Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Настоящият проект на акт за изменение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО) е изготвен в подкрепа на политиките, които Министерството на образованието и науката прилага за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030), включително в Приоритетна област 9 „Ефикасно управление и участие в мрежи“.

Съществуващите към момента регламенти в ПУФРУО не осигуряват в пълна степен условия за осъществяване на посочените цели. Установена е необходимост акцентът в контролната дейност на РУО да се фокусира върху ефективността на училищните политики за повишаване резултатите от обучението и качеството на предлаганото образование, като се минимизира формализмът в управлението.

Предложените изменения и допълнения ПУФРУО ще подпомогнат дейността на РУО да се осъществява при съблюдаване на принципа на партньорство и съгласуваност за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030), както и да бъде съобразена в по-висока степен с обществените очаквания – повишаване ефективността на училищните политики, свързани с резултатите от обучението, възпитанието и социализацията, и с напредъка на децата и учениците.


Дата на откриване: 29.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари