Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С предложените изменения и допълнения на Наредба № 1 от 2007 г. за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се осигурява практическото приложение на въведените със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.),  Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 60 от 2023 г.) и  Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 84 от 2023 г.) нови разпоредби, както и съответствие с действащата нормативна уредба от по-висока степен, относима към дейността по водене и съхраняване на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.   

С приетите промени в Търговския закон се създава уредба на нов вид търговско дружество – дружество с променлив капитал, и се допълва регламентацията относно подлежащите на обявяване актове в производствата по несъстоятелност и стабилизация.

С приетите изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари се въвеждат нови изисквания към подлежащите на вписване данни за действителните собственици на лицата, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 


Дата на откриване: 20.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 януари 2024 г. 19:43:11 ч.
poptolev-tn

Промяна във възнагражденията на вещите лиц назначавани от ТР и РЮЛНЦ

Предлагам да се промени текста на чл. 129, ал 1, както следва:

Вариант 1: „(1) Възнаграждението на вещото лице се определя на база отработен час. За всеки отработен час се заплаща възнаграждение в размер на 3 % от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагането на експертизата.“

Вариант 2:

(1) Възнаграждението на вещото лице се определя на база отработен час. За всеки отработен час се заплаща възнаграждение в размер определен в чл. 24, ал. 1 на Наредба № Н-1 на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнаглажденията на вещите лица.“Тошко Поптолев