Обществени консултации

проект на Заповед за изменение и допълнение на нова Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания

В резултат на прецизен анализ на натрупаната до момента практика от прилагането на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания, утвърдена със Заповед № 0023-2511/11.06.2019 г. на изпълнителния директор на АХУ, на основание чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, е констатирано, че много от условията, заложени в документа, създават затруднения при кандидатстването, оценяването и реализирането на целевите проекти от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

С цел увеличаване на мотивацията на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания да кандидатстват по Програмата за финансиране на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, както и предприемането на мерки и действия в посока опростяване на формулярите за кандидатстване, възниква необходимост от промяна на горепосочената Методиката и на документите, определящи процедурата за финансиране. В тази връзка, е установено за целесъобразно и обосновано да бъде утвърдена изцяло нова Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания (Методиката), ведно с всички приложения, неразделна част от нея.

С новата Методика се постига улесняване процеса на кандидатстване, чрез намаляване на административната тежест и стимулиране на по-широк кръг от специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания да кандидатстват с целеви проекти за финансиране. Постига се също и подобряване на качеството на Методиката и работата с нея от страна на АХУ и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, чрез улесняване процеса на оценяване, класиране на одобрените проекти и тяхното финансиране, което води до повишаване на интереса към Методиката, респективно на ефективността от реализацията ѝ.

 


Дата на откриване: 3.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 5.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 февруари 2024 г. 14:44:28 ч.
НАСО_София

Предложения от Национален алианс за социална отговорност:

Предложения:

1. Промяна името на Методиката, както следва: Методика за финансиране на целеви проекти на работодатели на хора с увреждания

2. Основни критерии за оценка на проектите да бъдат:

- брой работещи хора с увреждания през последните 3 месеца към датата на кандидатстване;

- брой на новоразкритите работни места за хора с увреждания при изпълнение на проекта;

- основен критерий за определяне размера на финансирането по проекта да бъде общия брой на работните места за хора с увреждания преди стартиране на проекта + създадените новоразкрити работни места за хора с увреждания по време на проекта;

3. Обединяване на конкурсите за проекти със стопанска и социална насоченост към един общ конкурс, за осигуряване и увеличаване на броя на работните места за хора с увреждания.

05 февруари 2024 г. 13:37:27 ч.
uniontpk

Становище на Национален съюз на трудово-производителните кооперации

          Здравейте колеги,

          Във връзка с представения за обществено обсъждане  проект на Методика на АХУ за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, от името на Председателя на НС на ТПК Ви изпращам становището на НС на ТПК и предложенията за допълнения към отделни членове и точки от Методиката.

Предложеният проект на АХУ за нова Методика за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и приложенията към нея значително облекчават условията за кандидатстване за отпускане на средства, поради което по принцип я подкрепяме.

Получихме предложения от членуващите в НС на ТПК специализирани кооперации на хора с увреждания, които обобщихме и предлагаме на Вашето внимание с цел да бъдат включени в окончателния вариант на Методиката.

Предложенията ни са следните:

 1. В чл.6 /2/ т.2, минималното изискване за собствено участие по проектите със стопанска насоченост по Глава трета да стане 5%, каквото е и изискването за проектите със социална насоченост по Глава втора. Намаляването на собственото участие по тези проекти от 10 % на 5% ще бъде стимул за създаване на по-облекчени условия за работа на хората с увреждания и подкрепящия персонал в трудовия процес.
 2. В чл.7/2/ т.2 – да се добавят и почивни бази за хората с увреждания и подкрепящия персонал, включително ремонт, и саниране.
 3. В чл.7/2/ т. 4 и т. 5 да се добави накрая „или кооперация“ и да се поясни в т.5 какво се има предвид „за подобряване управлението“. Предложението е да се включат следните подобрения, свързани с управлението на специализираното предприятие или кооперация:  
 • Софтуерни продукти и въвеждане на компютърни мрежи за ефективна отчетност и комуникация;
 • Чуждоезикова подготовка или ползване специализирана ангажираност на лице с чуждоезикова квалификация;
 • Ползване на консултантски и други специфични услуги като ползване на психолози, анализатори, специалисти за изучаване на добри практики и др.
 • Изработване поддръжката на актуални сейфове;
 • Осигуряване на по-добри и приятни условия за отдих, почивка и спорт на хората с увреждания и подкрепящия персонал чрез облагородяване на терените около сградите, в които работят, с градинки, цветя, дървета, шадравани, спортни площадки и други.
 1. В чл.8/1/ срокът за изпълнение на проектите със стопанска насоченост да стане по-дълъг, например до 10 месеца, за да има възможност да се изпълняват по-значими проекти.
 2. В чл.9 /1/ т.2 за проекти със социална насоченост сумите да не се включват към помощта “de minimis“, тъй като съгласно Регламент № 1407/2013 г. би следвало социалните разходи да се изключват от определения в евро таван на минималните държавни помощи.
 3. Чл.9/1/ т.4 и т.5 - да не се прилагат за проекти със социална насоченост.
 4. В чл.14/1/ т.1 и т.5 да се изясни има ли се предвид финансиране на проекти по Глава втора за закупуване и монтаж на асансьорна уредба, предвид на това, че асансьорите преобладаващо са с повече от 50 годишна експлоатация и имат нужда от подмяна с нови.
 5. В чл.14/5/ след думите “фасади и покриви на сгради“ да се добавят и “асансьори“.
 6. В чл.14/7/ да се добави и финансиране на последващи сертификационни одити или поне одит за ресертификация, както и подготовка на кадри за вътрешни одитори.
 7. В чл.18 /1/ т.1 да се добави т.1.5 със следното съдържание: “Ако кандидатът е получил субсидия по глава 2 на Методиката за последните три години и успешно е приключил проектите – 2 точки“.