Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-4 на министъра на отбраната от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната

С проекта на Инструкция се синхронизират термини с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Отпада сертификатите за достъп до класифицирана информация на НАТО и ЕС. Предвидено е отстраняване на несъответствието в Приложение 14, както и облекчение на служителите от двете сгради при съгласуване на заявките за посещения, като се въвеждат нови приложения – Приложение 14А към чл. 27 и Приложение 14Б към чл. 28 и тяхното попълване и съгласуване с компетентните и заинтересовани структури. 

Проектът се публикува за срок от 30 дни

 


Дата на откриване: 10.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 януари 2024 г. 10:08:22 ч.
dpgigov71

Допълнение към предложените изменения на Инструкция И-4

 

Предложение:

Чл. 8 от Инструкция № И-4 да се допълни с две нови алинеи:

Чл. 8, ал. 8 (нова) Временен пропуск се издава на българските и на чуждестранните военнослужещи и цивилни служители, заемащи длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.

ал. 9 (нова) Временните пропуски по предходната алинея се издават за целия период на назначението.

 

Мотиви:

Със сега действащата разпоредба на чл. 8, ал. 1 от Инструкция № И-4 на министъра на отбраната от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната, военнослужещите и цивилните служители (в това число и военнослужещи от страни-членки на НАТО), назначени/командировани в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE), на практика са лишени от достъп до медицинско и стоматологично осигуряване, а българските военнослужещи са лишени и от вещево осигуряване.

Отказът за издаване на временни пропуски е мотивиран с липсата на функционални задължения, които налагат влизане в сградата на МО-2, което не отговаря на действителността. Служителите на CMDR COE изпълняват множество задачи по искане за съдействие, изпратени от различните структури на Министерството на отбраната и формирования на Българската армия, настанени в сградата на бул. „Тотлебен“ № 34 (МО-2). Липсата на издадени временни пропуски налага многократно подаване на заявления за еднократен достъп до сградата, което е излишна административна тежест.

На следващо място служителите на CMDR COE имат задължения, произтичащи от разпоредбите на Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза, които налагат посещения на медицинския пункт, разположен в сградата на МО-2. Със заповед на началника на Военно-медицинска академия от 2015 г., медицинското осигуряване на CMDR COE е възложено на медицинския пункт, разположен в сградата на Министерството на отбраната, намираща се на бул. „Тотлебен“ № 34.

Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 95 от 2022 г., вещевото осигуряване на военнослужещите от CMDR COE се осъществява от Звено за осигуряване бул. Тотлебен, МО-2. Невъзможността за достъп до военния магазин в сградата на МО-2, поставя военнослужещите от Центъра в положение на невъзможност да спазват установените изисквания за носене на униформеното облекло, което е тяхно задължение.

И не на последно място, липсата на издадени временни пропуски за сградата на МО-2 възпрепятства получаването на служебната поща и получаването на документи, съдържащи класифицирана информация от съответните регистратури в сградата.

Следва да се има предвид, че отказът за издаване на временни пропуски за достъп до МО-2 влиза в противоречие с разпоредбите на няколко основополагащи документи на НАТО, в това число:

  • Чл. IX, параграф 5 от Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (ратифицирано със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 14 юли 2004 г. - дв, бр. 65 от 2004 г. в сила за Република България от 3 ноември 2004 г.);
  • Чл. 30 от Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол (Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 13.07.2017 г. – ДВ, бр. 60 от 2017 г. Издадено от Министерството на отбраната, обн., ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 8.08.2017 г., попр., бр. 29 от 8.04.2019 г.);
  • Параграф 3 на Анекс „Е“ на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, министъра на националната отбрана на Република Полша и Министерството на вътрешните работи на Румъния, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати и ратифициран от Народното събрание през 2014 г. (Обн. в ДВ бр. 30/01.04.2014 г.).

Цитираните документи са ратифицирани по реда, установената с чл. 85, ал. 1 от Конституцията и съгласно чл. 5, ал. 4, са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

 

 

17 януари 2024 г. 10:08:27 ч.
dpgigov71

Допълнение към предложените изменения на Инструкция И-4

 

Предложение:

Чл. 8 от Инструкция № И-4 да се допълни с две нови алинеи:

Чл. 8, ал. 8 (нова) Временен пропуск се издава на българските и на чуждестранните военнослужещи и цивилни служители, заемащи длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.

ал. 9 (нова) Временните пропуски по предходната алинея се издават за целия период на назначението.

 

Мотиви:

Със сега действащата разпоредба на чл. 8, ал. 1 от Инструкция № И-4 на министъра на отбраната от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната, военнослужещите и цивилните служители (в това число и военнослужещи от страни-членки на НАТО), назначени/командировани в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE), на практика са лишени от достъп до медицинско и стоматологично осигуряване, а българските военнослужещи са лишени и от вещево осигуряване.

Отказът за издаване на временни пропуски е мотивиран с липсата на функционални задължения, които налагат влизане в сградата на МО-2, което не отговаря на действителността. Служителите на CMDR COE изпълняват множество задачи по искане за съдействие, изпратени от различните структури на Министерството на отбраната и формирования на Българската армия, настанени в сградата на бул. „Тотлебен“ № 34 (МО-2). Липсата на издадени временни пропуски налага многократно подаване на заявления за еднократен достъп до сградата, което е излишна административна тежест.

На следващо място служителите на CMDR COE имат задължения, произтичащи от разпоредбите на Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза, които налагат посещения на медицинския пункт, разположен в сградата на МО-2. Със заповед на началника на Военно-медицинска академия от 2015 г., медицинското осигуряване на CMDR COE е възложено на медицинския пункт, разположен в сградата на Министерството на отбраната, намираща се на бул. „Тотлебен“ № 34.

Със заповед на министъра на отбраната ОХ – 95 от 2022 г., вещевото осигуряване на военнослужещите от CMDR COE се осъществява от Звено за осигуряване бул. Тотлебен, МО-2. Невъзможността за достъп до военния магазин в сградата на МО-2, поставя военнослужещите от Центъра в положение на невъзможност да спазват установените изисквания за носене на униформеното облекло, което е тяхно задължение.

И не на последно място, липсата на издадени временни пропуски за сградата на МО-2 възпрепятства получаването на служебната поща и получаването на документи, съдържащи класифицирана информация от съответните регистратури в сградата.

Следва да се има предвид, че отказът за издаване на временни пропуски за достъп до МО-2 влиза в противоречие с разпоредбите на няколко основополагащи документи на НАТО, в това число:

  • Чл. IX, параграф 5 от Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (ратифицирано със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 14 юли 2004 г. - дв, бр. 65 от 2004 г. в сила за Република България от 3 ноември 2004 г.);
  • Чл. 30 от Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол (Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 13.07.2017 г. – ДВ, бр. 60 от 2017 г. Издадено от Министерството на отбраната, обн., ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 8.08.2017 г., попр., бр. 29 от 8.04.2019 г.);
  • Параграф 3 на Анекс „Е“ на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, министъра на националната отбрана на Република Полша и Министерството на вътрешните работи на Румъния, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати и ратифициран от Народното събрание през 2014 г. (Обн. в ДВ бр. 30/01.04.2014 г.).

Цитираните документи са ратифицирани по реда, установената с чл. 85, ал. 1 от Конституцията и съгласно чл. 5, ал. 4, са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.