Обществени консултации

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. ...

С Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите, съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти на Комисията. До 2022 г. бяха приети 29 регламента, което е отразено в наредбата.

През 2023 г., в „Официален вестник” на ЕС бяха публикувани 2 нови регламента на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране. С единият регламент се актуализират изискванията за екопроектиране за битовите барабанни сушилни машини, а с другия са въведени изисквания за екопроектиране за смартфони, мобилни телефони различни от смартфони, безжични телефони и таблети.

Това налага наредбата да бъде допълнена за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието за продуктите, които попадат в обхвата на новите регламенти.

С приемането на допълнението на наредбата ще се осигури прилагането на двата нови регламента и ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти по отношение на оценяването на съответствието им с изискванията за екопроектиране.

 


Дата на откриване: 17.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 януари 2024 г. 15:18:36 ч.
Габриела Шопова Марияна Зарова

Предложение за промяна

====================================