Обществени консултации

Постановление на МС за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

Съгласно Договор между „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и българската държава (сключен след Решение на Министерския съвет и в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка), „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя на пътниците железопътни транспортни услуги по всички линии на републиканската железопътна мрежа, като поема задължение за превоз по всяка една от тези линии, както и тарифно задължение. За изпълнение на посочената услуга, държавата, чрез Министерството на финансите, предоставя бюджетни средства под формата на компенсации за изпълнение на посочените задължения – съгласно чл. 13 от Договора, дружеството получава възнаграждение (субсидии) за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за изпълнение на задължението за превоз, и компенсации за изпълнение на тарифното задължение (за безплатни и по намалени цени пътувания на определени с нормативни актове категории пътници).

В Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г. (чл. 10, ал. 3) е предвиден нов, различен от досегашния ред за предоставяне и отчитане на субсидиите от централния бюджет за изпълнението на обществената превозна услуга за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД – предвижда се това да става чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. „Субсидиите от централния бюджет за изпълнението на обществена превозна услуга – превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт за „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, се предоставят и отчитат при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач, чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да предприеме действия за привеждане на договора в съответствие с разпоредбата“.
 
Нашето предложение е постановлението в тази му част да бъде изменено и да бъде възстановен досегашният ред (преди постановлението) за предоставяне и отчитане на субсидиите от централния бюджет за изпълнението на обществената превозна услуга за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Досегашният ред създава добри гаранции и предпоставки за правилното разходване на средствата. Осъществява се и необходимият контрол от страна на Министерството на финансите, без да се правят нарочни искания за корекции по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Новият ред за предоставяне и отчитане на средствата, поради необходимостта от нарочни корекции по бюджета на министерството, ненужно ще забави и възпрепятства предоставянето на средствата. В същото време, навременното предоставяне на средствата за железопътния превозвач, в целия им размер, е от съществено значение за дейността му и преди всичко за предоставянето на качествена услуга.
           
На следващо място, съгласно чл. 10, ал. 3 от Постановлението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва в срок един месец от обнародването му в „Държавен вестник“ да предприеме действия за привеждането на договора, сключен с „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД в съответствие с разпоредбата. Следва да се има предвид, че договорът е нотифициран пред службите на Европейската комисия, с изричното посочване в него на основните функции на министъра на финансите по предоставяне и отчитане на субсидията за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Това е така и защото министърът на финансите е националния орган, който отговаря за наблюдението, координацията и прозрачността на държавните помощи. В тази връзка, всяка промяна в разпоредби на договора от гледна точка на отпадане на функции на министъра на финансите, по наша преценка е възможно да не се отрази положително на нотифицирания пред Европейската комисия договор, включително и по отношение на държавните помощи.
 
Лице за контакти:
Иван Иванов;
Директор на дирекция "Финанси" в МТИТС
Тел.: 02/9409 452;


Дата на откриване: 23.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари