Обществени консултации

Инструкция за изменение на Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и ...

С проекта на Инструкция за изменение на Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването се цели привеждане на посочения нормативен акт в съответствие с актуалната правна уредба в областта на защитата на личните данни. Предлаганите промени целят отмяна на препращането към правни норми, които вече не са действащи, като напр. Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (отм. ДВ, бр. 43/2018 г.).

Прекият очакван резултат от предлаганите промени е осигуряване на пълно нормативно съответствие в национален план и гарантиране на произтичащата от това правна сигурност.


Дата на откриване: 4.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари