Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за насърчаване на инвестициите

С предложенията за промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са отразени промени в Общия регламент за групово освобождаване, като някои текстове са прецизирани за съответствие с разпоредбите на регламента – основно са прецизирани текстове от ЗНИ, които съдържат позовавания на отделни разпоредби от чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 с оглед последното му изменение от 23.06.2023 г.

С промените в ЗНИ се предлага също разграничаване на  финансовите мерки с оглед приложимостта на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C 262/01).

Причините за необходимостта от подобно разграничение се състоят в същността на самите мерки. Така например придобиването на недвижим имот или на ограничено вещно право върху имот, както и финансовото подпомагане на изграждането на техническа инфраструктура попадат в приложното поле на Известието на Комисията и са в т.нар. „режим непомощ“, което не предполага съответствие с изискванията на Регламент № 651/2014.

 

Коментари по публикуваните документи могат да се изпращат до 14.01.2024 г. на следния e-mail адрес: r.tueva@mig.government.bg.


Дата на откриване: 30.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари