Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

В областта на проектирането, изграждането и техническата експлоатация на канализационните системи действат изискванията на множество актове на европейското техническо законодателство. Действащите изисквания на европейското и националното законодателство са в непрекъснат процес на промени с оглед постигането на все по-високо поставяните цели на европейско ниво за опазване на околната среда, опазване на водите и водните обекти от замърсяване и безопасното оползотворяване и обезвреждане на получаваните утайки и отпадъчни продукти при експлоатацията на канализационните системи и при пречистването на отпадъчните води. За периода на действие на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. са настъпили множество промени и в европейските стандарти за проектиране, изграждане и техническа експлоатация на канализационните системи. Проектът е изготвен въз основа на експертен преглед и анализ на необходимостта от актуализиране на изискванията на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за постигане на съответствие с изискванията на европейското техническо законодателство и европейските стандарти и при съобразяване с националните условия на прилагане, натрупания практически опит и установените проблеми.

 


Дата на откриване: 5.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 5.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 февруари 2024 г. 13:18:28 ч.
kiip

Коментар и предложение на Национална професионална секция "Водно строителство" на КИИП:

1. Чл.15а (1) коментарът ни е, че при изработване на проектната документация, „годината на въвеждане в експлоатация” е относително понятие и би довело до множество конфликти между проверяващите органи и проектантите.

(2) е записано „По-голямата сума от трите водни количества за случаите по ал.1 определя оразмерителната година”. В ал.1 са посочени само 2 случая.

2. Предлагаме в чл. 32 да се запази старият текст „максимално средногодишно водно количество с обезпеченост 1 %“