Обществени консултации

Инструкция № 245 за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство на предтактическо и тактическо ниво

С Наредба № 19 от 6.07.2023 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (обн., ДВ, бр. 61 от 2023 г.) (Наредба № 19) са въведени стратегическо, предтактическо и тактическо нива на управление на въздушното пространство.

С наредбата се цели приемане на мерки на национално ниво за осигуряване изпълнението на Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията от 23 декември 2005 година за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство.  С нея се допълват дейностите, отговорностите, структурата и състава на трите нива, приложими в Република България.

Съгласно чл. 9 от наредбата Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство (ЦПРВП) е определен като орган на предтактическо ниво, а съгласно чл. 19 Центърът за координиране използването на въздушното пространство (ЦКИВП) е определен като орган на тактическо ниво.

С цел осигуряване на хармонизирани правила и процедури за работа на предтактическото ниво и на тактическото ниво, чл. 17 от наредбата изисква министърът на транспорта и съобщенията, съгласувано с министъра на отбраната, да издаде инструкция за устройството, функциите и дейността ЦПРВП и на ЦКИВП. В съответствие с § 4 от Заключителните разпоредби на наредбата всички актове и документи, предвидени в нея, се издават не по-късно от 180 (сто и осемдесет) дни след датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

В изпълнение на посочените разпоредби е изготвен проект на Инструкция № 245 за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство на предтактическо и тактическо ниво.

Към момента има действащи две отделни инструкции, уреждащи дейността съответно на ЦПРВП и на ЦКИВП – Инструкция № 24 от 17.09.2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България и Инструкция № 25/1.11.1999 г. за структурата и правилата за работа на Центъра за координиране използването на въздушното пространство на Република България, за които се предвижда да бъдат отменени с новата обща инструкция.

В проекта на Инструкция № 245 за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство на предтактическо и тактическо ниво са разписани процедури в съответствие с актуалните изисквания съобразно приетата през 2023 г. Наредба № 19. С предвидените текстове се осигурява ефективно планиране, разпределение и използване на въздушното пространство и се изисква събиране на статистически данни за изготвяне на анализи и доклади с цел оптимизиране на използването му. Определени са конкретни процедури за анализ и обработка на постъпили заявки за използване на управляеми структури на въздушното пространство, които са публикувани в сборника AIP на Република България или създадени със съобщение NOTAM. Предвидени са необходимите процедури във връзка с изготвяне на План за използване на въздушното пространство и на неговата актуализация и съответно разпространение му до всички ползватели на въздушното пространство. Установени са процедурите за управление на въздушното пространство на тактическо ниво за активиране или деактивиране на структурите на въздушното пространство съгласно План за използване на въздушното пространство, изготвен на предтактическо ниво, за взаимодействие с Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, за създаване и активиране на ad-hoc зони, в които да се извършват неотложни дейности, както и по отношение на координация в реално време за извършването на дейности по използването на въздушното пространство.

 

Лице за контакт:
Иво Борисов Иванов,
Главен инспектор в отдел „Аеронавигационно осигуряване, търсене и спасяване“
Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация"
Телефон: 02 937 1007
E-mail: ibivanov@caa.bg

 


Дата на откриване: 9.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 февруари 2024 г. 13:17:30 ч.
Doktor HIKS

Предложения за подобряване на инструкцията - част 1

За прецизиране на текстове в предложения проект на Инструкция № 245 от ………….. 2024 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство на предтактическо и тактическо ниво предлагам да се разгледат предложения в три направления – технически, правописни и граматически грешки;  необходимост да се добавят липсващи думи или части от изречения; отстраняване на логически противоречия.

По отношение на технически, правописни и граматически грешки:

 • В чл. 5, ал. 1, т. 3 след думата „координатори“ да се добави думата „по“ – така е изписано наименованието в сайта на ГД ГВА;
 • В чл. 5, ал. 1, т. 4 думите „щурман координатор“ да бъдат заменени с думите „щурман-координатор“;
 • В чл. 14, след думата „ПИВП“ да се добави „/АПИВП“, тъй като отпадането на необходимостта е възможна и при действие на актуален ПИВП;
 • В чл. 19, т. 1, б. „б“, второ тире думите „координатори въздушно обслужване“ да бъдат заменени с думите „координатори по управление на въздушно движение“, а тирето и съкращението „КВП“ да бъдат заличени, тъй като не се използва като съкращение в цялата инструкция – термина „координатор по УВД“ е точния термин, който следва да се използва в инструкцията;
 • В чл. 22, ал. 1, т. 1 да се заличат думите „на предтактическо ниво“, тъй като актуализацията може да се осъществява и на тактическо ниво в деня на операциите;
 • В чл. 51, ал. 2, съкращението „MAUR“ да се постави в скоби и пред него да се добави пълния текст на съкращението „Military Airspace Use Request“, докато в чл. 52 накрая да остане само съкращението „MAUR“;
 • В раздел трети в заглавието думата „със“ да се замени с буквата „с“.

01 февруари 2024 г. 13:18:07 ч.
Doktor HIKS

Предложения за подобряване на инструкцията - част 2

По отношение на необходимостта от добавяне на липсващи думи или части от изречения:

 • В чл. 6, ал. 3 след думите „ръководителя на ЦПРВП“ да се добави запетая и словосъчетанието „а от гражданския сектор на ЦПРВП са подчинени на заместник-ръководителя на ЦПРВП, когато изпълнява задълженията на ръководител на ЦПРВП по реда на ал. 4“ – добавката на този текст осигурява функционирането на ЦПРВП, когато зам.-ръководителя замества титуляра или изпълнява функциите на ръководител (при вакантна длъжност);
 • В чл. 6, ал. 4, накрая в изречението да се добави „или когато длъжността е вакантна“ – дълги години нямаше назначен титуляр за Ръководител на ЦПРВП от състава на центъра. При предложения текст в проекта на инструкция излиза, че зам.-ръководителят на ЦПРВП не може да изпълнява задълженията на Ръководител на ЦПРВП когато длъжността е вакантна. В този случай ЦПРВП остава без ръководство и действията на заместника като ръководител са незаконни;
 • В чл. 8 не е предвидено ЦПРВП да включва в ПИВП/АПИВП „ad-hoc” опасни зони, които не са минали през СУВП но са публикувани в НОТАМ съобщение съгласно изискванията на чл. 63 и чл. 64 от Наредба 19 (от 06.07.2023 г.). Това е казус, при който се действа при специални операции, които са с продължителност по-голяма от едно денонощие, продължават в следващите дни и следва да бъдат планирани в ПИВП на предтактическо ниво. Те могат да продължат до 10 работни дни или по-малко, което изключва възможността да се мине през СУВП. Предлагам да се включи текст, който да позволява на ЦПРВП да включва в ПИВП/АПИВП и „ad-hoc” опасни зони съгласно информацията в публикуваното НОТАМ съобщение;
 • В чл. 9, ал. 1 и ал. 2 всички структури на ВП следва да се описват в единствено число, както е описано в чл. 22 и 23 на Наредба 19. Следва да се добави като последна т. 8 „ad-hoc опасна зона на тактическо ниво“ в ал. 1, както е записано в чл. 22 на Наредба 19. В ал. 2 на чл. 9 след опасна зона следва да се добави запетая и думите „ad-hoc опасна зона“. В ал. 1 в т. 5 думата „управляема“ следва да се заличи. В ал. 1 и 2 думите „Структури“ да се заменят с „Управляеми структури“;
 • В чл. 55 ал. 3 е предвидено да се уведомява с копие ВВС, когато се отправя искане за създаване на нова управляема структура. След „управляема структура“ да се добави „на въздушното пространство“ – както е записано заглавието на Раздел I на Глава трета в Наредба 19. Но за да не излиза, че се нарушава основен принцип в армията – единоначалието, следва да се иска разрешение по команден ред от Командира на ВВС. В КВВС са двама от членовете на СУВП и е напълно резонно те също да се произнесат по предложената нова структура, преди да я предложат за решаване на заседание на СУВП.
 • В чл. 55, ал. 4 пак се предлага заобикаляне на командир ВВС. По науките той е отговорния командир за УВП в мирно време и поради тази причина всички предложения следва да минават за становище през Командира на ВВС. Нужно е да се промени текста на алинеята, за да се отрази тази необходимост да е съгласувано с Командира на ВВС.
 • В т. 6 на допълнителна разпоредба накрая се добавят думите „в деня преди операциите и в деня на операциите“ – от гледна точка на факта, че само ЦПРВП предоставя информация за разпределение на ВП на всички заинтересовани страни, то е удачно да се отчете, че това ще се извършва както в деня преди операциите, така и в деня на операциите.
 • В § 5 на преходни и заключителни разпоредби да се предвиди по-голям срок за влизане в сила, за да може отговорните длъжностни лица да имат време за запознаване с инструкцията. Минималното време е 3 дни а максималното е не повече от 1 месец.

 

01 февруари 2024 г. 13:19:08 ч.
Doktor HIKS

Предложения за подобряване на инструкцията - част 3

Отстраняване на логически противоречия

 • В чл. 10, т. 2 думата „активиране“ да се замени с думата „планиране“, тъй като ЦПРВП е орган за планиране, докато ЦКИВП е органа, който активира и деактивира управляеми структури ВП. В същото време следва да се отчете, че текста е без смисъл. Понастоящем във ВП на Република България всички CDR са категория 1, което означава, че са перманентно налични за планиране. Предлагам да отпадне, или да остане възможността за съгласуване, ако се иска даден CDR да не се затваря в конкретен часови прозорец поради заявка за активиране на управляема структура ВП;
 • В чл. 10, т. 3 има необходимост от поясняване, тъй като „очакваните забавяния на потоците въздушно движение през следващото денонощие“ може да е свързано с очаквани промени в капацитета на въздушното пространство, но служителите в ЦПРВП нямат компетентност да определят какво е това влияние. Ако има прогноза с конкретна стойност за намаляване на капацитета на ВП, то коя е граничната стойност, при която следва да се прилагат ограничителни мерки към потребители на ВП, които заявяват използването на управляеми структури (предимно в долно ВП, с което не се влияе върху основните потоци на въздушното движение). Предлагам текста да се заличи, тъй като излиза извън правомощията на орган на предтактическо ниво от ЕСГВУВП, описани в Наредба 19 (от 2023 г.);
 • В чл. 11, т. 5 има необходимост от преосмисляне на концепцията. Кой е този национален орган за управление на потока ВД? Ако е в системата на ДАНО, кой го е определил като национален? От друга страна, не всички АПИВП е необходимо да се координират, тъй като когато отпадат планирани зони се увеличава капацитета на ВП и не е необходимо да се уведомява ATFM. Това е добре да става, само ако в рамките на процедурата за създаване на АПИВП се добавят управляеми структури ВП, които афектират потоците ВД. Този описан подход е съобразен с профила на използване на ВП на Република България – преобладаващо в долно ВП. Предлагам да отпадне.
 • В чл. 12, т. 3 израза „и ЦКИВП в неработно време на секцията“ да се заличи, тъй като в следваща т. 4 ЦКИВП е определен като получател;
 • В чл. 14 след съкращението „ПИВП“ да се добави /АПИВП“ – процесите се случват на предтактическо и тактическо ниво на УВП;
 • В чл. 17 думите „свързаните с тях вътрешноведомствени документи“ да се заменят с думите „свързаните с тях съответни вътрешноведомствени документи на ДАНО и ВВС“ – за да има единно разбиране, че вътрешноведомствените документи са в двете институции – ДАНО (в случая ДП РВД) и ВВС (не само Командване на ВВС но и подчинени военни формирования). Ако няма тази добавка излиза, че вътрешноведомствени документи на ДП РВД са задължителни за изпълнение от представителите на ВВС в ЦПРВП, което не е коректно;
 • В чл. 19, т. 2, б. „а“ думите „работното време“ да се заменят с думата „дежурството“ – работно време има конкретни граници, докато 24 часово дежурство е много по-голямо от работното време (най-малко 3 пъти) и е некоректно да се говори само за работно време.
 • В чл. 23 се използват понятията предварителна и непосредствена координация. Термините имат едно значение, когато координациите са с ползватели и съвсем друго значение, когато са между органи за ОВД и УВП. Няма определение на двете понятия в преходни и заключително разпоредби на инструкцията, поради което следва да се специфицира точно какво се има предвид за предварителна и непосредствена координация.
 • В чл. 25 не е предвидено вътрешното съгласуване между гражданска и военна част на ЦКИВП. Предлагам във второ изречение след думата „между“ да се добави „СГК и СВК на ЦКИВП и между.
 • В чл. 27, т. 5, б. „г“ е предвидено да се деактивира структура от ВП „при всички останали случаи, нарушаващи безопасността на полетите“. Това са прекалено много случаи, които може да водят до нарушаване безопасността на полетите. Дори самото деактивиране на структура ВП без да е освободена от ползвателя на ВП също е възможност да се наруши безопасността на полетите. Предлагам да се специфицират случаите, при които да може да се иска деактивиране на активирана структура ВП.
 • В чл. 27, т. 5, съдържанието на б. „в“ да се заличи, а буква „г“ да се промени на б. „в“.

01 февруари 2024 г. 13:19:39 ч.
Doktor HIKS

Предложения за подобряване на инструкцията - част 4

 • В чл. 42 е предвидено, че за всяко нарушение от страна на ползвател на ВП се предприемат действия по ограничаване работата на ползвателя на ВП. Това ли се иска и на какво основание ще се ограничава работата на ползвател. Текста е много според, доколкото се предвижда граждански органи за ОВД и военни контролни органи да действат като изпълнители на наказанието „ограничаване на работа“, но без да има орган, който да е установил нарушението и предприемането на принудителната мярка. Нужно е прецизиране – кой установява нарушението, при какво нарушение да се въвежда ограничаване и какви са механизмите за защита на ползвателите от своеволни решения по ограничаване на дейността им;
 • В чл. 46 е предвиден само вертикален буфер за безопасност. Това недоглеждане ли е?
 • В чл. 47 се приема, че заявки от ПВИВП се считат за заявки от един ползвател. Как ще се отчитат по отделните кодове на Приложение 3 заявките, след като се приемат като заявки от един ползвател, а там са предвидени 4 различни кода (01, 03, 04 и 05)?
 • В чл. 49, ал. 2 след думата „извършват“ се добавя думата „планови“ - затова са буферни зони, за да може когато се допусне отклонение и се навлезе в буферните зони, да има време за тяхното коригиране. По-вярно е, че не следва да се планират дейности в буферните зони.