, заради стремежа на България към пълноправно членство в Шенген. България е поела ангажименти за грижата за тези лица, вкл. психологическа, по силата на редица международни правни актове. В този контекст, в мотивите на проекта се посочва, че той не предвижда въвеждане на право на Европейския съюз, но на практика предвижда дерогация от такова.

 

14 януари 2024 г. 15:26:48 ч.
lfjn

Спрете този произвол! - продължение

Не на последно място, мотивите за закриването на библиотеката са абсурдни, освен че са формулирани с клишета, копирани от интернет публикации относно що е то електронна книга и интернет пазаруване, в т.ч. wikipedia. Тъй като, както се споменава в мотивите, за прилагането на проекта не се изискват допълнителни финансови средства, авторът е пропуснал да спомене как ИП ще осигури средства за закупуването на електронни книги, защото повечето, особено специализираната литература, се заплащат. Или може би директорът, който до момента демонстрира притежание на „върховен интелект“, е преценил, че няма необходимост служителите да се усъвършенстват в знанията си, да четат и научават нови неща – процес, който трае през целия живот на човека, но който за него изглежда е приключил с дипломирането от гимназиална степен на образование...

В заключение, подобни структурни промени трябва да са плод на сериозна преценка и анализ на професионалисти от всички засегнати звена, а не резултат на подобно самодейно упражнение, което цели всичко друго, но не и подобряване на дейността на Института.

Предложения във връзка с гореизложеното:

 • Тъй като публикуването на проекта не се предходжда от проведени консултации и обсъждания в рамките на ИП – МВР, да бъде проведена среща със синдикатите, ръководството на МВР и ръководителите на всички структурни звена в Института, вкл. засегнатите, пред които директорът на Института – автор на предложението, да изложи подробно мотивите за всяко свое предложение.

 • Вероятно Правилникът за дейността на ИП – МВР /в сегашния му вид/ действително се нуждае от прецизиране, но за целта трябва да се създаде Работна група, която да включва представители на всички структурни звена на Института, както и юристи и експерти от администрацията на МВР, която да извърши подробен правен и професионален анализ на устройството и дейността на ИП – МВР и да подготви промени в Правилника или нов Правилник, ако се прецени наличието подобна необходимост.

Крайно време е да бъде проявен здрав разум и да се спре безумието и опита за лична саморазправа на човек, квалифициран единствено да работи с полираф и то за целите на намиране на негови лични вещи като напр. пакетче бадеми.....

14 януари 2024 г. 16:55:23 ч.
booking21

ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО МОТИВИ НА ПРОЕКТА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР

В мотивите е записано, че фактите в тях са видни от направен анализ на структурата и дейностите, уредени в действащия Правилник за устройството и дейността на ИП-МВР.“.

              В мотивите липсват становищата на ръководителите на структурите, които обслужват психолозите от сектор „Психологично осигуряване на структури в гр. София“, като основен елемент на обективност и реално поднасяне на обективната действителност.

              Предложения:

                  1. В мотивите да бъде цитиран регистрационния номер на този аналитичен документ – „Анализ на структурата и дейностите, уредени в действащия Правилник за устройството и дейността на ИП-МВР “, в които се предполага, че се съдържат и направените от директора на Института анализ, изводи и заключения за необходимостта от извършването на структурните промени. В противен случай се пораждат дълбоки съмнения за неговото съществуване.

         2. Проектът на Правилника да бъде свален и преразгледан, като в него бъдат взети предвид писмените становища на ръководителите на структурите, от които ще бъдат изтеглени психолозите, целия ръководен състав на Института и самите психолози.

14 януари 2024 г. 17:42:33 ч.
booking21

ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО МОТИВИ НА ПРОЕКТА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР

Твърденията за съвременните тенденции при ползването на електронните книги са несъстоятелни по отношение на съдържанието на библиотечния фонд в ИП-МВР. Тези твърдения се състоят от общи фрази, а компилацията им е взаимствана почти буквално от уикипедията „електронна книга“ в интернет, което е изключително НЕСЕРИОЗНО:  „През 21 ви век се наблюдава тенденция…“, „Основните причини хората да купуват електронни книги са вероятно по-ниските цени и ……….. по-големия избор на заглавия“.

         В библиотеката на Института се съхраняват и тясно специализирани издания и научни трудове,  автори на които са и бивши или настоящи служители на МВР. Съдържанието им се отнася пряко към дейностите в Института, а за по-лесната им достъпност и удобство при ползване, мястото на тези специализирани издания е именно в библиотеката на ИП-МВР. Те не могат да бъдат открити в електронен вариант, а някои от тях – дори на хартиен.

Предложение:

По отношение на библиотеката – да се вземат предвид мненията на целия ръководен състав и служителите на Института, за да бъдат обективни „ТЕНДЕНЦИИТЕ“ за  бъдещата й дейност. 

14 януари 2024 г. 17:49:16 ч.
booking21

ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО МОТИВИ НА ПРОЕКТА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР

Твърденията за съвременните тенденции при ползването на електронните книги са несъстоятелни по отношение на съдържанието на библиотечния фонд в ИП-МВР. Тези твърдения се състоят от общи фрази, а компилацията им е взаимствана почти буквално от уикипедията „електронна книга“ в интернет, което е изключително НЕСЕРИОЗНО:  „През 21 ви век се наблюдава тенденция…“, „Основните причини хората да купуват електронни книги са вероятно по-ниските цени и ……….. по-големия избор на заглавия“.

         В библиотеката на Института се съхраняват тясно СПЕЦИАЛИЗИРАНИ издания и научни трудове,  автори на които са и бивши или настоящи служители на МВР. Съдържанието им се отнася пряко към дейностите в Института, а за по-лесната им достъпност и удобство при ползване, мястото на тези специализирани издания е именно в библиотеката на ИП-МВР. Те не могат да бъдат открити във вариант „електронна книга“.

 

Предложениe:

По отношение на библиотеката – да се вземат предвид мненията на целия ръководен състав и служителите на Института, за да бъдат обективни „ТЕНДЕНЦИИТЕ“ за  бъдещата й дейност.

 

15 януари 2024 г. 17:40:15 ч.
Rumburak234

Нека не заставаме един срещу друг!

Съжалявам, че трябва да започна с това – разочарован съм колеги. Ударихме тоталното дъно, превърнахме се в хищници, бранещи територии по възможно най-неприятния начин.

За каква по-висока ефективност ми говорите?! На първо място, за да има подобна е нужна екипност и солидарност между служителите. Постът „Добро решение“, както и предпоследният абзац от аргументацията на lilkapet, касаещ обученията от специализираната психологична подготовка на служителите от МВР,  затвърждават убеждението ми, че не сме и вероятно никога няма да бъдем екип. За протокола – изказването е некоректно и бих казал - обидно, прочетете отново ПУДИПМВР.

Стига вече неяснота, дезинформираност, клюки, злословене, безсмислени интриги и шушумигстване зад гърба. Истината се ражда с разговори, с комуникация. Обучаваме хората на компетенции, зовем се обучители  – вие сериозно ли, колеги!?! Превърнали сме ИП в махленско сборище на тъмни и обременени хора. Има работа за всички, имате своето място, своите умения, които никой не би могъл да ви отнеме. Карате думи като „компетентност“, „квалификация“, „експертност“, „професионализъм“ да звучат като изтърбушени и изчистени от съдържание понятия. Кое е мерилото за професонализъм и експертност в тоя Институт, бе хора?! По какви критерии определяте кой е по-малко важен и полезен от другия?!?

Мисля, че е крайно време да престанем да се състезаваме кой върши повече и по-експертна работа, да свикнем с идеята, че всеки има своите способности и допринася за „имиджа“ на „Института“ /вече и по Стивън Кинг, за съжаление/. Да работим като една добре смазана машина, а не като раздрънкана и ръждясала редосеялка, чиито части се губят по неравния път.

Считам, че оптимизацията и преструктурирането на ИП-МВР не бива, и не е редно, да бъдат еднолично решение на ръководният субект. Планираните промени се недобре аргументирани и недостатъчно обмислени. Абсолютно подкрепям изложените по-горе аргументи, касаещи връщането на ПУДИПМВР за преразглеждане и допълнително обсъждане, както със служителите на ИП, така и със структурите, имащи отношение към този проблем.

Да, Институтът е виждал и по-славни времена, но с лека ръка да унищожаваш всичко, което субективно възприемаш като ненужно и успоредно с това да си създаваш „врагове“, сред хората, с които работиш ми се струва доста нелогично и непрозорливо управленско решение. Но нека бъдем честни – вината за това не е само на Иво Бешков, сложете си ръката на сърцето. Имаме нужда от обединител, от лидер, а не от ‚касапин‘, разчленяващ психологичната ни експертиза на рибици, плешки, карантии и прочее. Защото се предполага, че сме човеци, носещи душа и се приема, че изначално сме добри. Ами нека бъдем добри, по-здравословно е!

А тежкият и тромав отдел „Приложна психология“? Кой би се справил с организацията и управлението на подобен психологически еклектичен „хермафродит“ – инспектор Гаджет или Леонардо да Винчи???

Каква е идеята, която стои и зад трнсформирането на сектор „Методи за психодиагностика“ в отдел? Мисля, че начинът, по който са разпределени секторите и отделите в момента е оптимален, със съвсем мънички изключения, които са поносими.

15 януари 2024 г. 17:41:13 ч.
Rumburak234

Нека не заставаме един срещу друг! - Продължение

Относно сектор ПОСС – не виждам причини, както и сериозни аргументи за неговото закриване. Всички помним колко трудно беше извоювано съществуването му от Неделчо Стойчев. Помним и колко трудно беше за колегите да създадат доверителни отношения със служителите от обслужваните от тях структури. Защо да рушим нещо работещо и да обезценяваме за пореден път труда на колегите си? Наистина не разбирам. Вероятно когнитивните ми процеси протичат по-забавено.

Факт – библиотечният фонд не се поддържа от години. И не, защото няма желание и не са правени опити да бъде върнато „перото“ за закупуване както на периодичен печат, така и на специализирана литература, за възобновяване на абонаменти с електронни библиотечни масиви, за закупуването на библиотекарски софтуеър и създаването на база данни, за да може да се систематизира наличната и новопостъпваща литература, така че да бъде лесно откриваема и отчитана и т.н.  Просто се оказа, че на никой не му пука достатъчно, за да подкрепи подобни идеи. И макар че книгите са поостарели и събират тъжно и срамежливо прах, измежду тях има доста ценни и интересни екземпляри. Не на последно място в тази тъмна и лишена от естествена светлина стая е събрана голяма част от историята на Института, който от структура, занимаваща се с разработване на агентурен апарат, редица научни изследвания и висока експертиза, се превърна в махленски разединена и рушаща се „къща“. Лицето на Института се изкриви, заради всички нас, които отказваме да поемем необходимата отговорност и нямаме смелостта да се придържаме към по-смели и проактивни решения, които да обсъждаме и вземаме заедно. Всеки се спасява поединично, без да се обръща назад.  Забравихме да сме преди всичко човеци. Клише, но вярно! Повечето от нас са затънали в някаква рутинна полупродуктивност и броят годините до пенсия. Институтът е кауза, а не сградата, в която прекарваме времето от 8.30 до 17.30 ч.

Разбира се, съгласен съм, че съществува силна необходимост от промени, но не структурни, а организационни!

Оставам с вярата, че все още бихме могли да направим опит да постигнем поне относителна екипност, добронамереност и човечност в служебните си взаимоотношения и взаимодействия.

Оставам оптимист, поне на този етап, че може да се намери разумно и ефективно решение, което да не ни разделя и противопоставя. В противен случай съществуването на Института по психология – МВР се обезсмисля напълно.

Предложение:

Да се свали и върне за преразглеждане проектът за Правилник на ИП и  в обсъждането му да се включи както ръководният състав на ИП, така и желаещи да участват в дискусиите служители на ИП и служители/ръководители от структурите, имащи отношение към проблема. 

15 януари 2024 г. 21:21:17 ч.
Nik_Nik

Възражения по мотиви към Проект на Правилник за устройството и дейността на Института по психология-

Закриването на библиотеката и преобразуването ѝ в работни помещения е нецелесъобразно и нездравословно, тъй като въпросното помещение е разделено на две части, с размери съответно: 3.90 м/5.80 м. (където се съхранява по-голяма част от книгите и където няма прозорци) и 3.90 м/3.40 м. Освен това, двете части са разделени със свод, който допълнително възпрепятства проникването на естествена светлина. Също така, единственият прозорец, намиращ се в по-малкото помещение, е преграден с решетки и е с размери 1.10 м/1.20 м., недостатъчни да осигурят проветривост и слънчева светлина за повече от двама служители. При така описаните условия, в случай, че там бъдат обособени работни места за повече служители, то на тях ще им се наложи да изпълняват психологическа експертна дейност в неблагоприятна среда, съпроводена и с непрекъснат режим на изкуствено осветление. Това е в противоречие и с правните норми на Закона за безопасни и здравословни условия на труд, в които е разписано, че: Работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни представители и организации, като създава възможност те да участват при обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до здравето и безопасността на работещите.“ (чл.26, ал.1, т.1 от ЗБУТ). Такива консултации не са проведени с нито един служител.

Предложения:

 

 1. Да бъде свален и преразгледан проекта на Правилника за устройството и дейността на Института по психология-МВР, за да бъдат проведени от работодателя консултации по чл.26, ал.1, т.1 от ЗБУТ, които да се отразят съответно с писмено становище и в протокол на КУТ при ИП-МВР, в присъствието и участието на членовете на КУТ при ИП-МВР.

15 януари 2024 г. 23:29:26 ч.
Ts_Asenova

Възражения по мотиви към проект на Правилник за устройството и дейността на Института по психология

От приложените Мотиви към проект на Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи, не я ясно посочено кои от разпоредбите в Правилника не са прецизно формулирани и създават затруднения при прилагането им. Мотивите към проекта следва ясно да дефинират неясно формулираните разпоредби и да се предложи тяхното прецизно формулиране, както и да се посочат затрудненията, които произтичат с конкретни примери.

Ако от анализа на структурата и дейностите е видно, че има припокриване на функционалните задължения, не следва ли в анализа да е поискано становище от Дирекция „Човешки ресурси“ относно възможни промени в длъжностните характеристики на служителите и дефиниране на различни отговорности и дейности извършвани в сектори „Лаборатории“ и „Психологично осигуряване на структури в гр. София“.

От предложения Проект не е ясно, защо се закрива „Психологично осигуряване на структури в гр. София“ и в новия проект няма сектор „София“. Логично възниква въпросът: Кой сектор ще отговаря за дейностите в гр. София, където са разположени всички главни дирекции, административните дирекции към Министерството, СДВР, ОДМВР – София, Академията на МВР?  Ако към настоящия момент мотив за реформата е работата извън гр. София то в сегашното предложение всички служители от секторите в отдел „Териториални структури“ ще се наложи да пътуват до гр. София за да извършват психологично осигуряване на служителите в гр. София и Софийска област.  

Без да съм с познания в психологията, но от позицията на човек, които би се възползвал от дейностите на Института по психология при осъществяване на:

-        индивидуални и групови кризисни интервенции при критични произшествия със служители на МВР;

-        антикризисна психологична работа при природни бедствия, аварии и извънредни ситуации;

-        психологично консултиране на служители, стажанти, курсанти и членове на техните семейства;

-        консултативна работа със служители с проблеми в професионалните адаптация и развитие;

-        организационна диагностика и консултиране;

бих се доверила на специалист, когото не познавам, отколкото на съгражданин от същия областен град, с които сме се срещали и който може да не е обективен в преценката на ситуацията поради познанство ни.  

Въпросът на който не намерих отговор в предложения Проект е: Защо се създава отдел „Териториални структури“ и две от териториалните области, а именно област София и София – град, не са посочени в нито един от районите на действие на секторите?

Посочената цел, която трябва да постигне промяната в ПУИДИ:

Определяне на районите на действие на секторите към предвидения в проекта на Правилника нов отдел „Териториални структури“ е видно, че не е постигната защото липсват два териториални района в разпределението на районите на действие.

Относно закриването на библиотеката, подхода и мотивите са неприемливи. Посочено е, че все повече хора купуват електронни книги, което бих казала би улеснило ползването им от служителите на ИП и от други служители на МВР. Ако библиотеката не се поддържа, то не е ли по-добре да започнете да я поддържате и да я снабдите с електронни книги, да направите пространството приятно за ползване въпреки квадратурата му. Най-вероятно с тези няколко кв.м няма да задоволите нуждите от работни места.

Във връзка с всичко изложено по-горе считам, че е целесъобразно проекта на Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи да се преработи, като се вземе становище на директорите на главни дирекции в МВР, Дирекция „Човешки ресурси“, Дирекция „Планиране и управление на бюджета“, да се отстрани пропуска с пропуснатите две административни териториални области или да се включи в общите дейности на Института по психология . 

15 януари 2024 г. 23:30:22 ч.
violeta5kova

ПУДИПМВР

Къде остава институтът, ако се премахне библиотеката? Къде остава психологията, ако се премахне сектор „ПОСС“? Защо от названието на това звено в силовото министерство да не остане само „…по… на МВР“? Консултации с терапевт се провеждат и в частни кабинети. Има компании, които се занимават с подбор на кадри. Предлагат се и частни полиграфски изследвания. Странно как никой от тези други сектори не е минал под ножа… По всичко изглежда, че „оптимизация“ просто е новият синоним на „реваншизъм“.

А предложенията ми са следните:

1) След като е изготвен анализ, в подкрепа на изложените мотиви за структурна промяна, нека и той бъде качен тук, в портала, заедно с останалите два документа.

2) За да се окачестви едно решение като „добро“, е необходимо то да бъде предварително обсъдено (най-вече с компетентните в съответното направление лица, но… нереалистично завишената самооценка е тема за друга дискусия) — каквото обсъждане тук не е имало. Редно е да се изискат писмени становища от всички заинтересовани страни, които да изложат своята позиция по необходимостта от структурна, кадрова и т.н. промяна. На първо време това са: ръководителите на структурите, останали без психолози; ръководният състав на ИП-МВР, останал без един сектор, както и останалите служители, останали без библиотека.

16 януари 2024 г. 11:01:08 ч.
Radkova

Възражение срещу Проект на Правилник за устройството и дейността на Института о психология-МВР

Махнете това безумие от публичното пространство! Това е скандално и позорно! Ще закривате най-натовареният сектор в структурата на ИП без какъвто и да е анализ и допитване до ръководителите на заинтересованите структури на МВР - ползватели на експертизата на работещите в сектора?! Ще закривате библиотеката, защото не била необходима?! Библиотеката не е необходима в ИНСТИТУТ, който провежда и обучение?! Не се излагайте повече, махнете го това и помислете!
Предложения:
1. Да се изискат писмени становища на ръководителите на структурите, обслужвани от предложения за закриване сектор.
2. Да се анализира обстойно дейността на предложения за закриване сектор в количествени и качествени показатели.
3. Съдбата на библиотеката да се обсъди в широк кръг между служителите и целият ръководен състав на института.

17 януари 2024 г. 12:22:40 ч.
vjachtech

Преразглеждане на проекта

От пръв, при това непрофесионален, прочит личи, че проектът е писан набързо, без анализ, без дискусия и без отчитане на становищата на отделните структурни звена в Института, вкл. засегнатите. И това е видно от липсата на достатъчно убедителни аргументи, а за някои от промените – липсата на всякакви. По всяка вероятно изглежда причината за изготвянето на проекта е реваншизъм, поръчка, основана на лична саморазправа.

Независимо каква е тя обаче, сигурно е, че подобни необмислени и неконтролируеми действия ще доведат до безпорядък, унищожаване на работеща система, градена с години на усилия и базирана на дълъг опит, а със сигурност ще предизвика недоволство, неудовлетворение и обида у служителите, което най-вероятно ще доведе до напускане на системата от компетентни и опити професионалисти. Несъмнено от това МВР само ще пострада.

Предложение: Трябва да бъде изслушано мнението на синдикатите по този въпрос и проектът на правилник да бъде преразгледан от специално създадена за целта Работна група с участието на звената, които се предвижда да бъдат елиминирани.

17 януари 2024 г. 14:56:33 ч.
Iva_123

Възражение по неясни мотиви към проект за устройството и дейността на Институт по психол

Така предложената промяна и оптимизация на ИП по никакъв начин не изглежда нито оптимизираща дейността, нито подобряваща ефективната работа на психолозите със служителите на МВР. Всъщност в новата структура на ИП-МВР е премахнат точно секторът „Психологично осигуряване на структурите в гр. София”, с психолози, работещи пряко на терен и запознати със спецификите и нуждите на структурата, с чиито служители са в постоянен контакт. Аргументът е – проблеми с управлението, командироването, координацията, контрола и методичното ръководство. Първо – до този момент не е имало подобни  проблеми и второ - Институт по психология на МВР няма отношение към финансовото обезпечаване на психолозите по места.

 В мотивите е изписано, че има припокриване в голяма степен на дейностите на предложения за закриване сектор „Психологично осиуряване на структурите в гр. София”, с тези на сектор „Лаборатории”. Всъщност няма такова, защото психолозите от тези два сектора извърват психологично осигуряване в различни структури на МВР. Към момента сектор „Психологично осигуряване на структурите в гр. София” работи със служители на дирекции: ГДПБЗН, ГДГП, ГДЖСОБТ, ОДМВР – София, Дирекция Миграция. Сектор „Лаборатории” изпълнява задачи към областните дирекции на МВР в страната.

За необходимостта от психолози към дирекциите и тяхната ефективност трябва да бъдат попитани самите структури, които всъщност ще бъдат потърпевши. Идеята на предложената промяна е сектор „Лаборатории” на някакъв териториален принцип да поеме работата с всички структури на МВР в цялата страна. На фона на това, че в новия правилник се предвижда в дирекции ГДЖСОБТ, ГДГП, ГДПБЗН и др. да няма психолози, може да се приеме, че психолозите от сектор Лаборатории, които ще трябва да поемат и тези структури  няма как да осигуряват грижа за психичното благополучие на стотици служители.

            По отношение закриването на библиотека, няма такива арументи, които да оправдават подобна стъпка. Организация, наречена “Институт” иска да си закрие библиотеката. Интересен подход към науката и знанията!!!

Предложение: този проект за промяна да се върне за преразглеждане, като бъде подложен на обсъждане по компетентност, както и да се вземе становище от структурите, които ще бъдат засегнати от подобна стъпка, лишаваща ги от психологична помощ на специалистите, с които са изградили дългогодишни работни отношения на доверие.

17 януари 2024 г. 18:37:01 ч.
Ruslan_ianev

Възражение

Не съм съгласен с внесените предложения по следните причини:

 1. Мотивите са несериозни, защото липсват аргументи отговарящи на действителността.
 2. Не може да се твърди, че е направен анализ на дейността, при положение, че подготвения тайно проект на правилника е публикуван преди директора да е запознат с годишните отчети на секторите!!!
 3. Липсват становищата на директорите на ГДГ, ГДПБЗН, ГДЖСОБТ, ОДМВР София и дирекция Миграция.
 4. Оптимизирането на дейност означава надграждане и развитие на структурата, а не закриване и разрушаване.
 5. От направените предложения липсва ясна концепция за психологичната профилактика на служителите от МВР. Споменава се в мотивите, но няма сектор, на който е вменена тази дейност.
 6. Служителите на Института по психология научават за проект на правилника след публикуването в портала за обществено обсъждане. Проектът не е обсъден дори с началниците на сектори.
 7. Закриването на библиотеката е „черешката на предложенията“. Няма уважаваща себе си институция, която да има такова богатство и вместо да го актуализира и обнови, да има желание да го премахне!

Съществуват много факти, които поставят под съмнение декларираните цели за промяната. Трудно е да се вярва на директор, които е управлявал до скоро сектор „Криминална психология“, където има най-голямо текучество. Факт!

Предложение:

 1. Да бъде върнат Проект на правилника за устройството и дейността на Института по психология на МВР.
 2. Да бъдат поискани писмените становища на директорите на ГДГ, ГДПБЗН, ГДЖСОБТ, ОДМВР София и дирекция Миграция. По този начин ще може да се обективизира нуждата от промяна и ще бъде обсъдена възможността да получават психологическо осигуряване на териториален принцип.
 3. Всяко предложение да бъде обсъдено с началниците на отдели и сектори в Института по психология, за да може да се намери оптимално решение за истинска оптимизация.
 4. Директорът на Института да бъде информиран с дейността на всеки сектор, преди да прави нови абсурдни предложения.
 5. В бъдеще проекто промените да бъдат извършвани с аргументи и информиране на служителите, тъй като това не е фирма на едноличен търговец!

6.       Да се поиска мнението на служителите за необходимостта библиотеката да бъде запазена.

 

18 януари 2024 г. 15:22:38 ч.
Габриела Шопова Марияна Зарова

Габриела Шопова, Марияна Зарова - предложение за промяна

Коментар към Раздел II Дейности

             В Раздел II,  чл. 3, ал. 2 се предвижда за дейностите по ал.1, т. 4-9  да бъдат утвърдени методически указания. Не е ясно, защо за дейностите по т.1 – 3  не е предвидено същата процедура и, при това положение, как се регламентира реда и правилата за тяхното осъществяване.

               Предлагаме текстът в Раздел II,  чл. 3, ал. 2, да бъде променен, както следва: „За дейностите по ал.1, т.1 – 9 директорът на ИП-МВР утвърждава методически указания“

 

18 януари 2024 г. 15:24:21 ч.
Габриела Шопова Марияна Зарова

Габриела Шопова, Марияна Зарова - предложение за промяна-продължение

Коментар към Раздел III Структура и функции

 1. При разписването на функции по отношение провеждането на обучения, можем да направим следните бележки и предложения:

              Провеждането на специализирана психологична подготовка (обучения) е

основно функционално задължение на сектор „Консултативна психология и специализирана психологична подготовка“,  което е изведено и в неговото наименование.

Към момента секторът провежда 12 от общо 14-те интерактивни обучения, заложени в Каталог за професионалното обучение на служителите на МВР, както и множество други обучения по заявки на структурите на МВР, включително и възложени от висшето ръководство на МВР.  По същността си и по обема си, средно статистически назад в годините, този ангажимент представлява основна част от всички обучения, провеждани в София, което е проверимо в годишните отчети.

Текстът, заложен в Проекта за правилник в раздел III, т. 7 „сектор „Консултативна психология и специализирана психологична подготовка“ извършва специализирана психологична подготовка чрез провеждане на обучения на служителите на МВР, свързани с консултативната психология“ не отразява обема и съдържанието на реално провежданите обучения. Не е ясна дефиницията на „обучения, свързани с консултативната психология“ – директната интерпретация на нейния смисъл се свежда до „обучения в умения за консултиране“, което по никакъв начин не е съотносимо към съдържанието на реалните обучения и потребностите на МВР. Основно провежданите обучения са насочени към въвеждане на идеята за т.нар. „меки умения“ (комуникативни умения, решаване на конфликти, повишаване на емоционалната интелигентност, управление на стреса, управление на гнева, лидерски умения и т.н.). Провеждат се и обучения по по-специализирани теми, свързани с етнорелигиозната радикализация в ромската общност, специализиран разпит на деца, работа на полицая с психично болни граждани, съобщаване за смърт на близък, стратегия „Антиконфликт“, психология на тълпата и пр., чието съдържание също не реферира към дефиницията „обучения, свързани с консултативната психология“.

             В Проекта за правилник изглежда, че горната формулировка е продукт на определена логика, предполагаща всеки сектор към отдел „Приложна психология“ да провежда обучения в областта на неговата тясна специализация.  Докато тази логика е приложима към секторите „Криминална психология“ и „Психодиагностични изследвания“, които действително провеждат обучения главно в областта на своята специализация, то – по описаните по-горе причини, тя е неприложима към сектор „Консултативна психология и специализирана психологична подготовка“.

Същевременно, според Проекта за правилник, раздел IV, т. 8, отдел „Методи за психодиагностика“ „провежда специализирана психологична подготовка, чрез провеждане на обучения на служителите на МВР“, без уточнението „свързани с методите за психодиагностика“, което е направено в следващата т. 9.  Допускаме, че това е техническа грешка, защото в противен случай, основната дейност по провеждане на обучения следва да премине към този отдел, което обезсмисля присъствието й в името на сектор „Консултативна психология и специализирана психологична подготовка“.

Във връзка с горното предлагаме:

 1. От текста, заложен в Проекта за Правилник в раздел III, т. 7 „сектор КПСПП извършва специализирана психологична подготовка чрез провеждане на обучения на служителите на МВР, свързани с консултативната психология“ да отпадне частта „свързани с консултативната психология“.
 2. Към текста в раздел IV, т. 8 „отдел „Методи за психодиагностика“ провеждаспециализирана психологична подготовка, чрез провеждане на обучения на служителите на МВР“, да се добави: „свързани с методите за психодиагностика“.

18 януари 2024 г. 15:26:57 ч.
Габриела Шопова Марияна Зарова

Габриела Шопова, Марияна Зарова - предложение за промяна-продължение

Коментар към Раздел III Структура и функции

 1. Цитираната в чл. 7,  т. 9 дейност „изследване за установяване на психологическата

пригодност за държавна служба“ по своето съдържание и същност е съотносима към специфичната квалификация и цел на дейността, осъществявана от сектор „Психодиагностични изследвания“ и не е съотносима към спецификата и целта на консултативната или обучителна дейност, която е основна за сектор „Консултативна психология и специализирана психологична позготовка“, както е отразено и в името му.

              Същевременно, доколкото преценката на възможността за психотерапевтично повлияване на установено рисково или дезадаптивно поведение на служител е действително съотносима към дейността на сектора, има резон да се търси участие на психолог от сектора в процедурата по оценка на психологична пригодност за държавна служба.

               Във връзка с това предлагаме:

              Текстът в в чл. 7,  т. 9 да се промени, както следва: „участва в изследване за установяване на психологична пригодност за държавна служба

 1. Цитираната в Раздел II, чл. 3, ал. 1, т. 5 дейност „извършва психологична

профилактика..“ не е разписана като функционално задължение на нито един от секторите.

                В тази връзка, предлагаме:

                Да се добави цитираната дейност като обособена точка в Раздел III, чл. 7  и чл. 9, ал. 1, описващи дейността на сектор „Консултативна психология и специализирана психологична подготовка“ и секторите към отдел „Териториални структури“, доколкото осъществяването й в структурите на МВР е прерогатив на тези звена.

 1. В чл. 6, т. 6 е изписано, че сектор „Криминална психология“ извършва „методическа

помощ на останалите структурни звена в ИП-МВР във връзка с изпълнение на дейностите по т. 1 - 4“. Не става ясно, дали това са т. 1 - 4 от чл. 6 или т. 1- 4 от Дейностите на ИП, разписани в чл. 3.  Аналогична е ситуацията с методическата помощ, разписана при сектор КПСПП, сектор ПИ и отдел „Методи за психодиагностика“.

                 Предлагаме да се прецизира изписването на методическата помощ в чл. 6, т. 6, чл. 7, т. 13, чл. 8, т. 8 и чл. 10, т. 11 от Раздел III, като се цитират не само точките, но и конкретния член, към който се отнасят.

 

 

 

18 януари 2024 г. 15:31:03 ч.
Габриела Шопова Марияна Зарова

Габриела Шопова, Марияна Зарова - предложение за промяна-продължение

Коментар към Раздел III Структура и функции

 1. Съществува неяснота относно обхвата и целевата група на дейностите, извършвани от отдел „Методи за психодиагностика“. От една страна, името на отдела предполага специализирана дейност в областта именно на методите за психодиагностика. От друга –  чл.10, т.1 предполага „разработване, адаптиране, стандартизиране и въвеждане в практиката на…. модели за осъществяване на дейностите на ИП-МВР“, което надхвърля методите за психодиагностика и предполага модели в областта на консултирането, обучителната дейност, подпомагането на ОИД и пр. Аналогична е ситуацията с т. 7, която предполага „разработване и въвеждане на иновации и добри практики от научната сфера“ – „научната сфера“, като общ термин, обхваща всички области на науката психология, т.е. всички видове психологически дейности, осъществявани в ИП-МВР.

           Същевременно т. 11 предвижда, че отделът оказва методическа помощ във връзка с изпълнението на всички свои дейности. Така, директната интерпретация предполага, че отдел „Методи за психодиагностика“ въвежда в практиката модели и добри практики, и оказва методическа помощ във всички области на дейност на всички останали сектори в ИП-МВР.

Това поставя следните въпроси:

 1. Името на отдела изглежда, че не отразява пълния обем на дейността му.
 2. Ако дейността му наистина е толкова широкообхватна, как ще се избегне дублиране с

дейността на другите отдели и сектори по въвеждане в практиката на нови модели и иновации, и как ще се координира, стикова и контролира тази дейност, в случай, че се изпълнява едновременно от различни сектори и отдели.

Например, сектор КПСПП оказва методическа помощ в областта на индивидуалното и организационно консултиране, и специализирана психологична подготовка, но отдел „Методи за психодиагностика“ също оказва методическа помощ по същите тези дейности, що се отнася до „въвеждането на модели за осъществяването им“.  Същото дублиране би се получило и при сектори КП и ПИ.

              Предвид горното, предлагаме:

 1. Да се прецизират текстовете в т.1 и т.7, така че да се избегне неяснота относно тълкуването им и най-вече, относно възможното дублиране на функции с другите сектори и отдели.
 2. Да се включи в „Допълнителни разпоредби“ съдържанието и рамките, по смисъла на този правилник, на понятието „методическа помощ“.
 3. Ако идеята е, че отдел „Методи за психодиагностика“ разширява дейността на досегашния сектор „Методи за психодиагностика“ не само като обем, но и като съдържание и обхват, да се промени името на отдела, така  че да отразява реалните му функции.   

         Коментар към Раздел V Планиране, организиране и отчитане на дейността

 1. В чл. 23, ал. 1, т. 2 не става ясна разликата между текста: „краткосрочни обучения

се провеждат по заявка на структурите на МВР по чл. 37 от ЗМВР и техни структурни звена“ и „или след разрешение на ръководството на МВР по предложение на структурите на МВР.“ Директната интерпретация предполага вътрешно противоречие между тези два текста, защото и в двата случая става дума за някакъв вид идея на структурите (заявка/предложение), която в единия случай  под формата на заявка се отправя може би до Института по психология (не е разписано до кого), без да се иска санкция на ръководството на МВР, а в другия – към ръководството на МВР с искане на разрешение.

                Предлагаме текстът да бъде прецизиран, така че да отразява ясно идеята, която стои зад описанието на двата подхода.

 

 

18 януари 2024 г. 21:05:48 ч.
Wed_wed

Възражения

 1. „От направен анализ...“Така написано не става ясно какъв точно анализ е направен, от кого и кога.
 2. „Наблюдава се тенденция все повече хора да купуват електронни книги, което вероятно се дължи на по-ниските им цени, лесната им достъпност и удобство при ползване, както и големия избор на заглавия. Повече от десетилетие библиотеки започват да предлагат на своите потребители електронни книги. Крайно несъстоятелен аргумент. Цената на книгата невинаги е по-ниска, ако е електронна. Трябва да се вземе под внимание и фактът каква част от книгите в библиотеката ви имат електронен вариант. Написали сте, че повече от десетилетия библиотеките започват да предлагат на своите потребители електронни книги, но вие очевидно отказвате да го направите за служителите си! Между другото, във вашия аргумент не се посочва, че са закрити библиотеките, а точно обратното – модернизирани са. Предполагам такива са възможностите на анализатора, който е изготвил величествения, но все още не видял бял свят анализ за двата сектора, чиито дейности се припокриват. Същевременно, библиотеката на ИП-МВР не се поддържа и нейният фонд не се попълва системно. Наблюдава се все по-слаб интерес от страна на потребителите към съдържанието на библиотечния фонд. Как хората да имат интерес, след като фондът не се попълва. Очевидно анализаторът предпочита да премахва, защото изисква минимална мисловна дейност. „Дейностите, развивани от ИП – МВР имат нужда от работни помещения. Закриването на библиотеката ще позволи там да се обособи работно помещение, свързано с психологичната дейност на ИП – МВР.“ Посочените размери на помещението в предходен коментар, ако са действителни, са в разрез с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Един прозорец???? Скандално работно помещение... явно това е лицето на оптимизацията.
 3. „За прилагането на проекта на акт не се изисква осигуряване на допълнителни финансови и други средства.“След като едно помещение ще се трансформира в работно, как е възможно това да се извърши без допълнителни финансови и други средства. Или анализаторът е роден под щастлива звезда, или не казва цялата истина.

Във връзка с всичко изложено по-горе предлагам да се изискат писмени становища на ръководителите на структурите, обслужвани от предложения за закриване сектор. Проектът за Правилник на Институт по психология да бъде обсъден с ръководния състав на Институт по психология. Да се поиска в писмена форма мнението на всички служители за библиотеката.

 

19 януари 2024 г. 15:13:50 ч.
Ani_Kerelska

Предложения

Във връзка с публикувания в Портала за обществени консултации Проект на Правилник за устройството и дейността на Института по психология на МВР и Мотиви към него имам следните предложения и бележки по теми, които считам за необходимо да се дискутират открито:

Предложение 1. Проектът на Правилник и Мотивите към него да бъдат върнати на Института по психология и вместо тях авторите на Проекта да изготвят предложение за изменение и допълнение на действащия Правилник, ако има наистина достатъчно основателни причини и обстоятелствата налагат да се закрият сектор „Психологично осигуряване на структури в гр. София“ и Библиотеката на ИП-МВР.

Предложение 2. В Мотивите за изменения и допълнения, вносителите на предложението за закриване на двете структурни звена на института, да представят убедителни и безспорни аргументи за необходимостта от промяната.

Предложение 3: Към Проекта за изменение и допълнение и Мотивите към него да бъдат приложени всички съотносими документи (становища, анализи, отчети на експерти по компегтентност), доказващи необходимостта от закриване на сектор „Психологично осигуряване на структури в гр. София“ и Библиотеката на ИП-МВР, както и такива, указващи кое структурно звено на института ще е ангажирано с психологичното осигуряване на структури, намиращи се в административно-териториални области Софийска и София-град.

Обосновка: С актуалните структура и щат на ИП-МВР в голяма степен е постигнат баланс в щатното окомплектоване на секторите и в тяхната натовареност; определени са дейностите, които се изпълняват от отделите и секторите; в длъжностните характеристики е указано и мястото, където служителите от сектор ПОСС изпълняват служебните си задължения в съответствие с дейностите по чл. 51, ал.1 от ЗМВР.  Досега това позволява да се използва максимално капацитета на компетентни служители, като при необходимост някои конкретни задачи се осъществяват целево от екипи, формирани на функционален или териториален принцип. Целенасочено и последователно са полагани усилия за подобряване на организационния синхрон и качеството на работата във всички направления на дейност в института. До настоящия момент в отчети и анализи не са изразявани предложения и причини, които да изискват промяна в структурата. В процеса на изготвяне на нови Правилници през 2017г. и 2020 г. също не са давани препоръки за преструктуриране.

            В случай, че Предложения 1, 2 и 3 не бъдат възприети и е задължително в ИП-МВР да се извърши структурна промяна, имам предложения конкретно свързани с публикувания текст на правилник. Коментарите ми са в контекста на предположението, че са спазени правилата и експерти от ДЧР, ДПНД, ДПУБ са представили своите становища по проекта на Правилник за устройството и дейността на Института по психология на МВР. Допускам, че техните бележки и препоръки са взети предвид и текстовете на публикувания за обществено обсъждане Правилник съдържат максимално прецизирани формулировки и са приведени в съответствие с актуалната законова регламентация на дейността на института в ЗМВР. Предполагам също така, че разпоредбите достатъчно добре кореспондират с новата концепция за развитие на института и със смисъла на предлаганата промяна, ако това е дискутирано между вносителите на проекта и хората, които са ги съветвали.

 

19 януари 2024 г. 15:15:23 ч.
Ani_Kerelska

Предложения - продължение 1

Предложение 4. Проектът на Правилник и Мотивите към него да бъдат върнати на авторите им за повторно преразглеждане, по-задълбочено обмисляне, преработване, прецизиране в съдържателно отношение и по-убедително аргументиране по какъв начин чрез промяната ще се постигне оптимизация и ефективност.

Обосновка: 1. Преработването на Проекта и внасянето на повече яснота ще дадат възможност всички заинтересовани и засегнати страни да бъдат информирани за реалните мотиви за реформа, да вникнат в смисъла и същността на предлаганата ключова промяна, по-лесно да я приемат и впоследствие да участват в осъществяването й. Липсата на аргументация относно необходимостта от промяна би ограничило нейното пълноценно и ефективно прилагане и би затруднило поставянето на една солидна основа, върху която може да се надгражда. Това ще окаже влияние и върху реалната оптимизация на процесите и осигуряването на стабилност за постигане на очакваните резултати съобразно т. 4 от Мотивите. 2. Необходимо е отново да се направи преглед по отношение коректността, синхронизацията с други нормативни актове и прецизността на някои формулировки, за да се избегнат създадените предпоставки за обжалване и възникване на затруднения при прилагането на разпоредбите в правилника. 3. Документът Мотиви е непрецизно изготвен, което веднага се забелязва (в „т. 1 Причини, които налагат приемането:“ има абзац, неотговарящ на общите изисквания за оформяне на документи в МВР по отношение на разстоянието на редовете – вероятно е копиран от някакъв източник или не е оформен технически).

Предложение 5: В Мотиви към Проект на правилник за устройството и дейността на ИП-МВР да бъдат изложени реалните мотиви за съкращаване на отдели „Професионална психодиагностика“ и „Оперативна психология“.

Обосновка: В публикуваните за обществено обсъждане Мотиви към Проекта не са отразени никакви мотиви за премахването на отдели „Професионална психодиагностика“ и „Оперативна психология“. Не са посочени факторите и критериите, по които е направена оценка. Липсва обосновка относно причините, довели до извода, че тези два отдела не функционират ефективно, и какво предпоставя необходимостта от въвеждането на нов модел на организация, управление и контрол. От създаването на двата отдела до настоящия момент в нито един доклад или отчет-анализ не е направен извод или препоръка, че се налага преструктуриране, защото изпълнението на дейностите не е ефективно или се затруднява изпълнението на поставените приоритетни задачи.

Предложение 6: В Мотиви към Проект на правилник за устройството и дейността на ИП-МВР да бъдат изложени мотивите за преобразуването на сектор „Методи за психодиагностика“ в отдел „Методи за психодиагностика“.

Обосновка: В публикуваните за обществено обсъждане Мотиви към Проекта не е отразена никаква аргументация за преобразуването на сектор „Методи за психодиагностика“ в самостоятелна структурна единица без да е направена съществена промяна в извършваните дейности. Ще се внесе яснота относно новата визия за работата на този отдел, как ще се облекчат процесите на управление, контрол и методическо ръководство, както и причините да няма промяна в извършваните дейности. Идеята за отделяне на сектор „Методи за психодиагностика“ в самостоятелно звено датира от много години. Ако желанието на авторите на Проекта е да я реализират, то тогава е резонно да я представят след по-задълбочено обмисляне, като се очертаят точно и ясно параметрите на извършваните дейности.

19 януари 2024 г. 15:16:28 ч.
Ani_Kerelska

Предложения - продължение 2

Предложение 7: В Мотиви към Проект на правилник за устройството и дейността на ИП-МВР да бъдат изложени основанията да се счита, че с обособяването на двата нови отдела „Приложна психология“ и „Териториални структури“ ще се постигне оптимизиране и облекчаване на процесите по управление, контрол и методическо ръководство при изпълнението на дейностите съобразно чл.51, ал. 1 от ЗМВР.

Обосновка: Отсъстват аргументи в подкрепа на т. 4 от Мотивите, че конкретно чрез обособяването на тези отдели на практика процесите по управление и контрол във всеки от тях ще бъдат облекчени, предвид извършваните дейности съобразно чл.51, ал. 1 от ЗМВР. Изпълнението на една от дейностите е задължение на служители от отдели „Приложна психология“ и „Методи за психодиагностика“, които се ръководят от двама равнопоставени началници – по какъв начин, според авторите, се постига „оптимизиране“ и „облекчаване“ на процесите по управление, контрол и методическо ръководство, вкл. при съвместно отработване на задачи.

Предложение 8: В Мотиви към Проект на правилник за устройството и дейността на ИП-МВР да бъдат преформулирани или да се изложат нови мотиви за закриването на Библиотеката в ИП-МВР.

Обосновка: Използването на „Наблюдава се“, „вероятно“ и „избор на заглавия“ е несериозна и несъстоятелна аргументация. Както и напр. следния контрааргумент – „След провеждането на всеки Панаир на книгата в електронните медии излизат статии със статистика за изключително повишеното търсене на книги на хартиен носител“. Мотивите звучат неубедително, защото библиотеката съществува още от създаването на Института през 1971 г. (инф. от архивни документи). В нея се съхранява специализирана литература в различни области на психологията – книги, учебни помагала, сборници, статии, публикации във връзка с изследвания, направени в МВР през годините. Информацията в тях може да се използва при актуални научно-приложни изследвания, при необходимост от обзор по някаква конкретна тема или при обучение на новоназначени психолози. През годините бивши и настоящи служители на института са решили и са предоставили екземпляри от свои книги, някои от които са изчерпани като тираж и едва ли може да бъдат намерени в електронен вариант. Резонно е да се потърси начин да бъдат съхранени избрани книги от наличния библиотечен фонд, както и да се намери вариант за оптимизация чрез модернизиране. Например, през работа по проекти; използване възможностите за поетапно планиране на задачи по дигитализация по линия на План за развитие на ЧР, Стратегическа цел 3, т. 3.5., с конкретни срокове, очаквани резултати и отчетност по изпълнението на дейностите. Поставянето на подобна цел за реформа би стимулирало служителя, отговарящ за поддържане на библиотеката, да предлага различни мерки за оптимизиране на работата, както и би повишило интереса на потребителите към съдържанието на библиотечния фонд.

19 януари 2024 г. 15:17:10 ч.
Ani_Kerelska

Предложения - продължение 3

Предложение 9. В чл. 7 и чл. 9 (1) на Проекта за Правилник да се създадат нови точки с текст „психологична профилактика в структурите на МВР с цел превенция на професионалния стрес“.

Обосновка: 1. В Проекта на Правилник са направени абсолютно същите пропуски, за които е критикувани действащия в момента Правилник и които са посочени като основания за изготвянето на нов. От предложените текстове е видно, че също не се постига синхронизиране с актуалната законова регламентация на дейността на института в ЗМВР, определена в чл. 51, ал. 1, т. 5 от ЗМВР, защото тук отново не е определено структурното звено, което да изпълнява дейност „психологична профилактика“. 2. Не са взети под внимание предложенията за включване в Правилника на текст, свързан с тази дейност, направени в ДЗ на началници на сектори и отдели в ИП-МВР във връзка с поставена конкретна задача за изготвяне на предложения относно изменения и/или допълнения в дейностите, регламентирани в Правилник за устройството и дейността на ИП-МВР.

Предложение 10. В чл. 9 (1) на Проекта за Правилник да се създаде нова точка с текст „изследвания за установяване на психологична пригодност за държавна служба“

Обосновка: 1. В дългогодишната практика на ИП-МВР се е наложил принципът за „екипност“ като един от основните в психологичната работа (и не само в нея), което позволява гъвкав подход и максимално ефективно използване на човешкия ресурс. Чрез включването в екипи за провеждане на такива изследвания на служители от отдел „Териториални структури“, които притежават по-специфични експертиза, познания и практически опит, ще се даде възможност за увеличаване на капацитета на института да работи по изследванията за установяване на психологична пригодност за държавна служба. Използването в максимална степен компетентността на психолозите, както и ефективното планиране и управление на работните процеси, би гарантирало качество в работата. 2. До момента служител от отдела е включван в целево сформиран екип по конкретна заявка за изследване за установяване на психологичната пригодност. 3. Всички психолози в отдела са обучени и участват в психологичните дейности по конкурсите, съобразно Наредба № 8121з-344/2014 г. Едно от специфичните изисквания към кандидатите за назначаване на държавна служба е да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР (приложение № 3 към наредбата).

Предложение 11: В чл. 10 от Проекта на Правилник да се създаде нова точка 12 със следния текст „контрол по прилагането на дейностите по т. 1 и т. 2“

Обосновка: Механичното преструктуриране на сектор „Методи за психодиагностика“ в отдел без промяна в дейностите показва незадълбоченост, а някои разпоредби дават възможност за различни тълкувания и двусмисленост. Прецизирането на разпоредбите в чл. 10 ще спомогне за изясняване на концепцията на авторите относно преструктурирането. Чрез точно регламентиране и определяне на конкретни дейности, които извършва отдел „Методи за психодиагностика“, ще се открои и подчертае тяхната специфичност, уникалност, необходимост от запазването им и ще се акцентира върху методическите и контролни функции на специалистите по линия на четирите основни направления на дейност – криминална психология, консултативна психология, професионална психодиагностика, обучения. Според този нов подход в отдела трябва да работят специалисти с експертиза във всяко от изброените направления. Следвайки логиката, във връзка с изпълненото по дейностите по т. 1, 2, 3, 7 служителите от отдела да имат задължение да оказват методическа помощ, да обучават, да проследяват как се прилагат в практиката и да осъществяват контрол, вкл. чрез включването им в състава на комисиите по супервизия по чл. 17 (3) от публикувания Проект. 

19 януари 2024 г. 15:18:13 ч.
Ani_Kerelska

Предложения - продължение 4

Предложение 12: Да се прецизира като цяло текста на чл. 10, т. 11 в Проекта на Правилник.

Обосновка: Според текста, отдел „Методи за психодиагностика“ извършва методическа помощ на всички структурни звена в института във връзка с изпълнението на дейности, които са регламентирани само на отдела – напр. т.1, 2, 3. Тоест служителите на отдела сами на себе си оказват методическа помощ, защото в другите структурни звена не са регламентирани такива?!?! Необходимо е тази разпоредба да се прецизира.

Предложение 13:  Да се направи повторен преглед на текстовете в Проекта за правилник и обсъждане, с цел прецизиране и недопускане дублиране на дейности, вкл. и по отношение на извършване на методическа помощ.

Обосновка: Задължение на авторите на Проекта е неговото съгласуване с експерти, които са длъжни да го прилагат ежедневно. Според представения текст на Проект изглежда, че се допуска дублиране напр. на „индивидуални психодиагностични изследвания за нуждите на МВР“ и „методическа помощ на останалите структурни звена в ИП-МВР във връзка с изпълнението на дейностите от т.1-5“ и „методическа помощ на всички структурни звена в ИП-МВР във връзка с изпълнението на дейностите по т. 1-9“. Според чл. 8, т.1 и т. 7 и чл. 10, т. 5 и т. 11 тези дейности са ангажимент на служителите от сектор „Психодиагностични изследвания“ към отдел „Приложна психология“ и от отдел „Методи за психодиагностика“. До момента сектори „Психодиагностични изследвания“ и „Методи за психодиагностика“ са в отдел „Професионална психодиагностика“. Служителите често работят съвместно напр. при отработване на конкурс с много кандидати и с малък срок за приключване на конкурсната процедура. Процесите на управление, контрол и методическо ръководство са облекчени. По-лесни, бързи и навременни са: комуникацията, организацията, разпределението на задачите, процесът на взимането на решение по повод възникнали служебни казуси, изготвянето на становища и документи, свързани с професионалната психодиагностика. При позиционирането на тези дейности в два отдела ще се затрудни планирането; организацията ще е по-бавна, ще се удължи пътя и времето за доклад, съгласуването е от двама началници на равнопоставено място в служебната йерархия, както и осъществяването на контрол; създават се затруднения в оперативността при взимане на решение по казуси, отговорността се „размива“. В този контекст очакваните резултати от прилагането на промените съгласно т. 4 от Мотивите за проект на правилник е възможно да не бъдат постигнати по отношение „облекчаване процесите по управление, контрол и методическо ръководство“.

Предложение 14: Наименованията на отдел „Териториални структури“ и секторите към него да бъдат променени – напр. „Психологично осигуряване на структури на МВР“, „Звена за психологично осигуряване на структури на МВР“, „Психологични звена“.

Обосновка: 1. Наименованията би трябвало да са информативни и да указват с какво е свързана дейността в конкретната структурна единица, без значение на кого се харесват или не се харесват. Предложените имена не показват идентификация и принадлежност; в някаква степен може да се каже, че дори обезличават и са проява на неуважително отношение спрямо звена с 30-годишна история. Нищо не подсказва, че се извършва експертно-психологична работа и ако хората не разполагат с правилника, където са разписани дейностите, наименованията биха им прозвучали като на звена за административни услуги - напр. сектор Варна към отдел „Териториални структури“ при ИП-МВР (в структурата има и отдел „Административен“). 2. По отношение на наименованията на секторите – доколкото ми е известно няма норматив каква да е дължината на името. 3. Що се касае до коректното и правилно изписване на имената на секторите, в случай че останат в този вид - предлагам да бъде поискано компетентно становище от експерти на ДКИАД дали са спазени правилата за изписване на кавички при имена, означаващи собствени названия (според актуални справочници за българския език пунктуационния знак кавички се употребява когато собствените имена са приложения в рамките на словосъчетания).

 

 

19 януари 2024 г. 15:18:40 ч.
Ani_Kerelska

Предложения - продължение 5

Предложение 15. В чл. 5 (4) да се създаде нова т. 7 с текст „сектор София и Главни дирекции на МВР“ (или с друго наименование)

Предложение 16: В чл. 9 (2) да се създаде нова т. 7 с текст „сектор София и Главни дирекции на МВР“ – административно-териториалните области Софийска и София-град, Главни дирекции на МВР и техните териториални звена“

Обосновка: Предложение 15 и Предложение 16 са в синхрон и изпълнение на т. „2 Цели, които се поставят:“ и т. „4 Очаквани резултати от прилагането:“ от Мотивите и следват възприетите принцип и логика за определяне на райони на действие на секторите към предвидения в проекта на Правилник нов отдел „Териториални структури“. Кореспондират с ПУДМВР. Ще се коригира пропускът с определяне на онези структурни звена, които ще са с район на действие в София-град и Софийска област, освен ако аргументът „по подразбиране“ се прилага и внася достатъчно яснота. Предложеният в т. 7 сектор ще е приемник на сектор ПОСС и ще е ангажиран с психологичното осигуряване на структурните звена на МВР в гр. София, вкл. териториалните звена на Главните дирекции, което вече е канализирано като работа, организация и взаимоотношения.

19 януари 2024 г. 20:10:24 ч.
ivan_ivanov13

Предложение

Отдел "Териториални структури" да запази сегашното си наименованието:

отдел "Оперативна психология"

19 януари 2024 г. 21:04:02 ч.
johndoe789

предложения

1. Така формулирани имената на отделите, а и на секторите, не описват ясно функциите на служителите работещи в тях. Предложението ми е отдел "Териториални структури" да се преименува на"Психологично осигуряване на регионалните структури на МВР", отдел "Приложна психология" да се преименува на "Специализирани психологични дейности". Мисля, че така най-коректно и точно се описва дейността в тези звена.2. Да не се премахва сектор ПОСС, а ако наистина се окаже толкова наложителна тази щатна промяна, сектора да се преименува на "Психологично осигуряване - София" и да бъде преместен под шапката на отдел ПОРСМВР. Служителите от сектора ще осигуряват нуждите на поделенията на всички главни дирекции, столичните дирекции, ОДМВР - София, НИК, а защо не и на административните дирекции на МВР, със седалище столицата и Софийска област.3. Институт без библиотека под някаква форма не може да съществува. Вярно е, че дигитализацията е бъдещето и поради тази причина могат да се обособят 3-4 компютъра, с абонаменти към международни научни мрежи, други дигитални библиотеки, издания и т.н. Морално остарелите единици могат да се премахнат да, но нека да има и някоя друга хартиена книга, така заради естетиката дори ако щете.