Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните

Промяната на Закона за храните е продиктувана от необходимостта от допълване на действащите разпоредби и разписване на липсващи процедури, с цел осъществяване на по-ефективен контрол от официалния контролен орган.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните се въвеждат условията и реда за производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за издаване на сертификат за износ на храни от неживотински произход и материали и предмети, предназначени за контакт с храни.
Законопроектът допълва изискванията към проектите за изграждане или реконструкция на обекти за производство и търговия с храни и въвеждането им в експлоатация. В действащия Закон за храните липсват разписани изисквания и процедури за тези дейности, което води до затруднения при извършване на официалния контрол.
Проектът предвижда допълване на процедурата за регистрацията на обекти за производство и търговия с храни и създава законова база за определяне на условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране.
Законопроектът въвежда част от мерките на Съвета по административна реформа, като е разписана нова процедура за регистрация на обекти, които произвеждат едновременно безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.
Проектът съдържа разпоредби, които определят условията за пускане на пазара в Република България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки. Проектът предвижда производителите и търговците на храни да гарантират качеството и безопасността на продуктите с доказателства от лабораторни изпитвания на проби, в съответствие с допустимите стойности за определените показатели и методи на изпитване, съгласно съответните нормативни документи и международни стандарти.
Със законопроекта се регламентират условията за отстраняване и съхранение на отпадъците в обектите за производство и търговия с храни и третирането на хранителните отпадъци.Във връзка с осъществяване на по-добра организация на контролната дейност са въведени минимални изисквания към документите, придружаващи храните.
Действащите процедури по разрешение за пускане на пазара на първични пушилни кондензати и първични катранови фракции, и условията за тяхната употреба във или върху храните, преминават в правомощията на министъра на земеделието и храните.
С проекта се определят изискванията при транспортирането на храни и регистрацията на транспортните средства за превозване на храни. В отделна глава на законопроекта се уреждат условията за извършване на търговия по интернет.
В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните се въвежда забрана за връщането на храни от обекти за търговия на едро и дребно.
Въвежда се и разпоредба за безвъзмездно предоставяне на храни, годни за консумация от човека, при които са нарушени изискванията за проследимост, храни, които са без доказан произход или които не са етикетирани.
Регламентиран е контролът в обекти за производство и търговия с храни, намиращи се в места със специален пропускателен режим към Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и местата по чл. 42, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В проекта се предвижда повишаване на някои санкции, налагани за нарушение на разпоредбите на закона, с цел повишаване ефективността на контрола на изпълнението им. Практиката на контролиращия орган в момента показва, че размерът на налаганите санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която се създава при извършване на съответното нарушение. Това води до потенциална и реална опасност за живота и здравето на хората. С цел да се избегнат ситуации, водещи да застрашаване живота и здравето на населението се налага увеличаване на административните санкции. Въведени са санкции за нарушаване на разпоредбите за търговия по интернет, за отстраняване и съхранение на отпадъците в обектите за производство и търговия с храни и третирането на хранителните отпадъци, за нарушаване на изискванията за проследимост, както и за нарушаване на изискванията при производството на млечни и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.
Законопроектът допълва групите храни, обединени на база на техния произход и състав.
С приемането на проекта ще се осигури законова база за осъществяване на по - ефективен официален контрол за съответствие с изискванията на Европейското право и българското законодателство по безопасност на храните.
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните се предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Разписана е процедура по регистрация на превозвачите на странични животински продукти и продукти, получени от тях.
Регламентирано е и изграждането на кланични пунктове за клане на животни за лична консумация. То е в изпълнение на изискванията на Европейското законодателство, касаещо странични животински продукти, в частност клане на животни за лична консумация във ферми и задни дворове.
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните се предвиждат промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Промените са в изпълнение на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с РМС 808/08.10.2012 г. и с тях се отменя дублирането на функциите на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Министерството на земеделието и храните при регистрацията на физическите и юридическите лица, които произвеждат тютюневи семена.


Дата на откриване: 25.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 8.2.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 февруари 2013 г. 07:29:23 ч.
Niki55

Промяната налага достатъчно дълъг преходен период за напасване към новите изисквания.

Промяната налага достатъчно дълъг преходен период за напасване към новите изисквания.