Обществени консултации

3акон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове

Измененията и допълненията на Закона за индустриалните паркове целят да се предвиди възможност за финансово подпомагане на собствениците и операторите на индустриални паркове за изграждане на вътрешната техническа инфраструктура на парка. Създава се нов тип специализиран парк, в който се извършват един вид производствени дейности, с което ще се стимулира клъстерирането. Друга промяна е свързана с предложението за отпадане на възможността държавата пряко да бъде собственик на индустриален парк чрез създаване на „държавен индустриален парк”.

Също така, с предложените изменения и допълнения се прецизират текстове, по отношение на които в процеса на прилагане на закона е установено, че създават трудности за бизнеса и регистрирането на индустриални паркове.

Очакваните резултати от прилагането на акта включват създаване на по-добри условия за инвестиции и за насърчаване на инвеститорите да извършват производствена дейност в индустриални паркове.


Дата на откриване: 11.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 9.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 февруари 2024 г. 17:51:15 ч.
KH

ЗИД на ЗИП изменя ЗУТ

Във връзка със ЗИД на Закон за индустриалните паркове, се предвижда с изменение в ЗУТ да се допусне обособяване на индустриални паркове в територии без действащ  ОУП, за които не е необходим сертификат за клас инвестиции по Закон за насърчаване на инвестициите, чрез допълнение в чл. 109 (3). Това приравнява частни инвестиции с неясна обществена значимост (намалени са прагове в ЗИД на ЗИП) към обекти от висок обществен приоритет за които е допустима промяна на предназначение в територии без действащ ОУП.  Предлагам да се допълнени и чл. 109 (4), уреждащ обема и съдържанието на ПУП по чл. 109 (3), като процедирането на тези ПУП се извършва съгласно разпоредбите на чл. 124, чл. 124б и чл. 127 от ЗУТ. Така обектите по чл. 109 (3) ще се приравнят на обекти в територии с влязъл в сила ОУП, по отношение информираност на обществото (ще са длъжни да извършат обществено обсъждане на инвестиционното намерение и проекта да бъде публикуван на сайтовете на съответните общини) с което ще се избегне неравнопоставеност между инвеститорите на териториален принцип. С уважение: арх. К. Христов

09 февруари 2024 г. 10:25:14 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/32690/

09 февруари 2024 г. 15:01:49 ч.
i.nikolova

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за индустриалните паркове

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) принципно подкрепя публикувания в портала за обществени консултации проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за индустриалните паркове. НКИЗ е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове и управление на индустриални зони, създадено през 2009 г. с цел реализиране стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане привличането на преки чуждестранни инвестиции в Република България чрез изграждане на индустриални зони с необходимата довеждаща и локална инфраструктура и създаване на условия за реализиране на нови инвестиционни проекти.

С оглед обстоятелството, че основната дейност на НКИЗ е свързана с изграждане и управление на индустриални зони и паркове и включва изпълнение на всички правоотношения, регламентирани в Закона за индустриалните паркове, бихме искали да предложим на Вашето внимание следните бележки и коментари, а именно:

По отношение на  чл. 10,  чл. 11 и чл. 12 – предлагаме по-опростен модел, без да се включват толкова различни субекти (партньор и потребител) чиито функции и характеристики се припокриват в различните хипотези, видно и от разпоредбата на чл. 12, като в текстовете на чл. 14, където се споменава „потребител“, но този субект отговаря на условията за инвеститор и считаме, че е подходящо да бъде употребен именно този термин.

С уважение,

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД

 

09 февруари 2024 г. 15:26:56 ч.
IK2023

ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предоставената ни възможност за изразяване на становище относно обществена консултация по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове, в предвидения от законодателя нормативно установен срок 09.02.2024 г., Ръководството на „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД, изразява становище по отношение на измененията на § 11, чл. 20, нова ал. 4, като предлага да се добави, че финансовото подпомагане ще се отнася само за ключови индустриални паркове и то тези от тях, в които размерът на инвестицията е над минималния размер за приоритетен инвестиционен проект в един обект за изграждането и развитието на индустриален парк.

Мотиви:

Уточнението, изразяващо се в допълване на текста на нормата е необходимо, за да се осигури оптималното изразходване на финансовите средства за провеждане на политиката за подкрепа на индустриалните паркове.

Предлагаме § 11, чл. 20, нова ал. 4 да се измени както следва:

 (4) Собственик на ключов индустриален парк или оператор, осъществяващ инвестиции над минималния размер за приоритетен инвестиционен проект в един обект, получава финансово подпомагане за изграждане на елементи на вътрешната техническа инфраструктура на парка. Условията и редът за получаване на финансовото подпомагане се уреждат в Правилника за прилагане на закона.

С уважение,

от Ръководството на „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД

 

09 февруари 2024 г. 15:26:57 ч.
IK2023

ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предоставената ни възможност за изразяване на становище относно обществена консултация по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове, в предвидения от законодателя нормативно установен срок 09.02.2024 г., Ръководството на „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД, изразява становище по отношение на измененията на § 11, чл. 20, нова ал. 4, като предлага да се добави, че финансовото подпомагане ще се отнася само за ключови индустриални паркове и то тези от тях, в които размерът на инвестицията е над минималния размер за приоритетен инвестиционен проект в един обект за изграждането и развитието на индустриален парк.

Мотиви:

Уточнението, изразяващо се в допълване на текста на нормата е необходимо, за да се осигури оптималното изразходване на финансовите средства за провеждане на политиката за подкрепа на индустриалните паркове.

Предлагаме § 11, чл. 20, нова ал. 4 да се измени както следва:

 (4) Собственик на ключов индустриален парк или оператор, осъществяващ инвестиции над минималния размер за приоритетен инвестиционен проект в един обект, получава финансово подпомагане за изграждане на елементи на вътрешната техническа инфраструктура на парка. Условията и редът за получаване на финансовото подпомагане се уреждат в Правилника за прилагане на закона.

С уважение,

от Ръководството на „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД